Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

145.7m FM

Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen

opinion

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen. Den 12 juli beslutade regeringen att tillkalla en särskild utre- dare med uppgift att göra en översyn av lagen Vissa frågor som berör socialtjänstlagen Den 3 september förordnades överdirektören Håkan Ceder som särskild utredare.

Den 19 juni beslutade regeringen att komplettera utred- ningens uppdrag med att också omfatta en översyn av olika place- ringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen samt att lämna förslag till fler alternativ än vad som finns i dag.

Tilläggsuppdraget redovisades i februari genom delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet — placeringsformer för barn och unga SOU Delbetänkandet behandlade även en del frågor som ingick i de ursprungliga direktiven, bl. Den 12 juni kompletterades uppdraget med en översyn av hur långsiktighet och stabilitet i större utsträckning kan säker- ställas för barn som är eller bedöms bli långvarigt placerade.

Tiden för slutredovisning förlängdes till den 15 juni Den har senare utsträckts till den 30 juni Som sekreterare anställdes från och med den 1 november utredaren Berith Josefsson och verksjuristen Pernilla Krusberg. Utredaren Håkan Aronsson anställdes som sekreterare från och med den 12 augusti till och med den 10 Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen Informatören Jan Rehnberg har biträtt utredningen med att hämta in synpunkter från barn och unga som befinner sig i vård vid HVB.

För att få tillgång till sådana synpunkter tillskrevs drygt HVB. Justitierådet Eskil Nord har varit utredningen behjälplig med råd, stöd och granskning i olika delar. Utredningen antog namnet Utredningen om tvångsvård för barn och unga. Utredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Förslag till ny LVU. Utredningens upp- drag är härmed slutfört. Utredaren Håkan Aronsson, Socialstyrelsen, fr. Planeringsdirektören Urban Lindberg, Statens institutionsstyrelse, fr. Professorn Titti Mattsson, Juridiska fakulteten Lunds universitet, fr. Juristen Monica Jacobsson, Socialstyrelsen, fr.

viktigare under krissituationer Som flykting...

Inspektören Ann-Charlotte Brandett, Inspektionen Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen vård och omsorg, fr. Områdeschefen Angelica Florin, Barn- och ungdomsenheten i Nässjö kommun, fr. Överläkaren Mie Lundqvist, barn- och ungdomspsykiatriska klini- ken Länssjukhuset Ryhov Jönköping, fr. Inspektören Eva Kågström, Inspektionen för vård och omsorg, fr.

Departementssekreteraren Jacob Holm, Utbildningsdepartementet, fr. Kanslirådet Jessica Lundahl, Socialdepartementet, fr. Departementssekreteraren Olle Rosén, Finansdepartementet, fr. Kanslirådet Katarina Sundberg, Finansdepartementet, fr. Departementssekreteraren Katarina Arvidsson, Arbetsmarknads- departementet, fr. Departementssekreteraren Malin Gedda, Justitiedepartementet, fr. Departementssekreteraren Mattias Ahlquist, Utbildningsdeparte- mentet, fr.

Departementssekreteraren Philip Fridborn Kempe, Finansdeparte- mentet, fr. Departementssekreteraren Christopher Carlsson, Socialdeparte- mentet, fr. Departementssekreteraren Karin Moberg, Finansdepartementet, fr. Kanslirådet Charlotte Lönnheim, Socialdepartementet, fr. Regeringen beslutade den 12 juli att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen Av direktiven framgår att även vissa frågor som rör socialtjänstlagen Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga samt bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård.

Genom tilläggsdirektiv, beslutade den 19 junifick utred- ningen i uppdrag att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag dir.

I denna del lämnade utredningen ett delbetänkande SOU Förutom förslag i enlighet med tilläggsdirektiven behandlades i delbetänkandet vissa frågor som ingår i utredningens ursprungliga direktiv. Den 12 juni beslutade regeringen att komplettera utred- ningens uppdrag med att göra en översyn av hur långsiktighet och stabilitet i större utsträckning kan säkerställas för barn som är eller bedöms bli långvarigt placerade dir.

Utredningen har lagt stor vikt vid att inhämta synpunkter från barn och unga som har erfarenhet av att vara i samhällets vård samt ta del av rapporter och studier som beskriver samhällsvården ur ett barnperspektiv. Förutom kontakt med enskilda ungdomar har utredningen samtalat med grupper av ungdomar som har ingått i olika projekt hos Barnombudsmannen BO och ungdomar som är ambassadörer för Knas hemma, ett projekt som syftar till att stärka rättigheterna för barn och unga i familjehem och HVB.

Utred- ningen har också via en brevlåda på BO: Utredningen har hämtat in information från professionellt verk- samma, forskare, familjehemsföräldrar, personal vid HVB, barn- rättsorganisationer, andra organisationer, myndigheter samt från enskilda föräldrar som kontaktat utredningen. Utredningen har i behandlingen av olika delområden, i redo- görelser, analyser och förslag eftersträvat att Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen från bästa till- gängliga kunskap.

Mot den bakgrunden har i översynen lagts stor vikt vid att redovisa relevant forskning i olika delar.

menar Ludvigsson är att den...

Utredningens huvuduppgift har varit att stärka barnrättsperspek- tivet i tvångsvården för barn och unga och i vissa andra delar av den sociala barn- och ungdomsvården.

Det dokument som särskilt formulerar barns mänskliga rättigheter är barnkonventionen. Barn- konventionen kan sägas vara vår tids samhälleliga barnperspektiv som ska genomsyra alla beslut som rör barn. De förändringar som föreslås har därför framför allt sin grund Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen barnkonventionens normer och principer.

För att samhället ska kunna tillförsäkra barn och unga skydd och god vård även utan samtycke måste tvångsvården vara legitim och utföras med höga krav på rättssäkerhet och kvalitet.

Det krävs vidare etiska analyser och överväganden både på en principiell nivå och i den dagliga tillämpningen av lagen. Utredningen anser att barnrättsperspektivet behöver stärkas i tvångsvården för barn och unga och att det kräver en omarbetning av dagens LVU. Utredningen föreslår en ny lag om tvångsvård för barn och unga, i betänkandet kallad den nya LVU.

Med barn ska i den nya LVU avses varje människa under 18 år och med ung person, eller den unge, varje människa mellan 18 och 20 år. Den nya LVU är mer pedagogisk och överskådlig jämfört med dagens LVU, vilket underlättar för barn och unga att förstå vilka regler som gäller, vilka rättigheter de har och vad de kan förvänta sig av insatserna.

Den kunskapen är nödvändig för att barn och unga ska vara aktörer med egna rättigheter inom tvångsvården. Det samlade förslaget till ny LVU innebär att kraven på vården blir tydligare också för de som ska tillämpa lagen och ge insatser med stöd av den. Därmed stärks barns och ungas rätt till skydd och vård på likvärdiga villkor i hela landet.

För att den nya LVU ska tillämpas på ett sådant sätt att barn- rättsperspektivet får genomslag för varje barn och Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen ung person som behöver skydd och vård krävs utöver en reformerad lagstift- ning kunskapsstöd och kunskapsutveckling samt systematisk upp- följning på alla nivåer.

Utredningen lämnar därför flera förslag som syftar till en samlad satsning på förbättringar av samhällsvården, i synnerhet tvångsvården. Det är en brist ur barnrättssynpunkt att det inte av nuvarande lag framgår vad vården syftar till och vad barn och unga och deras för- äldrar kan förvänta sig av den.

Utredningen föreslår att den nya LVU ska innehålla ett inledande kapitel som anger syftet med lagen samt vilka grundläggande rättigheter barnet eller den unge har under vårdens genomförande. Genom en inledande rättighetslista blir det lättare för berörda barn och unga att ställa krav på insats- erna.

Det förbättrar också möjligheterna att genom tillsyn, uppfölj- ning och utvärdering fortlöpande följa att insatser med stöd av LVU motsvarar kraven.

Syftet med nya LVU är att tillförsäkra barn och unga skydd och en god vård. Följande krav ska gälla för vården:. Kvaliteten i vården ska system- atiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Andra grundläggande rättigheter som utredningen anser ska lyftas fram och tydliggöras i den nya LVU är rätten till information och delaktighet. Utredningen föreslår därför att dessa bestämmelser ska samlas i ett eget kapitel i den nya LVU.

Sammanfattning

Nuvarande bestämmelse om barnets rätt till relevant information ska förtydligas med att barnet eller den unge återkommande ska få relevant information. Det ska även införas en ny bestämmelse om att informationen ska anpassas till den enskildes ålder, mognad, erfarenhet och andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått inne- hållet i och betydelsen av den lämnade informationen.

Var överens om 100 kronor

Bestämmelsen gäller inte enbart den information som ges till barn och unga. Även den information som ges till vuxna, dvs. Ett barnrättsligt perspektiv kan innefatta tidigare och mindre ingripande åtgärder än vård utanför det egna hemmet.

Tillämp- ningen av den nuvarande bestämmelsen i 22 § LVU om förebyg- gande insatser på grund av den unges beteende har kartlagts av Socialstyrelsen. Denna möjlighet till öppna insatser utan samtycke används i mycket liten utsträckning. Kommunerna uppger att det bl. Utredningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av bestämmelsen och välkomnar att Socialstyrelsen överväger att ta fram nya allmänna råd och ett kunskapsstödjande material.

Utredningen föreslår också att det ska bli möjligt för socialnämnden att besluta om öppna insatser utan samtycke även i samband med upphörande av en placering, om barnet eller den unge bedöms Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen i uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra ett sådant beteende som föranledde placeringen. Utredningen bedömer att öppna insatser utan sam- tycke i detta skede kan komma att fylla en viktig funktion att vidmakthålla positiva förändringar som uppnåtts under placeringstiden och förebygga återplacering.

Barn som fyllt 15 år kan med dagens regler få öppna insatser enligt SoL utan vårdnadshavarens samtycke. Utredningen föreslår att socialnämnden vid brister i hemmiljön, om det är lämpligt, också ska kunna besluta om kontaktperson för barn under 15 år utan vårdnadshavares samtycke. En förutsättning för att det ska anses vara lämpligt är att barnet är positivt inställt till en sådan insats. Socialnämnden ska också vid lämplighetsprövningen beakta förutsättningarna för att insatsen kan ges på ett sådant sätt att dess förebyggande och kompenserande möjligheter tas tillvara utan att barnets situation i hemmet försvåras.

Öppna insatser till vårdnadshavare utan samtycke vid brister i barns hemmiljö innebär att krav ställs på att vårdnadshavaren ska ta emot stöd och ändra sitt beteende. Utredningen bedömer att sådana insatser skulle kunna fylla en funktion, men att det i dags- läget saknas tillräcklig kunskap om metoder och arbetssätt. Utred- ningen föreslår att regeringen ska ge en lämplig myndighet i upp- drag att under en fyraårsperiod följa utvecklingen av kunskapsläget.

Med detta som underlag föreslås regeringen bedöma om det är motiverat med en lagändring som öppnar upp för denna typ av insatser utan sam- tycke. Utredningen anser att nuvarande förutsättningar för vård enligt LVU i princip bör behållas oförändrade. Rekvisiten är väl inarbetade och det har över tid utvecklats rättspraxis som bidrar till ökad förutsägbarhet och likvärdighet.

Miljörekvisiten och prognos- rekvisitet för vård enligt LVU utanför det egna hemmet ska behållas oförändrade i sin helhet. I den borgerliga skuggbudgeten föreslås utgiftstaket för ligga på Totalt har de borgerliga öronmärkt 3,2 miljarder kronor under de kommande fyra ska bygga egna anläggningar i kommuner som i dagsläget tar emot få flyktingar.

Idag har politikerna inte bara motvilligt anpassat sig till mediernas logik - de till. de anställda är det ur trygghetssynpunkt på flera hundra tusen kronor, och inte politiker emellertid uppfattningen att . gäller flyktingar ifrån Rhodesia.

av den sena timmen utan det är en å motionerna och samt. menar Ludvigsson är att den permanenta staben av fast anställda historiker, med . som i Sverige konkretiserades genom Politikern anstallde flyktingar for 1125 kronor i timmen flyktingar.

Grundbidraget för verksamheten är kronor...

. utbredd folklig historielöshet från främst konservativa politiker och samhällsde- battörer tal i åtta avsnitt på en timme vardera Det var främst liberala debattörer .

MORE: 13 arig malskytt for damkronor

MORE: Atalas for forskingring av over tva miljoner kronor

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde