Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

115.9m FM

Guld carro mitt i sjalvmordsdrama

opinion

Pbrsta rannsakningen i delta stora bedragerimSl hblls nyligen. Aklagaren yrkade ansvar enligt paragrafer, som stipulei'd flerSrigt straff. An's var yrkades aven mot kontoristen Aider for delaktighet. De bSda anklagade erkande ofbrbehSllsamt. Gunther avled nyligen i Djursholm.

Han var fodd och var Sveriges fbrste minister i Norge efter unionsbrytningen samt sedan nSgra Sr minister i Kbpenhamu. Bn byst av kompositbren avtdcktes 1 konserthuset. PS kvalien gavs urpremiar av bans opera "Adlls och Elisiv". Vetenskapsakademien bar tillerkant professor Arrhenius hederspension, motsvarande Stnjuten lon.

Artisten Lindlovv har haktats som misstankt att ha fbrbvat Grimslbvsmordet. Svenskamerikanska Sailskapet har vid nyligen hSllet Srsmbte valt dr B. H, Brilioth till ordfbrando. Fyra matroser skadades, Guld carro mitt i sjalvmordsdrama dem tvS svSrt. Harry Persson tirade nyligen brbllop med frbken Bojan Lennstrand.

Kvavefabrikation enligt Fausermetoden, uppfunnen av Milano-ingenjb-ren Fauser, skall pSbbrjas vid Ljungaverken, dar en fabrik skall anlaggas. En sjumannakomitd har tillsatts for resande av ett monument over Strindberg. Skulptbren Bldh bar vidtalats. Professor Erik Aurelius 1 Lund erhbll hbgsta rbstetalet vid biskopsvalet 1 Linkbping. Han ar fbdd och sedan professor i exegetisk teologi vid Lunds universitet. Konstitutionsutskottet har tillstyrkt Lindhagens motion om ordensvasendets avskaffande.

Med gemensara omrbstning beslbto kamrarna att tomten vid legationen i Washington leke inkbpes. Plottans nybyggnadsprogram har avlamnats. Kyrkoherde Dalen 1 Malarhbjden har blivit stamd for falsk angivelse av handlande. Lappen Fjallberg vann masterskapet pS 3 mil, Hedlund i Malting tOrrangloppet vid spelen i ornskbldsvik. Stockholmsfbreningen Gbta vann finalen vid bandy over VasterSs, s—l. Publicistklubtaen har Stervalt chefredaktbr Axel Johansson i Uppsala till ordfbrande.

Sdngarforbundets prisdomare ha ansett, att ingen insand kbrkomposition med Geijers Manhem som textunderlag gjort sig fbrtjant av dr Hogners pris d 2, kr. Overland bilconcernens chef har besbkt Stockholm for underhandlingar om anlaggande av en monteringsverkstad i Stockholm. De hjalpbebbvande arbetslbsas antal uppgdr i hela landet till 27, Kvarn oefi sdgverk vid Sollarn i Hjartrums socken nedbrunno till grunden nyligen.

De av riksdagen utsedda elektorerna for val av justltieombudsjnan och militieombudsman dtervalde till. Geijer och till bans ersaltare haradshbvding H. Bendz och till ersattare for denne hovrattsrddet N. Angdende den senaste jattesvindeln skrives i Sverigetidningarna bl. Enligt en version uppgdr summan till icke raindre an fem miljoner kronor.

Firman har drivit betydande affarer i jarnnialm och Jam. Den tycks under de senaste dren icke ha ansetts Guld carro mitt i sjalvmordsdrama lika solid som tillfbrne, men ingen utomstdende torde ha haft ndgon misstanke om att, inte allt stocl ratt till.

PoliSens arbete i affaren ledde omedelbart till, att Snnu eu person an hblls, namligen direktbr D. Johansson, chef for A. Varumagasinering, hos vilken firman Dietrichson och direkter Cederborg haft jarn upplagt. Johansson har Guld carro mitt i sjalvmordsdrama Cederborg utfardat hevis, att denne haft tackjarn lagrat hos A. Varumagasinering, vilket mbjliggjort for Cederborg att uppldna pengarna. Enligt en uppgift skall direktbr Cederborg ha fbrfogat over ett jarnlager pd 10, ton, men lagerbevisen galla omkrington.

Under utredning av jattesvindeln har framgdtt att Cederborg sbkt fd. Dessa bdda sistnamnda foretag sknlle efter vad det uppgives ligga inne med de vardelbsa lagerbevisen pd 20, ton, beldnade for over en miljon kronor.

Ett flertal privatpersoner ha genom manipulatlonerna ruinerats. Givetvis har fru Dietrichson blivit fullstandig ruinerad. Hennes av-; j lldne man, grosshandlare Dietrichson, efterldmnade en fbrmbgenhet pd sex mil j.

Den svenska statcskulden uppgick den 31 jan.

Nytt självmordsdrama – Nässjötågen stoppade...

De borgerliga partierna i Gbteborg ha bverklagat beslulet om driftsnamnder. Ett extratdg frdn Gbteborg till Trelleborg om 18 vagnar medtbrde den 1 febr. Den offentliga dansen I Gbteborg fbrbjuden.

Med stbd av epidemilagen har lansstyrelsen i Gbteborg funnit nbdigt att till fbrhindrande av influensaepidemiens ytterligare spridning fbrordna att dans d offentliga lokaler samt enskilda danstillstallningar av stbrre omfattning s.

se/sportbladet/a/L0lo41/holm-firademed-sjatte-raka-sm-guldet weekly profilo-servis.info

Den gamla viadukten av tra frdn Riddaregatan over vastra delen av Olskrokens hangdrd skall nu bli ersatt med en ny av jarnkonstruklion. Uppfbrandet stdr nu infbr sitt fbrverkligande. Den 9 februari gjordes ett ovanligt fynd uppe i Annedalsbergen, ett penningskrin ipnebdllande omkring 04, kr. Upphittaren avskatten, en Guld carro mitt i sjalvmordsdrama vid namn Bror Ture Staaf, fann skrinet uppe i en bergsklyfta vid Besvarsgatan strax sbder om Annedalsskolan. Upphittaren anmalde saken hos polisen, dar man genast fann, att skrinet stullts den 19 januari frdn en dam, hosatt i Kungsgatan, Ndgot fbrsok att fd ut pengar pd bankbbekerna eller depositionsbeyisen har naturligtvis vederbbfande inte ydgat sig pd.

Skrinet dterbbrdades till agarinnan, som vederbbrligen belbnade upphittaren.

Skakad av beskedet

Den onyktre bilisten fdr ej tillbaka kbrkortet. Lansstyrelsen i Karlskrona avstyrker hos k. Anderssons i Karlhamn besviir Guld carro mitt i sjalvmordsdrama lansstyrelsens beslut den 16 oktober i fjol att indraga bans kbrkort for det han d allman vdg inom samhalle i hbrusat tillstdnd framfbrt en automobil. I infogat yttrande bembter landsfiskalen Herman Bengtson i Moheda de i besvaren gjorda pdstdendena, att Andersson vid tillfallet valit fullt nykter.

Orusts hembygdsfbrening bar vid sammantrade pd Hendn beslutat att npplagga ett hembygdsarkiv for Orust. I arkivet skola fbrvaras uppteckningar av bdde dfen andliga allraogekulturen, sdsom folkminnen och folkmdl, och den materiella kulturen, sdsom byggnadsbesftrivningar o.

Till att fbrestd arkivet utsdgs hr Carl Jo- hansson, Torp, Tavlebord. Fbreningeu beslbt liven att uppratta ett bibliotek omfattande hembygdslitteratur. Ett tal pcjkar i Dala-Jarna ha avslbjats som tjuvar och hembranriare. De fiesta aro under 15 dr. En historisk tall fa 1 Id. Den gamla historiska tallen, Mps Jans tall, pd Vattberget i Al nedsdgades harom dagen. Tallen liir vara over dr gammal och marklig med grov slam och stor och valformad rundvalvd krona. Flera fbrsok ha gjorts att fd tallen 1 frdga fridlyst.

Influensan har under den senaste tiden bbrjat sprida sig ganska kraftigt pd Gottland. I Hellvi ha skolorna mdst stangas, enar icke mindre an 60 procent av elevantalet insjuknat, och vid cementfabriken i Rule ligger ungefar en fjardedel av arbetsstyrkan ihsjuknad.

I Trakumla har ett dbdsfall intraffat. Valdsam jakt pa ekorrar. Jakten har emellertid ndtt sin kulmen i vinter, emedan ekorrskinnen numera betalas med 2. Det ar ingen konst for en jagare att pd en enda dag fbrtjana 25 — SO kr. Vattendragen I sbdra Halland svamma over sina braddar pd grund av vinterns ovanligt rika nederbbrd. Pd en hel del sankt belagna marker dstadkomma bversvamningarna stor skada pd sdval klbvervallarna som framfbr. Smedjedn, som har mycket Idgt beldgna strander, dstadkommer synnerligen stor skada genom sina bversvamningar.

PS en del stallen ha vagarna Guld carro mitt i sjalvmordsdrama av den myckna nederborden. Den fbrsvunne agenten aterfanns dbd. Haglund, som sedan den 31 jan. Stavrdn i Ndsviken, Strom, hlttades den 8 febr. Den dode hade vid olika tillfSlldn yttrat leda vid livet. I Vemdalens kyrkoby tunderar man pS att ISta uppfora en badstuga av j enklare slag for finsk badstu for en kostnad av cirka 1, kr.

Meuingen ar att denna badstu skall upplStas "Guld carro mitt i sjalvmordsdrama" St skolbarn, dels St allmSnheten Fbretagets upphovsman ar folkskolliiraren Gust. Pitea laroverk Sr. PiteS allmanna laroverk kunde i februari mSnad lira sin Sriga tillvaro. Den 16 februari utfardades namligen ell kungabrev, varigenom Gustav II Adolf bifbll upprattandet av en trivia 1 skola i PiteS, For medborgerlig fortjanst.

Jonsson i Undersvik, Gavleborgs lan, medaljen i guld af femle storleken. Vargarna pS Gitsfjallet i Vilhelmina jagas nu av ett par lappmSn. PS grund av stora ovader i fjalltrakterna under den senaste tiden, har jakten hittills ej lamnat Ssyftat resultat. Vargarna, till antalet tie, ha emellertid nu dri vits ned mot LSngseletrakten i Dorotea, och jagarna hysa gott hopp om att fSlla dem.

Nyligen nedbrann en stuga 1 Grundsunda, bebodd av torparen P. Efter branden antraffades bdmarks fbrkolnade lik bland hyggnadens ruiner. se/sportbladet/a/L0lo41/holm-firademed-sjatte-raka-sm-guldet weekly profilo-servis.info 04, kr., vlsserligen inte i form av guld men i sparbanksbbeker och depositionsbevis.

Mitt under Carolina Klüfts pressträff...

for det han d allman vdg inom samhalle i hbrusat tillstdnd framfbrt en automobil. Ett hemskt mord- och sjAlvmordsdrama utspelades nyligen vid SkAnska "For tvd dr sedan blev mitt tillstdnd sd betiinkligt att jag mdste tillkalla en. Mitt under Carolina Klüfts pressträff i Eiffeltornet i går kastade sig en okänd man ut från tornets topp.

MORE: Sahlin och alliansen satsar pa mittfaltet 3

MORE: Jag fick gora rollen pa mitt eget satt

MORE: Strippa dod i aids kan ha smittat flera

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde