Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.7m FM

Sodra lankens halvor mots

opinion

Norra länken är en stadsmotorväg i Stockholm och del av och. Norra länken sträcker sig från Essingeleden vid Karlberg Sodra lankens halvor mots nordväst till avfarten mot Värtahamnen och Lidingö i nordost, sett från Stockholms centrum.

Sträckan mellan Karlberg och Sodra lankens halvor mots invigdes då genomfartstrafiken upphörde på Norra Stationsgatan i Vasastanoch sträckan mellan Norrtull och Värtahamnen den 30 november Öppning för trafik skedde kl Vägsträckan, som huvudsakligen består av ett system av bergstunnlar binder därmed samman trafiklederna norr om Stockholm.

Byggkostnaden blev 9,3 miljarder 2,6 miljarder under Sodra lankens halvor mots och har finansierats till en fjärdedel av Stockholms stad och till tre fjärdedelar av staten och EU varav EU cirka en halv miljard. Norra länken presenterades först som en länk mellan det planerade Pampaskorset vid Karlberg och Valhallavägen i års trafikledsplan.

Tanken var att en nordsydlig motorväg, med Essingeleden från söder, skulle förenas, dels med en östvästlig motorväg, bestående av Norra länken samt Huvudstaleden, dels med Klarastrandsleden i Pampaskorset. I års plan hade Norra länken förlängts till Värtahamnen eftersom man nu planerade ringleden så att Valhallavägen inte längre skulle ingå.

Redan invigdes en kortare länk från Tomteboda till Norra Stationsgatan samtidigt med den nordligaste delen av Essingeleden under namnet Pampaslänken. Först under första halvan av talet upptogs arbetet genom bygget av ramper längs Tomteboda postterminal för länken till Klarastrandsleden och den östvästliga motorvägen.

Vid slutet av talet påbörjades bygget av Norra länken. Den resterande delen av Norra länken blev en del i det så kallade Dennispaketet. Den 13 november sade Stockholms kommunfullmäktige ja till det fortsatta bygget av Norra länken. Bygget av Norra länken skulle då inledas i augusti och binda samman Norrtull med Värtahamnengenom en tunnel med två tunnelrör.

Fullmäktige sade samtidigt nej till en folkomröstning i frågan, något som flera partier hade krävt. Efter kommunalvalet i Stockholm på hösten bildades en koalition mellan ModeraternaFolkpartietCenterpartiet och Stockholmspartiet.

I uppgörelsen mellan de fyra partierna ingick bland annat att man inte skulle bygga Norra länken-tunneln enligt tidigare förslag. Istället skulle trafiken ledas i en tunnel mellan Lill-Jansskogen och Cedersdalsgatan. År beslöt regeringen stödd av miljöpartiet tillsammans med de styrande partierna i Stockholms kommun att skjuta upp planerna och utreda en alternativ dragningen av Norra länken.

Tunneln tänktes istället dras söder om Bellevueparken men norr om Cedersdalsgatan. Varken miljöpartiet eller Stockholmspartiet ville gå med på Sodra lankens halvor mots Norra länken drogs i tunnel under Bellevueparken.

Navigeringsmeny

Enligt uppgörelsen skulle staten betala 75 procent av kostnaden för bygget som beräknades till 6,2 miljarder kronor. I april gav regeringen klartecken till att återuppta bygget av Norra länken. Under arbetet gång togs även beslutet att bygga om den 20 år gamla Sodra lankens halvor mots förbi Norra Station genom "intunnling" av både vägen och järnvägen.

Här ska den nya stadsdelen Hagastaden byggas och storsjukhuset Nya Karolinska Solna. Norra länkens tunnelavsnitt under Norra Djurgården invigdes den 30 november och ingår i planerna dels för en östvästlig motorväg i norra Stockholm tillsammans med Huvudstaledendels för Stockholms ringled. Någon tidsplan för när dessa projekt skall färdigställas finns dock för närvarande inte.

Vid Norrtull ansluter Norra länken till den delen som går i betongtunnel under Hagastadensamt till Uppsalavägen. Järnvägsbron för Värtabanan har rivits och ersatts med två provisoriska broar.

En ny meter lång järnvägsbro för Värtabanan i ursprungligt läge har uppförts, utformad med icke ekvidistanta pelare. Norrtull utformas som en öppen cirkulationsplats, "Sodra lankens halvor mots" de gamla tullhusen får en mera framträdande roll i stadsbilden. Arbetena beräknas slutföras i mitten av Norrtull augustii bakgrunden syns Wenner-Gren centers höghus.

Norra länkens tunnlar går delvis under Ekoparkenexempelvis under Bellevueparken. Parkens västra del består av grus, varför ett tunnelbygge i öppet schakt föreslogs. Enligt gällande lagstiftning för Nationalstadsparken får dock inga markingrepp göras i parken. Vägverket lät därför göra ett fullskaleförsök som skulle skona parkens markyta. Fullskaleförsöket visade dock att genomförandet var mer tekniskt komplicerat och mycket dyrare än planerat, varför man hos regeringen ansökt om en lagändring som tillåter tillfälliga markingrepp i Nationalstadsparken under förutsättning att det historiska landskapet återställs.

Man har schaktat sig ner i jorden under grundvattennivån sedan sidorna stabiliserats med spontväggar av jetpelare och hydrauliska stag. I botten har en tätning mot grundvattnet gjutits. Därefter pumpades vattnet ur och slutligen har betongtunneln byggts. Tre talslindar intill Värtabanan på gränsen mellan bergtunneln Sodra lankens halvor mots betongtunneln fordrar extra åtgärder i form av en cirka tjugo meter lång så kallad rörskärmstunnel som stabiliserar jorden för att skydda trädens rötter.

Att rädda de tre lindarna på detta sätt kostar mellan 50 och miljoner kronor. Ytterligare en gammal lind i området räddas för runt 10 miljoner kronor. Arbeten vid Bellevue, vy västerut med Wenner-Gren Center till vänster. Strax norr om Roslagstullunder Albanobergethar en stor underjordisk trafikplats byggts i olika nivåer med en anslutning till Roslagsvägen vid Frescati.

Här korsar länkens tunnlar tunnelbanans tunnel och en fjärrvärmetunnel. Tunnelfronten mot Roslagsvägen sydväst4 oktober Tunnelöppningarna vid Roslagstull26 mars I öster, vid Värtahamnen och Hjorthagenmynnar Norra länkens tunnlar strax nordväst om Kungliga tennishallen. Där övergår tunneln i en meter lång sträcka ovan jord och ansluts med en Sodra lankens halvor mots trafikplats till Lidingövägen.

Här uppförs ett av tre ventilationstorn, utfört som en vriden torso. Under arbetet med Norra länken i öppet schakt gick Värtabanan i tillfällig sträckning över en provisorisk bro. Sedan schaktets tak gjutits har bron tagits bort och järnvägen återtagit ursprunglig sträckning.

Varje trafikplats har sin egen identitet med naturen och de fyra årstiderna som tema. Närheten av Nationalstadsparken återkommer i motiven.

De sex trafikplatserna under jord kallas: Liksom i Södra länken underlättar gestaltningen identifikationen och orienteringen för de som färdas i tunnelsystemet. Mattias Klum svarar för fotounderlag till nischen i Ängen samt till fotoskärmarna på platserna Vassen, Vinter, Skogen och Vatten. Han svarar även för filmunderlag till LED-skärmen på platsen Vatten.

För kungen och kronprinsessan samt inbjudna politiker och media arrangerades en guidad visning av tunnelsystemet, där fotograf Mattias Klum, arkitekt PeGe Hillinge och konstnärerna Pål Svensson och Ann Margrete Fyregård berättade om sitt arbete med den konstnärliga gestaltningen av Norra länkens trafikplatser. Invigningsceremonin började med underhållning på en scen vid slätten bakom Haga tingshus. Sedan tryckte samtliga fem gemensamt på en symbolisk knapp som öppnade avspärrningsbommarna vid Frescati och trafiken kunde släppas på klockan Norra länken I tunneln.

Till vänster syns Norra länkens västra, tunnelmynning och Norrtull. Norra länkens östra Sodra lankens halvor mots med tunneldragningen under Norra Djurgården fram till Lidingövägen syns till höger på kartan. Nertill i kartbilden syns delar av VasastanÖstermalm och Ladugårdsärdet i Stockholms innerstad. Arbeten och ventilationstorn vid Karolinska Sjukhuset Sodra lankens halvor mots Solna, oktober Korsningen med Värtabanan på tillfällig bro, 18 augusti Essingeleden  · Södertäljevägen  · Huddingevägen  · Nynäsvägen Västerut: Uppsalavägen  · Norrtäljevägen  · Roslagsvägen Österut: Huvudstaleden  · Förbifart Stockholm  · Österleden.

Blekholmstunneln  · Eugeniatunneln  · Hundra knutars backe  · Finnbergstunneln  · Fredhällstunneln Sodra lankens halvor mots Karlbergstunneln  · Klaratunneln  · Lindötunneln  · Löttingetunneln  · Muskötunneln  · Norra länken  · Rinkebytunneln  · Ryssbergstunneln  · Stuvstatunneln  · Södra länken  · Söderledstunneln  · Tenstatunneln  · Tomtebodatunneln  · Törnskogstunneln  · Åkersbergatunneln.

Förbifart Stockholm  · Henriksdalstunneln  · Österleden. Blasieholmsleden  · Diagonal Ulvsunda  · Rådmansleden. E4  · E6  · E16  · E18  · E20  · E22  · E45  · E65  · 11  · 28 Sodra lankens halvor mots 30  · 34  · 35  · 40  · 44  · 49  · 53  · 55  · 73  · 75  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Inre Ringvägen  · Ängelholmsleden  · Lundbyleden  · Årstalänken  · Saltsjöbadsleden.

Hämtad från " https: Sidor som använder mallen Vägnummer. Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Språk Deutsch English Redigera länkar. Sidan redigerades senast den 4 december kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden.

Norra länken Karlberg -Trafikplats Värtan.

Projektet Södra Länken igångsätts –...

Landsväg Från Trafikplats Värtan. Koordinatmärkta artiklar i googlemaps. Först under första halvan av talet upptogs arbetet genom bygget av ramper längs I februari avvisade Regeringsrätten de överklaganden som fanns mot. Liksom i Södra länken underlättar gestaltningen identifikationen och.

Den kanske allra mest påtagliga skillnaden mot Södra Länken är det första halvan avsäger Trafikverkets byggledare för Norra Länken. trafik- och miljödata från Väg 75 Södra länken-tunneln och från väg E4/E20 Essingeleden . "Sodra lankens halvor mots," och PMhalterna steg och förblev höga under andra halvan . använder avfarterna mot Mörby centrum och mot Danderyds.

MORE: Norra lanken stangd bilbrand i tunnel

MORE: Oversvamningar i sodra spanien efter kraftiga regn

Nyhetsflöde