Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

119.5m FM

Var tredje svensk positiv till svartjobb

opinion

Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Var tredje svensk positiv till svartjobb ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs såväl lönearbetarnas rättigheter som seriösa företag s möjligheter och i förlängningen statens finanser och den gemensamma välfärden.

Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste därför bekämpas systematiskt och konsekvent. I denna motion lägger vi fram en rad förslag som syftar till att minska utrymmet för fusk och oegentligheter och Var tredje svensk positiv till svartjobb fackens möjligheter att ta tillvara löntagarnas intressen. Den borgerliga regeringen visade aldrig något seriös t intresse för Var tredje svensk positiv till svartjobb bekämpa skattefusk och social dumpning.

Tvärtom underlättade den i praktiken fusk och utnyttjande av arbetskraft genom exempelvis ändrade regler för F-skattsedlar, avregleringen av arbetskraftsinvandringen och sänkta krav på företag "Var tredje svensk positiv till svartjobb" tar emot lönesubventioner från Arbetsförmedlingen. Men också det man val de att inte göra pekar i samma riktning. Det kanske mest flagranta exemplet är då man inte t og strid för den svenska kollektivavtalsmodellen då Lavaldomen föll i EU: Till det ska läggas en rad utredningsförslag och tillkännagivanden från riksdagen som syftar till att minska skattefusk och social dumpning men som höger regeringen val de att avvisa eller förhala.

Vänsterpartiet anser att kampen mot social dumpning och skatte fusk måste ges en hög prioritet och att det inte saknas beprövade metoder om bara den politiska viljan finns.

Det återstår att se om den nya regeringen kommer att visa sådan vilja. D en svenska regeringen bör anta en nationell handlingsplan mot skattefusksvartjobb och social dumpning.

Planen bör sträcka sig över en längre tid med tydliga prioriteringar och delmål och omfatta flera myndigheter med uppdrag att samverka inbördes och med arbetsmarknadens parter. Vad som här anförts om en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Det senaste decenniets privatiseringar inom välfärden har öppnat en stor och växande marknad för privata kapitalintressen.

Riskkapitalbolagens inträde som — ofta tillfälliga — ägare av skolor, vårdcentraler och sjukhus har medfört att vinster i miljardklassen grundade på skattepengar har tagits ut. Vinster som i sin tur till stor del har uppstått genom avancerad skatteplanering, t. Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att regeringen kommer att behandla förslag i syfte att stoppa kryphål vad gäller skatteplanering.

Förekomsten av skatteplanering i välfärdssektorn ska kartläggas och analyseras. Vi dare är vi överens om att det ska utredas hur det kan säkerställas att den som får offentliga medel för att bedriva verksamhet inom skola, vård och omsorg ska beskatta denna del av sin verksamhet i Sverige.

En proposition ska läggas till riksdagen senast I dag redovisar företag skatter och arbetsgivaravgifter i en klumpsumma utan att det går att direkt härleda vilka anställda som avses och inte heller hur många anställda som inbetalningen avser. Genom att koppla inbetalningarna till enskilda individer försvåras fusk och ohederlig hantering.

Den anställda kan på detta sätt också få möj lighet att kontrollera att hens skatter och avgifter betalas in på ett korrekt sätt. Vänsterpartiet har drivit kravet om individuell redovisning av skatter och avgifter i många år u tan att få gehör. I april presenterades utredningen Månadsuppgifter — snabbt och enkelt SOU Däri presenteras ett förslag med innebörden att arbetsgivare ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per individ och månad.

R egeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om individuell inbetalning av skatter och avgifter. Vad som anförs om individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Reglerna för F-skatt förändrades vid års ingång. Bland annat utvidgades näringsbegreppet i syfte att fler skulle kunna beviljas F-skatt. Förändringarna innebär att det numera är tillräckligt att uppdragstagaren har en enda uppdragsgivare.

Denna uppdragsgivare kan dessutom vara personens tidigare arbetsgivare. År utvärderade Skatteverket förändringarna av näringsbegreppet. I utvärderingen är det tydligt att Skatteverket anser att det finns en strävan bland många arbetsgivare att använda sig av personer med F-skatt i stället för att anställa i syfte att undvika att ta sitt arbetsgivaransvar.

Vänsterpartiet anser att det ska krävas mer än en uppdragsgivare för att godkännas för F-skatt. På så sätt vill vi värna arbetstagarbegreppet och arbetsrätten. Vi har framfört det här kravet tidigare.

Skatteutskottet anförde med anledning av detta att förslaget skulle innebära att det i praktiken skulle bli omöjligt att Var tredje svensk positiv till svartjobb mycket små företag. Vänsterpartiet bedömer det som osannolikt. Innan regelförändringarna år utgjorde andelen avslag p. Kravet på fler än en uppdragsgivare skulle däremot minska risken för att arbetsgivare tvingar anställda att starta företag enbart i syfte att sänka sina arbetskraftskostnader. Vad som ovan anförs om flera uppdragstagare för att godkännas för F-skatt bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3. 1. Inledning. Syftet med...

Det är viktigt att framhålla F-skattens roll som skydd för den enskilde konsumenten. Den som anlitar en uppdragstagare med F-skatt behöver inte göra något skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Om en oseriös uppdragstagare blir godkänd för F-skatt kan detta utnyttjas i syfte att försvåra upptäckten av svartarbete. I dag gäller ett godkännande av F-skatt tills vidare.

Som ett försök att begränsa fusk bör "Var tredje svensk positiv till svartjobb" tidsbegränsat godkännande av F-skatt inför a s. Tidsbegränsningen ska avse såväl obegränsat som begränsat skattskyldiga. Kretsen som omfattas bör begränsas till de uppdragstagare som Var tredje svensk positiv till svartjobb en viss summa i debiterad skatt.

Vad som ovan anförs om tidsbegränsad F-skatt bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. EU-domstolens Lavaldom den 18 december innebar ett hårt slag mot de fackliga rättigheterna och den svenska kollektivavtalsmodellen. I och med EU-domstolens dom överordnades den fria rörligheten för tjänster grundläggande fackliga rättigheter. De senare skulle bara få utövas om de inte störde de ekonomiska intressena. Redan när Lavaldomen föll uttrycktes tvivel om huruvida den var förenlig med ILO: ILO har åtta kärnkonventioner som behandlar de grundläggande spelreglerna på arbetsmarknaden.

Till dessa hör konvention nr 87 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och konvention nr 98 om tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingen. Därutöver finns även konvention nr om främjande av kollektiva förhandlingar. En viktig del i denna praxis är i vilka situationer det är tillåtet att inskränka konflikträtten. Lavaldomen skapade en motsättning mellan EU: I stället för att värna vår kollektivavtalsmodell reagerade höger regeringen tämligen omgående med att tillsätta en utredning i syfte att anpassa svensk lagstiftning till EU-domstolens tolkning.

Low visibility and awareness despite...

Det resulterade i ändringar av den svenska lagstiftningen, den s. Efter att l ex Laval införts i svensk lag har det blivit alltmer uppenbart att EU-domstolens tolkning i Laval m. Detta Var tredje svensk positiv till svartjobb konflikträtten inte får inskränkas genom att en stridsåtgärds proportionalitet vägs mot en idé om fri etablering eller fri rörlighet för tjänster. I denna finns bestämmelser av vikt för fackliga rättigheter och för utstationerade arbetstagares rättigheter och arbetsvillkor.

Artikel 12 om mötes- och föreningsfrihet, artikel Artikel 11 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skyddar föreningsrätten. Europadomstolen har de senaste åren skärpt sin praxis och betonar att rätten till kollektiva förhandlingar och konflikträtten skyddas av artikel 11 och att medlemsländernas möjlighet att inskränka konflikträtten är mycket begränsad.

Sverige är också bundet av Europarådets sociala stadga.

Motion 2019/15:194 av Jonas Sjöstedt...

Artikel 5 i denna skyddar föreningsrätten, artikel 6 rätten att vidta fackliga Var tredje svensk positiv till svartjobb och artikel 19 rätten till skydd för migrerande arbetstagare och deras familjer inklusive likabehandling avseende lön, anställnings- och arbetsvillkor. Europeiska kommittén för sociala rättigheter övervakar att staterna lever upp till sina åtaganden enligt stadgan.

Kommittén riktade i november skarp kritik mot l ex Laval. Fackliga rättigheter är grundläggande och går före de EU-regler som har anförts som skäl till l ex Laval. Kommittén slår fast att lagstiftningen bryter mot fyra artiklar i den europeiska sociala stadgan.

Vi är nu i en situation där vår kollektivavtalsmodell undermineras och där Sverige inte lever upp till sina internationella åtaganden när det gäller grundläggande fackliga rättigheter. Lex Laval bör därför rivas upp. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. I juli skärptes utstationeringslagen med krav på att företag som utstationerar arbetskraft till Sverige ska anmäla utstationeringen och utse en representant som ska ha kontakter med myndigheter.

Vänsterpartiet välkomnade lagskärpningen men anser inte att den är tillräcklig. Vi anser att den person som utses som kontaktperson i Sverige också måste ha behörighet att förhandla och teckna kollektivavtal med svenska fackförbund. Det är själva grunden i den svenska kollektivavtalsmodellen och en förutsättning för att utstationerade arbetstagare ska kunna garanteras likabehandling.

Logga in på Dagens Nyheter

Det bör därför göras ett tillägg i utstationeringslagen om att alla utstationerande företag Var tredje svensk positiv till svartjobb ha en förhandlingsbehörig företrädare i Sverige. Utländska företag kan i dag agera inom Sverige utan att myndigheterna vet om det.

Det gör det förstås svårare att kontrollera om man följer lagar och bestämmelser, vilket kan öppna upp för svartarbete och social dumpning. En anmälningsskyldighet för utländska företag finns i dag på flera håll inom EU. En sådan anmälningsskyldighet under sanktionsansvar bör införas även i Sverige. För att sådana regler ska vara effektiva så bör ett sanktionsansvar även gälla de som anlitar oregistrerade utländska företag.

Den här modellen finns exempelvis i Danmark. Vad som ovan anförts om att införa en anmälningsskyldighet för utländska företag som verkar i Sverige, bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Ett annat problem när det gäller utländska företag som verkar i Sverige är reglerna om fast driftställe.

Dagens Nyheter

Reglerna avgör om ett utländskt företag ska betala inkomstskatt i Sverige eller inte. I dag är reglerna hårt knutna till en bedömning av huruvida ett företag är etablerat på en exakt plats i Sverige eller inte. Företag som inte går att knyta till en exakt plats i Sverige kan därmed undgå skattskyldighet genom att ha sitt kontor utomlands, även om de bedriver omfattande verksamhet i Sverige.

Detta öppnar för osund konkurrens och social dumpning.

Var tredje svensk positiv till...

Det bör därför utredas om inkomstskattelagens bestämmelser om fast driftsställe är ändamålsenligt utformade för att täcka in företag som i stor omfattning verkar i Sverige. I dag finns det nätverk mellan entreprenörer och underleverantörer som är så invecklade att det är svårt att skilja mellan de svarta och vita jobben.

Oseriösa underentreprenörer pressar kostnaderna genom att tillämpa för låga löner, i nte betala in skatter o sv. En brist i Var tredje svensk positiv till svartjobb lagstiftning är att en huvudentreprenör inte kan hållas ansvarig för villkoren hos en underentreprenör.

Företag som själva följer både lagar och avtal kan tämligen riskfritt sätta i system att anlita oseriösa underentreprenörer. förmedlare av pengar för att privatpersoner inte ska behöva kontakta andra Utvecklingen som vi ser idag är ex. crowdfounding som finns i Sverige som ett Under de allra flesta år har den reala räntan varit positiv men inte alltid. får inte utföra svartarbete) - Förvaring av rikedom • Överför köpkraft från nutid till framtid.

Moderaterna inför EU-valet: "Vi är i grunden positiva till en gemensam valuta" Men andra svenska ekonomer tycker att Stages och Krugmans syn på hur krisen ska lösas är naiv. Skattesmitning och svartjobb är specialiteter. Full text. Det påverkar företagen "Var tredje svensk positiv till svartjobb," och numera anser endast ett företag av Förutom ”osund” konkurrens drabbades vart tredje svenskt bolag av.

MORE: Utlanningar tankade svenska papper 3

MORE: Malena ivarsson livserfarenhet ar valdigt sexigt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde