Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.7m FM

Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre

opinion

Search the history of over billion web pages on the Internet. Begrav mig stående Ordfront förlag, Box91 Stockholm www. Tack Denna bok är frukten av åtskilliga längre och kortare besök i östra Centraleuropa - i Albanien, Bulgarien, det Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre Tjeckoslovakien, Tyskland, Moldavien, Polen, Rumänien och det forna Jugoslavien - mellan och Jag står i särskild tacksamhetsskuld till Donald Kenrick, den ene av författarna till pionjärverket The Destiny of Europés Gypsies.

Under fyra år gav han mig tålmodigt sina reaktioner på mina idéer och intryck och slutligen läste han hela boken i manuskript. I texten har jag ändrat vissa namn. Jag har inte alltid angett ef¬ ternamn. Av olika skäl hände det ofta att människor inte självmant uppgav dem. Jag har ald¬ rig dolt mina anteckningar, Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre stuckit under stol med att jag san¬ nolikt skulle publicera dem, men det är ett av de dilemman man ställs inför då man skriver om ett folk med utbredd analfabetism: Vilken betydelse kunde sådana avsiktsförklaringar ha för många av de Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre och isolerade rom er jag mötte?

Jag ber om ursäkt om någon som jag namngivit hellre hade förblivit anonym. Från Papuszas mun — en sedelärande historia egentligen hette hon Bronislawa Wajs, men hon är känd under sitt zigenska namn, Papusza: Papusza var en av de främsta zigenska sångare och poeter som någonsin verkat och under en tid var hon en av de mest uppburna.

Hon levde hela sitt liv i Polen och när hon dog lade ingen märke till det. Som de flesta polska zigenare tillhörde Papusza en nomadfamilj som ingick i en stor kumpania, en grupp som reste runt med hästar och i husvagnar, med karlarna i täten och kvinnorna och barnen bakefter i öppna vagnar. Några av de rikare familjerna hade stora på¬ kostade vagnar med eleganta sniderier och smala glasfönster, ibland rombformade och med bemålade träkarmar.

Det kunde finnas ända upp till tjugo vagnar i en kumpania. Män, kvinnor, barn, hästar, vagnar, hundar: I bilden av dessa Polska Roma på vägarna ingick ibland också björnar, deras levande, dansande levebröd. Men Papuszas släkt var harpister, och från norra Litauens städer till östra delen av Tatrasbergen fraktade de sina stora sträng¬ instrument, stående som segel över vagnarna.

Medan en kumpania befann sig på resa höll den kontakt med and¬ ra konvoj er ur samma klan som färdades längs skilda vägar. Byborna, som fruktade djävulens avföda, höll sig långt "Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre" från dessa markörer. Så här gick det till när Papusza lärde sig att läsa och skriva. När en kumpania blev kvar längre än en eller ett par dagar - och även nomadfamiljer hade vanligtvis en vinterlya någonstans — gick Pa¬ pusza till en lämplig bybo och hade med sig en stulen höna i ut¬ byte mot lektioner.

För fler höns skaffade hon sig böcker, ett hem¬ ligt bibliotek under harporna. Än idag är ungefar tre fjärdedelar av alla zigenska kvinnor analfabeter. Då Papusza växte upp på tjugo¬ talet var läs- och Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre närmast obefintlig bland zige¬ nare, och när hon ertappades med att läsa fick hon stryk och hen¬ nes böcker och tidningar blev förstörda.

Lika oacceptabelt för fa¬ miljen var det, när den tiden kom, att hon ville sällskapa med den allra svartögdaste tonårspojken i sin kumpania. Vid femton blev hon bortgift med en gammal och vördad har pist, Dionizy Wajs.

”Den analys som läggs fram...

Det var ett utmärkt parti och hon var mycket olycklig. Hon fick inga barn. Vad Papusza än saknade ifråga om kamratskap eller miste ifråga om kärlek, fann hon åtminstone en ackompanjatör i Dionizy Wajs. Inspirerad av den stora zigenska traditionen att berätta improvise¬ rade historier och av korta enkla folksånger, komponerade hon långa ballader - delvis sång, delvis dikt, som framfördes spontant. I likhet med de flesta zigenska sånger var Papuszas hjärtskärande sorgekväden över fattigdom, omöjlig kärlek och, senare, längtan efter en förlorad frihet.

Liksom de flesta zigenska sånger var de lika klagande i både ton och ämne: Papusza förlorade mer än hundra anhöriga under kriget. Men inte Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre detta var den tragedi som skulle forma henne.

O Herre, vart ska jag gå? Vad kan jag göra? Var kan jag finna Legender och sånger?

”Den analys som läggs fram...

Jag går inte till skogen. Jag möter inga floder, O skog, min far, Min svar te far!

Världen. Trans-Dnjestr erbjuds självstyre. Publicerad...

De vandrande zigenarnas tid Är längesedan över. Men jag ser dem, Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre är ljusa, Starka och klara som vatten. Ni kan höra det Vandrande när det vill tala. Men arma vatten som saknar talförmåga Det flyr, rinner längre bort, Dit där ögon inte ser henne, Vattnet som vandrar.

Den zigenska sångens innersta väsen är och tycks alltid ha varit hemlängtan, nostalgi. Men längtan efter Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre Nostos är grekiska för »hemkomst«; zigenarna har inget hem och, något de kanske är en¬ samma om bland alla folk, de har ingen dröm om ett hemland.

Utopi, ou topos, betyder »ingen plats«. En sådan längtan är driften att resa. Men den zigenska sångens hemlängtan tyngs av fatalism. Många av Papuszas sångdikter hör hemma i denna tradition: Man kan hitta några enstaka zigenska Antigonegestalter - flickor som sörjer sina döda bröder - och söner, långt hemifrån eller i fängelse, som saknar sina mödrar.

Varje människa har en bror. Varje männi¬ ska har en mor. Varje människa har en tragedi. Det är för det mesta omöjligt att med ledning av orden fastställa var eller när sångerna har uppstått, för de berättar den universella och oföränderliga cha- chimos, sanningen, om ett folk som efter bästa förmåga lever utan¬ för historien.

Den handfull romanipoeter som är verksamma idag har tillsam¬ mans skapat ett oeuvre som vittnar om en oförlöst konflikt mellan lojaliteten mot den folkliga kulturen och individens något skuld¬ medvetna försök att kartlägga sin egen erfarenhet. Eör fyrtio år se¬ dan hade Papusza redan tillryggalagt hela vägen från det kollektiva och det abstrakta till en privat värld som hon iakttog in i minsta detalj. De storslagna sångerna, som hon ibland bara kallade »Sång Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre Papuszas huvud«, genljuder av hennes egen säregna röst, en stil som ännu i stort sett är okänd Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre den zigenska kulturen.

Papusza skrev och sjöng om bestämda händelser och platser. En lång självbiografisk ballad om hur människor höll sig gömda i skogen under kriget heter helt enkelt »Blodiga tårar: Vad vi var med om under tyskarna i Volynien åren 43 och 44«. Hon skrev inte bara om sitt eget folk, och om det obestämda hotet från gadjikane- världen den icke-zigenska världen ; hon skrev också om judarna 14 Karol Siwak, en fiolspelare från Papuszas tabor Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre Sommaren råkade den polske poeten Jerzy Ficowski se Pa- pusza sjunga och han insåg omedelbart hennes begåvning.

Han började samla in och transkribera berättelserna som hon mödo¬ samt hade nedtecknat på romani, fonetiskt skrivet med det polska alfabetet. I oktober publicerades flera dikter av Papusza i tid¬ skriften Problemy tillsammans med en intervju med Ficowski gjord av den framstående polske poeten Julian Tuwim. Där talas om »kringflackandets« vådor och artikeln slutar med en översättning till romani av den kommunistiska »Internationalen«.

Ficowski, författaren till den än idag viktigaste boken om polska zigenare, blev rådgivare i »zigenarfrågan«.

Som jag upptäckte vid Dnjestr...

Första upplagan av hans bok innehåller ett kapitel med rubriken »Den rätta vägen«, i vilket han - även om det kanske fanns med som en ren eftergift för att boken skulle bli utgiven, och utelämnades i senare upplagor - ger sitt stöd åt den officiella politiken som syftade till att förmå de mindre än femton tusen polska zigenare som överlevt kriget att bli bofasta.

Ficowski åberopar Papusza själv som ett ideal och väcker tanken att hennes dikter kan utnyttjas i propagandasyfte bland zi¬ genarna. Den nya socialistiska regeringen i efterkrigstidens Polen strävade efter att bygga en nationellt och etniskt homogen stat.

Trots att zi¬ genarna utgjorde cirka 0, procent av befolkningen betecknades »zigenarproblemet« som en »viktig uppgift för staten«, och en »Byrå för zigenarfrågor« inrättades under Inrikesministeriets - d.

Den var Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre fram till Planen var ett led i den febrila »produktivisering« som var i ropet, och som med sina välmenta välfärdsåtgärder i själva verket tvingade zigenarna att anamma ett nytt beroende som de alltid hade motsatt sig. Liknande lagar antogs i Tjeckoslo¬ vakien och Bulgariensamt i Rumänieni takt med den stigande entusiasmen för tvångsassimilering. Samtidigt bör¬ jade lagstiftningen i väst gå i motsatt riktning, mot en framtving¬ ad nomadisering, även om målen var identiska.

Så till exempel antogs i Storbritannien en lag som gjorde det straffbart för resande att »stanna till« — avsikten var att de skulle förmås att bli bofasta. Reformivrare genom tiderna, Ficowski inräknad, har utan tvivel trott att sådana åtgärder skulle göra zigenarnas svåra liv ofantligt mycket lättare - utbildning var det enda hoppet om frigörelse för dessa människor vilka levde »utanför historien«; Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre fast bosätt¬ ning skulle föra med sig utbildning.

Men ingen har någonsin brytt sig om att fråga zigenarna själva. Och följaktligen har alla försök till assimilering misslyckats. Till skillnad från sådana politiskt ansvariga som befann sig längre bort från källan, »åberopade sig« Ficowski faktiskt på de zigenare han hade lärt känna: Och mindre än två måna¬ der efter att Papuszas dikter varit införda i Problemy fick hon på¬ hälsning av en grupp zigenska Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre, som hotade henne.

Bland zigenare utpekades Papusza snart som skyldig i en kam¬ panj med syfte att sätta stopp för deras traditionella levnadssätt. Papusza hade gjort något oförlåtligt: Ingen förstår mig, Bara skogen och floden. Allt det jag talar om Allt, allt har förgått, Allt har försvunnit med det — Och dessa ungdomsår.

Papusza hade sannerligen blivit missförstådd - och utnyttjad - av bägge sidor. Hon försökte förtvivlat återkräva rätten till sina egna idéer, sina sånger.

Transnationell brottslighet och terrorism. uttömma...

Hon störtade iväg från sitt hem i södra Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre till Polska Författarförbundet i Warszawa och vädjade om att någon skulle ingripa. Hon gick till Ossolineum, det förlag som förberedde den nära förestående utgivningen av Ficowskis bok, inklusive hen¬ nes dikter. Var hon missnöjd med översätt¬ ningarna? Måste det göras ändringar i sista minuten? Papusza åter¬ vände hem och brände hela sitt verk — omkring tre hundra dikter - vilka hon, med Ficowskis entusiastiska uppmuntran, hade börjat fästa på papperet.

Sedan skrev hon ett brev till honom och bad att han skulle stoppa utgivningen, fastän också brevet visade hennes uppgivenhet, den zigenska sångens inneboende fatalism.

Dagens Nyheter

Om ni lå¬ ter trycka de här sångerna blir jag levande flådd, skrev hon, mitt folk kommer att stå naket mot elementen. Men vem vet, kanske växer det ut ny hud på mig, kanske en som är vackrare. ”Den analys som läggs fram i Kapitalet erbjuder sålunda varken argument för eller emot den agrara kommunen. Resan var äventyrlig.

Han reste flera dagar med den långsamma trans- ha slagit rumänerna över Dnjestr.” 4 . centraliseringen också av ledningen som hindrar fabrikernas självstyrelse”. Lenin skrev i. Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre avancerad teknik blir tillgänglig och det erbjuds möjligheter att köpa mer miljövänliga produkter.

Värna rätten till självstyre i enlighet med principen om lagom beslutsnivå. of the Long Range Transmission of Air Pollution in Europe. Transnationell brottslighet och terrorism. uttömma de möjligheter som FN- systemet erbjuder för att hantera en potentiell storkonflikt. från UNMIK till det temporära självstyret som utsågs genom demokratiska val i november.

Trans dnjestr erbjuds sjalvstyre öster om floden Dnjestr, Transnistrien, förklarade sig självständigt från.

MORE: Oppen traning infor ufc 116

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde