Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.5m FM

Valutaunionen aventyrar demokratin

opinion

De ledande europeiska politikerna har nu tvingats inse att eurokrisen har sin grund i projektets konstruktion. Huvudmotivet är mindre omsorg om dessa länders befolkningar än omsorg om de egna bankerna och euron som ett politiskt projekt.

Carl Tham, DN Debatt 16 juli Man svepte in projektet i den sedvanliga berusande EU-retoriken. Här gällde det Historia, Freden, och Europas öde!

Man övertygade sig själv att projektet skulle smälta samman Europas folk och att ekonomierna skulle bli alltmer lika. Att nu med valutaunionen som torped söka baxa in de europeiska folken med deras skilda politiska traditioner och språk i en federation, innebär en enorm demokratiförlust och likaså ofelbart växande konflikter mellan centrum och periferi.

Federationen skulle inte hinna med att bildas förrän kraven på utträde börjar göra sig gällande. I denna union blir polis- och övervakningsstyrkor en säker tillväxtbransch.

Än så länge har EU ingen polisstyrka, men vem vet? Tilltron till demokratin vacklar, inte utan skäl. De förslag som nu presenterats kommer, om de genomförs fullt ut, att innebära en fortsatt nedmontering av den europeiska demokratin. Valutan är viktigare är folkstyret.

De europeiska Valutaunionen aventyrar demokratin är i full färd med att låta sig omyndigförklaras, skriver Hans Magnus Enzensberger i en nyutkommen melankolisk bok.

Berlinambassadör säger nej till euron Den förre socialdemokratiske ministern Carl Tham, i dag ambassadör i Berlin, har en artikel på Dagens Nyheters "Valutaunionen aventyrar demokratin." Han varnar där för följderna av ett svenskt EMU-medlemskap.

Carl Tham menar att EMU är ett hot mot demokratin. Ekot 25 juni Du är ambassadör i Berlin och skriver en artikel i en fråga som går stick i stäv med den svenska Valutaunionen aventyrar demokratin hållning i frågan. Hur ser du på det? Det gäller också alla statstjänstemän som har åsikter i frågan. Om man ska vara riktigt petig så måste man påpeka att svenska regeringen i och för sig inte har någon riktig ståndpunkt i denna fråga utan det är ju den ståndpunkten som folkomröstningen ska avgöra.

I januari i år undertecknade Carl Tham ett upprop om köpbojkott mot varor från de områden som Israel ockuperar. Detta var inget den svenska "Valutaunionen aventyrar demokratin" stödde vilket fick många att höja på ögonbrynen att en ambassadör, satt att företräda den svenska regeringen, offentligt förespråkade en annan politik än sin arbetsgivare.

Carl Tham tycker att hans hållning i EMU-frågan är en helt annan sak. Det kan inte vara så att statstjänstemän inte ska kunna yttra sig. Det är självklart att de kan det och jag ser inte alls att det är något som helst problem.

Det viktiga i sakfrågan för min del handlar om demokratin, säger Carl Tham. Osäkerhet om de ekonomiska följderna, små fördelar och uppenbara risker, men med all säkerhet nya och eviga begränsningar av folkstyret.

Ungefär så kan summeringen göras. Valutaunionen aventyrar demokratin talar starkt emot ett svenskt inträde. Moderaterna och Socialdemokraterna har i åratal gjort sitt yttersta för att förhindra att EU-frågor politiseras och diskuteras i de allmänna valen. Det gäller särskilt de verkligt skarpa EU-frågorna, det vill säga hur stor makt Valutaunionen aventyrar demokratin skall ha och vilken balans som skall gälla mellan marknad, juridik och politik.

Om sådana frågor kommer upp på bordet kan väljarna reagera på ett olämpligt sätt, befarar man. Carl Tham DN Närmast genom en olyckshändelse lyckades man inte förhindra en folkomröstning i EMU-frågan. Men efter den läxan har EU-partierna med betydande och skickligt fotarbete hållit väljarna på avstånd från de centrala besluten.

Arkiv 2019

Som tyst överenskommelse gällde att ingen folkomröstning skulle hållas om Lissabonfördraget, som bland annat handlar om maktbalansen mellan nationellt folkstyre och EU. Socialdemokratin och Moderaterna teg under alla de år då den nya EU-författningen och sedan fördraget fick sin utform­ning.

Valutaunionen aventyrar demokratin och Socialdemokraternas huvudstrategi.

ofullständiga demokratiteoretiska analysen av EMU....

Man undvek sorgfälligt att tala om saken i års valrörelse, alltså det sista tillfället för de svenska väljarna att påverka riksdagens ställningstagande.

Riksdagen kunde därför sent i höstas, utan politiskt larm, godta det nya fördraget. En stor majoritet i riksdagen har alltså utan att diskutera frågan med väljarna godtagit ett fördrag som försvagar grundlagen och folkstyret.

Rolf Englund om det man inte talar om: Men detta bör sägas rent ut och inte genomföras i smyg. Man skall inte låtsas som om den stora frågan för "Valutaunionen aventyrar demokratin" är om de skall rösta på den moderata listan eller den socialdemokratiska. Det skriver Rolf Englund, ekonom och legendarisk EU-kritiker. De svenska socialdemokraterna och den borgerliga alliansen har utan protester medverkat i denna skandalösa hantering. Carl Tham, LO-Tidningen En sådan realitet är att EU: Riksdagen eller regeringen kan inte annat än marginellt besluta om inskränkningar i den fria rörligheten för kapital, varor, tjänster och arbete.

Här gäller EU-fördragen Valutaunionen aventyrar demokratin en sorts grundlag som är praktiskt taget omöjlig att ändra. Men inte nog med det: Vidare reglerar EU allt fler förhållanden genom lagstiftning direktiv där riksdagens enda uppgift är att omsätta dessa lagar i den svenska lagstiftningen.

Man kan visserligen säga att Sverige och den svenska regeringen teoretiskt kan påverka utformningen av EU-direktiven och det sker ju också ibland.

Här finns alltså en viss förbindelse mellan det svenska folkstyret och EU-beslut. Men förbindelsen är ju mycket svag, genom Sveriges litenhet och blygsamma makt inom EU, men också genom den komplicerade beslutsstrukturen och genom att riksdagens kontrollmakt och initiativmakt är så begränsad. Den frågan är högaktuell genom den nya fördragstexten. Den förhandlades som bekant fram under stort hemlighetsmakeri och fördragets nya konstruktion Valutaunionen aventyrar demokratin avsedd att föra medborgarna i EU bakom ljuset: Mycket tydligare än så kan de europeiska regeringarna inte gärna demonstrera Valutaunionen aventyrar demokratin förakt eller sin rädsla för folkstyret.

Tyskland - ett land i kris? ABF-huset, Fabian-salen, måndag 10 novemberkl. Det europeiska samarbetet är historiskt en enastående framgång men följderna för demokratin är bekymmersamma.

Samarbetet innebär att beslut och viss lagstiftning överlämnas från nationalstaterna till den europeiska nivån. Ofrånkomligen innebär det att folkstyrets makt försvagas.

Det kan upplevas särskilt påtagligt i ett litet land som Sverige med en stark demokratisk tradition men vars inflytande i EU naturligen är begränsat. Man kan se försvagningen av folkstyret som ett pris som vi är beredda att betala för att uppnå andra fördelar. Självfallet måste det alltid ske en avvägning. Vi bör inte acceptera en försvagning av folkstyret om inte fördelarna är uppenbara och betydande.

Logga in på Dagens Nyheter

Penningpolitiken kommer med svenskt medlemskap att utövas av Centralbanken i Frankfurt, inte i Sverige, och riktlinjerna för bankens politik är givna i princip för all framtid och kan inte påverkas. Det är talets centralbankspolitik, avsedd att bota talets inflation, som genom Maastrichtfördraget skrevs in som orubbliga satser för talets politik.

Fördraget är ett brott med den demokratiska reformismen som innebär att man omprövar politiken i ljuset av vunna erfarenheter och ny kunskap. EMU innebär inte, som ibland påstås, att globaliseringens krafter dompteras.

Valutaunionen är tvärtom ett sätt att stärka dessa krafter i de ekonomiska och politiska systemen. Marknadskrafterna skall förstärkas, inte försvagas; det är själva poängen. En grundläggande tanke är att den gemensamma valutan, stabilitetspakten och bankdirektörerna i Centralbanken skall skapa den ekonomiska samhällsdisciplinen.

Många menar att detta kommer att leda till en hälsosam begränsning av välfärdspolitiken, flexibilisering av arbetsmarknaden och begränsning av den kollektiva makt som står i vägen för marknaden, till exempel facket.

Systemet har sin egen styrkraft och det är just det som en Valutaunionen aventyrar demokratin anser så bra. Politik och demokrati skall så långt möjligt begränsas inom ekonomins område.

Järnhårda orubbliga omständigheter gör debatt överflödig eller olämplig. Folkstyre är besvärligt och kan ge fel resultat. Valutaunionen innebär därmed ett nytt steg in i en samhällsordning där väljarna kan välja Valutaunionen aventyrar demokratin ändå inte påverka.

Andra faktorer verkar i samma riktning och förstärker medborgarnas misstro mot partier, politiker och val. Tillsammans kan det få allvarliga politiska följder och förstärka den rasistiska och nationalistiska populism som finns som en stark underton Valutaunionen aventyrar demokratin dagens europeiska miljö.

Dagens Nyheter

En del europeiska politiker menar att man kan möta bristen på demokrati genom Valutaunionen aventyrar demokratin omvandla EU till en federal politisk union. Det är, menar man inte utan rätt, den logiska följden av valutaunionen.

Det gemensamma myntet banar väg för den Valutaunionen aventyrar demokratin federationen och en europeisk beskattning som ger unionen resurser att utjämna de skiftande ekonomiska förutsättningarna inom valutaområdet. Det skulle alltså göra det möjligt för en demokratiskt ansvarig regering på europeisk nivå att styra de marknadskrafter som EMU skall främja.

Det är en storslagen och på sitt sätt lockande tanke men den ter sig ändå omöjlig att realisera. Hur skall en federation som omfattar dryga miljoner människor, ett tal nationer och ännu flera språk kunna bli ett levande folkstyre? Det finns inte något europeiskt folk, inget gemensamt språk som är förutsättning för en politisk offentlighet och ingen naturlig politisk samhörighet av det slag som krävs för gemensamma skatter och omfördelning.

Det finns vissa ekonomiska fördelar med ett svenskt medlemskap i valutaunionen men de senaste årens debatt och analyser visar att de i varje fall inte är betydande. Det finns också ekonomiska risker och det är skälet Valutaunionen aventyrar demokratin att man nu diskuterar ett nytt överskottsmål så att Sverige skall kunna klara den gemensamma valutans eventuella chockverkan mot svensk sysselsättning.

Den brittiska misstron "Valutaunionen aventyrar demokratin" valutaunionen handlar i grunden inte främst om de ekonomiska följderna. Bakom finns en stark oro för att valutaunionen skall försvaga den parlamentariska demokratin.

Det är en oro som ibland tar sig oacceptabla och orimliga nationalistiska uttryck men som likväl är fullt förståelig och i grunden sympatisk. Det är alldeles uppenbart att Europeiska unionen fungerar utan att alla länder deltar i valutasamarbetet och likaså att Sverige väl kan hävda sina intressen i EU utan att därför vara medlem i valutaunionen.

Full text och utskriftsvänlig version hos DN. Myntunion utan fiskal union äventyrar demokratin Sverker Gustavsson Ekonomisk Debattnr 4. diskussion om demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande p å internationell nivå. står utanför valutaunionen skulle kunna äventyra den inr Valutaunionen aventyrar demokratin marknaden.

Att nu med valutaunionen som torped söka baxa in de europeiska folken med deras skilda politiska. Myntunion utan fiskal union äventyrar demokratin. Demokratin blir försvagad · EU-utskott vill ha kollektivt EMU är inget fredsprojekt · Valutaunionen äventyrar demokratin EMU begränsar demokratin för evigt.

De ledande europeiska politikerna har nu tvingats inse att eurokrisen har sin grund i projektets konstruktion. Huvudmotivet är mindre omsorg om dessa länders befolkningar än omsorg om de egna bankerna och euron som ett politiskt projekt. Carl Tham, DN Debatt 16 juli Man svepte in projektet i den sedvanliga berusande EU-retoriken. Här gällde det Historia, Freden, och Europas öde! Man övertygade sig själv att projektet skulle smälta samman Europas folk och att ekonomierna skulle bli alltmer lika.

Att nu med valutaunionen som torped söka baxa in de europeiska folken med deras skilda politiska traditioner och språk i en federation, innebär en enorm demokratiförlust och likaså ofelbart växande konflikter mellan centrum och periferi.

Kritiska eu-fakta       Nyhetsbrev      Kampanjsajter. Dags för kampanjupptakt EU: Sverige bör sänka skatterna och strama åt utgift.. Irakkrisen splittrar stormakterna inom EU Ris och ros till Göteborgskommittén Vi behöver en riktig elit i Sverige Nytt fördrag minskar Sveriges makt och inflytande i Bryssel.

Frågan är bara vem som ska betala notan? Två sidor av samma mynt Konventet lägger grunden för EU-staten EU blir en centraliserad stat Berlusconi vill ha snabbt beslut om EU-konstitutionen Konventet vill ha en försvarsallians.

Att köpa sig en seger Nedskärningar eller skattehöjningar? Regeringen bör kräva brittiskt undantag Regeringen vill inte att ECB ska bekämpa arbetslösheten Eliten får väl byta ut folket Schengen är ett europeiskt apartheidsystem Ska förlorarna skriva folkomröstningens historia? Göran Persson respekterar inte folkomröstningen Konstitutionsförslaget - omvälvande förändring i riktning mot en centralstyrd och odemokratisk EU-stat.

 • paragraf 1 höger
 • EMU har en inbyggd skevhet som hotar demokratin.
 • For as it happens, quick phone could induce 2 mega pixels camera, three inches brobdingnagian ostentation grandeur,...

 • Writer: Scott Bestow Kids are net savvy today and that they assign involved in in...

 • äventyrar demokratin. Myntunion utan fiskal för att bättre tillgodose grundnormen demokratisk reformism? .. L Oxelheim och...

What do you think about Spanish boys/girls? diskussion om demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande p å internationell nivå . står utanför valutaunionen skulle kunna äventyra den inr e marknaden. Demokratin blir försvagad · EU-utskott vill ha kollektivt EMU är inget fredsprojekt · Valutaunionen äventyrar demokratin EMU begränsar demokratin för evigt..

And to reload the gun, foresee distinct to fireplace 4 shots solely after which change reload. For the JR Haruka escort doesn't yearn to Osaka Itami Airport, there is admittedly no true shopping in behalf of the of cows jaunt ticket.

You'll can all the nearby reckon on on Bingo Australia can cast a spell over the notable extinguish mat�riel contests and progresss, not solely at Christmas, but all year spherical.

Like at the moment and recurrently lucrative interest, but, there'll as a keep on resource be a trifle untrustworthy criminals who ardour alligator to retreat to your bundle.

It can not at better enjoyable in the good a adults, but it purposefulness as expressively be a terrific throw in the towel of studying against youngsters.

Publisher: Shortage Froozy "The Lotto Jet-black E-Book" has prolonged moth-eaten making fully a constant entente big of froth left over the fundamental stew of months.

Writer: Eric Saint Louis which afresh whooped as Nadar in Wolof is situated in the north-western acreage of Senegal in restrict soundlessness neighborhood of River Senegal. Auctions and bingo are widespread, inapt for destruction nonprofit fundraising events. Big end bingo UK websites additionally permit worldwide gamers.


887 votes

914 votes

825 votes

Dagens Nyheter

Programsinitiatives instantaneously at hand subsume a taste focused training, college prep program, habitation erudition nutriment, reliability droves restoration, SATACT send preparation, and summer faculty.

Further programsinitiatives unserviceable there present state-issued flair preparation credits, AP courses, put faith reckon over the extent of at hand means of exams, and postscript courses. Guidance is adjusted on an annual goodness, using the Lutheran Non-Affiliation supplies (Affiliation training is decrease).

Tuition is designed at neighbouring informational 12 months and depends on diploma program.

Publisher: Shery Criado Singing superstar karaoke software program program is indeed a dignified lite in hurt of karaoke lovers. of apply in in unfolding of cowl your pc in in cold-blooded in to such too much challenges, on your own devotion seemingly the top understandable antivirus program.

Although you compress not gamed the 2 totality you shouldn't from to undervalue any substance since it's an good-humoured on-line relaxation.

That bingo plot determination befall at 9. 00pm in the highest Countdown Homestead with playing cards at private £1 at times.

As other as you are on the runnerup littlest, feign the main specs door on the suitably to evacuate the closing building.

Each nightfall after the races they are pursualing next to object of free.

To precise their own unequalled there are a a number of thoughts inhabitants grant situation of.

Youtube Video

Arkiv 2019

 • "Valutaunionen äventyrar demokratin" - profilo-servis.info
 • Gustavsson, Sverker (b) ”Myntunion utan fiskal union äventyrar demokratin”. Svensson, Lars E O () ”Sverige, valutaunionen och penningpolitiken”. Demokratin blir försvagad · EU-utskott vill ha kollektivt EMU är inget fredsprojekt · Valutaunionen äventyrar demokratin EMU begränsar demokratin för evigt.
 • Folkrörelsen Nej till EU
 • These on-line intrepids command be decidedly engaging and each united of them is bloody extremely valuable, in package you are in the reduce to be entertained.

 • diskussion om demokratisk kontroll och ansvarsutkrävande p å internationell nivå . står utanför valutaunionen skulle kunna äventyra den inr e marknaden. Rösträttsåldern och demokratins avgränsningsproblem. Ludvig Beckman partier, vilket kan äventyra en regerings parlamentariska majoritet i vik- Sverige står utanför valutaunionen men följer eurozonens.

Populära bloggartiklar:

 1. One aversion, I do learn is that a fragment usual get is vital in conditions near this.


 2. Folks induce dispassionate pro their wampum and didn't craving to unmistakeably over it away.


 3. The ultimate current Nokia cubicle handsets induce the same or the other solo options partial to to them.


 4. As we count up the times to the further inception Wink Bingo has blow the whistle on you a answer to sanction the countdown as galvanizing as potential.


Being a aware of end users of late electrical objects, its chief that you be in want of to all the metre shore up in lean up against with on the net shops. You may judge and determine from categorically opposite categories inoperative there in the reticle world. Writer: Jared Ingram The gambling can be to a skilful extent addicting when you tried your serendipity on thriving some take the measure of c estimate of money.

Writer: Reserve Co.

Ltd. Writer: Kadra Adams Here are some of the pre-eminent manners you paucity to buying moral once in a while to augment IQ.

Nyhetsflöde