Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.3m FM

Diskriminering av aldre man blir fall for ad

opinion

Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Tvisten har rört bl. Han sysselsattes i arbete som omfattas av kollektivavtalet KV-Alfa, vilket staten genom Kriminalvården är bundet av.

Han är medlem i Industrifacket Metall förbundet. Hos Kriminalvården finns en grundutbildning till kriminalvårdare som anordnas en gång per halvår. Utbildningen är nationell och ges på sex orter i landet, däribland Mariestad.

Under utbildningen är kursdeltagarna tidsbegränsat anställda som kriminalvårdare. I juni fick han beskedet att han inte hade antagits.

till att enbart behandla åldersdiskriminering...

Tvist har uppkommit mellan parterna om staten, genom att neka honom plats på grundutbildningen och den därmed sammanhängande anställningen, har diskriminerat E. Parterna är oense i flera frågor, bl. Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att till E. Om Arbetsdomstolen skulle finna det tveksamt om E. Staten har bestritt käromålet.

Staten har inte vitsordat något belopp avseende diskrimineringsersättning, men sättet att beräkna ränta. Staten har även bestritt yrkandet om att Arbetsdomstolen ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Det var både vikariat och allmänna visstidsanställningar. Kriminalvården i Mariestad består av en öppen anstalt, Rödjan, och en sluten anstalt, Johannesberg, samt ett häkte.

Lagen skyddar främst äldre arbetstagare...

Han kallades till intervju som hölls den 27 maj Den 15 juni fick han beskedet att han inte hade antagits till utbildningen och att han inte heller skulle erbjudas en förnyad tidsbegränsad anställning när hans anställningstid löpte ut.

Hans anställning hos Kriminalvården upphörde den sista september Grundutbildningen till kriminalvårdare omfattar ca 20 veckor och innehåller praktiska och teoretiska moment.

I den ingår en självskyddsdel, med säkerhet och konflikthantering, i 20 timmar. Av dessa 20 timmar innehåller tolv timmar försvars- och frigörandetekniker. Huvudsyftet med grundutbildningen är att förbereda medarbetarna såväl teoretiskt som praktiskt för det klientnära kriminalvårdsarbetet. Syftet är vidare att stärka den personliga kompentensen och utveckla de egenskaper som uppdraget kräver. Examination kan ske i olika former. Den kan vara skriftlig eller muntlig och individuell eller i grupp.

En kursdeltagare som inte blivit godkänd i ett visst moment när grundutbildningen avslutas får möjlighet att komplettera. Detta gäller även för momentet självskydd. Betygsättning görs utifrån Diskriminering av aldre man blir fall for ad nationell bedömningsmall.

Kursdeltagarna får kontinuerlig återkoppling och en individuell plan tas fram vid behov. Intervjun hölls av kriminalvårdschefen BM.

Vid intervjun användes en skriftlig intervjuguide. En fråga i guiden rör hälsa och den sökande uppmanas Diskriminering av aldre man blir fall for ad. I samband med att E. Övervikten var därmed, enligt definition av Världshälsoorganisationen WHOatt klassificera som fetma.

Efter intervjun hölls ett återkopplingsmöte den 15 juni Vid mötet var, förutom BM. Det var ett kort möte, som varade ca tio minuter. Hon sa att han på grund av sin övervikt inte skulle klara av den fysiska delen kring självförsvar under utbildningen. Hon sa även att han var välkommen tillbaka om han gick ner i vikt. Det är riktigt, som staten anfört, att BM.

Det huvudsakliga skälet som BM. Redan före mötet den 15 juni hade BM. Den dåvarande lokala klubbordföranden för Seko, P. Något vecka efter återkopplingsmötet sökte B-M. Han har en treårig gymnasieutbildning från fordonsprogrammet. Han har körkort, goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt mycket god datorvana. Vid tiden för ansökan våren hade han arbetat som kriminalvårdare sedan april Dessförinnan hade han arbetat inom fordonsindustrin sedan sommaren Han var också personligt lämpad för arbetet som kriminalvårdare.

Han hade under sin anställning hos Kriminalvården inte fått några klagomål eller synpunkter på eventuella brister i personlig lämplighet för arbetet eller i sitt sätt att utföra arbetet. Det bestrids att E. Båda saknade erfarenhet från arbete som kriminalvårdare och ingen av dem hade någon meriterande arbetslivserfarenhet i övrigt. De hade motsvarande utbildning som E. Med beaktande av E. I vart fall var han minst lika meriterad som dessa två.

De externt sökande som togs ut till intervju, intervjuades vid två tillfällen. I den av arbetsgivaren ifyllda intervjuguiden i hans fall finns ingenting ifyllt i de rutor som avser frågor om personliga egenskaper m.

Etnisk diskriminering på arbetsplatser är...

Om en arbetstagares fetma, under givna omständigheter, medför en begränsning till följd av bl. Därmed kan fetma i vissa fall omfattas av diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning i diskrimineringslagen. Under introduktionen inför arbetet som tidsbegränsat anställd kriminalvårdare genomgick han utan problem utbildning i självförsvar under en dag.

I utbildningen ingick bl. Skyddet mot direkt diskriminering är dock inte begränsat till personer som faktiskt har en funktionsnedsättning. Det krävs alltså inte att det finns ett samband mellan missgynnandet och den missgynnades egen tillhörighet till diskrimineringsgrunden. Diskriminering kan föreligga också när någon felaktigt utgår från att en person tillhör den skyddade kretsen.

Kriminalvården har felaktigt förmodat att E. Kriminalvården har därmed förmodat att E. För att det ska var fråga om en funktionsnedsättning är det tillräckligt att övervikten i sig, i fall av allvarlig övervikt som fetma, under givna omständigheter utgjort en begränsning eller ett hinder Diskriminering av aldre man blir fall for ad den berördes fulla och verkliga deltagande i arbetslivet på lika villkor som andra arbetstagare eller arbetssökande.

Diskrimineringsersättningen har en dubbel funktion, dels ska den kompensera lidandet eller kränkningen i det enskilda fallet, dels ska den vara så pass kännbar och avskräckande att den har en preventiv effekt. I den första delen, kompensationsdelen, ska ersättningens storlek bestämmas utifrån art och grad av kränkning samt den Diskriminering av aldre man blir fall for ad upplevelsen av kränkningen och de konsekvenser som diskrimineringen medfört.

Detta har upplevts som särskilt kränkande för honom. Konsekvensen av diskrimineringen har varit att E. I den andra delen, preventionsdelen, ska i detta fall beaktas att staten ska vara saklig och opartisk i anställningsärenden samt föregå med gott exempel.

Detta, tillsammans med den omständigheten att diskrimineringen begåtts av en person i chefsställning, gör att det finns skäl för såväl ett kompensatoriskt som ett preventivt påslag vid bestämmandet av ersättningens storlek.

Det är riktigt att E. Han kallades då till intervju som hölls i december Det var inte BM. Det var däremot hon som meddelade E. Det stämmer att hon då uppgav att arbetsgivaren ville pröva honom ytterligare inom yrket. Hon sa dock inte, såsom staten påstått, att det fanns tvivel kring hans lämplighet för yrket på grund av bristande kommunikation och bemötande i arbetet med de intagna eller att han var osäker i sin roll. Det är vidare riktigt att E.

Kriminalvården har missgynnat E. Han var i en jämförbar situation med de sex sökande som antogs till utbildningen. Missgynnandet har dock haft samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Arbetsgivaren har nämligen som skäl för beslutet att neka honom en utbildningsplats angett att Diskriminering av aldre man blir fall for ad grund av den övervikt han hade inte skulle klara av en del av utbildningen och därmed felaktigt förmodat att han hade en sådan funktionsnedsättning som omfattas av diskrimineringslagen.

Kriminalvården har utsatt E. Staten ska därför betala diskrimineringsersättning till honom för den kränkning som diskrimineringen inneburit. Han arbetade framförallt i häktets verkstad och då alltid tillsammans med en mer erfaren kollega. Det är en liten verkstad med maximalt åtta intagna verksamma åt gången. Kriminalvården anordnar en gång per halvår den aktuella grundutbildningen till kriminalvårdare. Det är en omfattande utbildning. Kursdeltagaren ska efter genomgången och godkänd utbildning kunna arbeta inom Kriminalvårdens samtliga verksamheter, däribland på säkerhetsklassade anstalter.

Kriminalvårdaren arbetar nära de intagna. Det är därför viktigt att kriminalvårdaren har de personliga egenskaper som krävs för yrket. Det är viktigt att såväl de intagna som allmänheten har förtroende för Kriminalvårdens verksamhet.

Redan då uppstod tveksamheter kring hans lämplighet för yrket. Han hade svårt för att uttrycka sig samt att reflektera och se sin roll i olika situationer. Han fick dock anställningen. Lagen skyddar främst äldre arbetstagare upp till 67 års ålder, medan yngre arbetstagare . Vår svenska praxis består hittills av tre fall avgjorda i Arbetsdomstolen [AD], varav Med direkt diskriminering menas att en person på .

skulle bli så kostnadseffektiv som möjligt och därmed gynna ungdomars inträde på arbets. Därmed kan fetma i vissa fall omfattas av diskrimineringsgrunden. Han kallades till intervju, men antogs inte, då han fortfarande bedömdes som .

K.T., också internt sökande, var lite äldre med mycket livserfarenhet som. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att staten är skadeståndsskyldig har till intervju fanns det således ingen äldre kvinna, men väl en man i årsåldern.

äldre yrkesverksamma" framgår att äldre personer ofta blir förbigångna vid rekrytering. Hon har även utsatts för diskriminering som har samband med ålder vid.

MORE: Uppgifter han blir ny bas i formel 1

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde