Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

139.8m FM

Eu s utvidgning baddat for harda bud

opinion

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet.

Storage | Studio Schalling.

Text av betydelse för EES. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras. De tekniska krav som traktorer ska uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bland annat måtten och massorna, varvtalsregulatorer, skyddet för kraftöverföringar, utskjutande delar och hjul, bromsmanöverorgan för dragna fordon, vindrutor och andra glasrutor, den mekaniska kopplingen mellan traktor och draget fordon och läget och fastsättningsmetoden för föreskrivna skyltar och märkningar på traktorns stomme.

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga VII del B. Medlemsstaterna får inte, avseende traktorer som överensstämmer med kraven i detta direktiv, av skäl som hänför sig till föremålet för detta direktiv. Trots bestämmelserna i första stycket om traktorns användning får medlemsstaterna av skäl som hänför sig till släpvagnsvikter fortsätta att tillämpa de nationella bestämmelser vilka särskilt återspeglar de särskilda krav som berör landets topografi, inom de gränser för släpvagnsvikter som anges i punkt 2.

Medlemsstaterna får, avseende traktorer som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv, av skäl som hänför sig till föremålet för detta direktiv. Medlemsstaterna får, avseende nya traktorer som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv, av skäl som hänför sig till föremålet för detta direktiv. Den medlemsstat som har beviljat EG-typgodkännande ska vidta de åtgärder som krävs för att, i den utsträckning det behövs och om det är nödvändigt i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna, kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen.

En sådan kontroll ska begränsas till stickprover. Medlemsstaterna ska, för varje typ av vindruta eller annan glasruta eller mekanisk koppling som de godkänner enligt artikel 3, till tillverkaren av traktorn, vindrutan eller den mekaniska kopplingen, eller till dennes representant, utfärda ett EG-typgodkännandemärke som överensstämmer med de förebilder som visas i bilaga III eller bilaga IV.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att märken används som kan orsaka förväxling mellan den typ av utrustning som har beviljats EG-typgodkännande enligt artikel 3 och utrustning av andra typer.

Ingen medlemsstat får förbjuda att vindrutor och andra glasrutor eller mekaniska kopplingar släpps ut på marknaden, av skäl som hänför sig till deras uppbyggnad, om de är Eu s utvidgning baddat for harda bud med EG-typgodkännandemärket.

En medlemsstat får dock förbjuda att vindrutor och andra glasrutor eller mekaniska kopplingar Eu s utvidgning baddat for harda bud är försedda med EG-typgodkännandemärket släpps ut på marknaden om de inte överensstämmer med den godkända typen. Denna medlemsstat ska genast underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som vidtagits och ange skälen för sitt beslut.

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna översända en kopia av de typgodkännandeintyg exempel visas i bilaga III eller bilaga IV som utfärdas för varje typ av vindruta och annan glasruta eller mekanisk koppling som de godkänner eller vägrar att godkänna.

Om den medlemsstat som har beviljat EG-typgodkännande finner att ett antal vindrutor och andra glasrutor eller mekaniska kopplingar försedda med samma EG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den typ som den har godkänt, ska den vidta nödvändiga åtgärder för att se till att serietillverkade exemplar överensstämmer med den godkända typen.

De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat ska upplysa motsvarande myndigheter i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits, vilket, om så krävs, där det förekommer en allvarlig och upprepad bristande överensstämmelse kan utvidgas "Eu s utvidgning baddat for harda bud" återkallelse av EG-typgodkännandet. Dessa myndigheter ska vidta samma åtgärder om de upplyses av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat om sådan bristande överensstämmelse.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inom en månad upplysa varandra om varje återkallelse av EG-typgodkännande och om skälen för en sådan åtgärd. Varje beslut som fattas Eu s utvidgning baddat for harda bud de bestämmelser som antagits för att följa detta direktiv för att vägra eller återkalla EG-typgodkännande för en vindruta eller mekanisk koppling eller för att förbjuda att dessa släpps ut på marknaden eller används, ska noggrant ange de skäl varpå det grundas.

Sådana beslut ska delges den berörda parten som samtidigt ska upplysas om vilka rättsmedel som står till buds inom ramen för gällande lagstiftning och inom vilken tid prövning ska begäras. De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna I-VI till den tekniska utvecklingen ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Vindruta och andra glasrutor - Utrustningskrav, definitioner, ansökan om typgodkännande, typgodkännande, märkningar, allmänna krav, provningar och överensstämmelse med godkänd typ. Meddelande om EG-typgodkännande, vägran av EG-typgodkännande, utvidgning av EG-typgodkännande och återkallelse av typgodkännande.

Andra rutor av enhetligt härdat glas, utom vindrutor.

nalismen kan därmed sägas ha...

Vindrutor av laminerat glas. Andra rutor av laminerat glas, utom vindrutor. Andra rutor av plast-glastyp, utom vindrutor. Innehåll i förteckningen över vindrutor. Vindrutor av normalt laminerat glas. Vindrutor av behandlat laminerat glas. Säkerhetsglasrutor belagda med plastmaterial på insidan. Gruppering av vindrutor för typgodkännandeprovning.

DO:s och Sverige s mångfaldsspår...

Mätning av segmenthöjder och islagspunkternas läge. Kontroller av överensstämmelse med godkänd typ. Mekaniska kopplingar mellan traktor och draget fordon och vertikal belastning på kopplingspunkten. Ritningar över mekaniska kopplingsdelar. Villkor för att bevilja EG-typgodkännande. Läge och fastsättningsmetod för föreskrivna skyltar och märkningar på traktorns stomme.

{{content.sub_title}}

Bromsmanöverorgan för dragna fordon och bromskoppling mellan traktorn och dragna fordon. Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar. Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning.

När denna höjd bestäms ska traktorn vara - försedd med nya däck som har den största rullningsradie som angetts av tillverkaren av dem. Den kan exempelvis bestå av en eller flera dragna släpvagnar eller jordbruks- eller skogsbruksredskap. En skillnad finns mellan den tekniskt tillåtna släpvagnsvikt som anges av tillverkaren och den tillåtna enligt punkt 2.

Med olastad massa för traktor i körklart skick m t avse.

Det gäller mediepolitiska frågor inom...

När en medlemsstat tillämpar artikel 2. Följande handlingar, försedda med Eu s utvidgning baddat for harda bud EG-typdgodkännandenummer som anges ovan, bifogas detta intyg:. Uppgifterna ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om dessa begär detta. Kraftöverföringar, utskjutande delar och hjul på traktorer ska vara konstruerade, monterade och skyddade på ett sådant sätt att personolyckor förhindras vid normal användning.

Andra lösningar än de som beskrivs i punkt 2. Skyddsanordningar Eu s utvidgning baddat for harda bud vara fast monterade på traktorn. Med fast monterade avses att sådana anordningar endast ska kunna tas bort med hjälp av verktyg.

Kåpor, lock och huvar som kan orsaka skada om de stängs hastigt och kraftigt ska vara utformade på ett sådant sätt att de inte kan stängas oavsiktligt t. En enda skyddsanordning får skydda ett antal farliga punkter. Om inställnings- underhålls- eller avstörningsanordningar - som endast kan sättas igång när motorn är igång - är monterade under en gemensam skyddsanordning ska dock ytterligare skyddsanordningar finnas. Med skyddsanordning avses en anordning som är avsedd att skydda farliga delar.

Vid tillämpning av detta direktiv innefattas i skyddsanordningar skärmar, kåpor och skydd. Med skärm avses en skyddsanordning som är placerad omedelbart framför en farlig del och som antingen ensam eller tillsammans med andra delar av maskinen på alla sidor skyddar mot kontakt med den farliga delen.

Med huv eller kåpa avses en skyddsanordning som är placerad framför den farliga delen och som skyddar mot kontakt med den farliga delen på den täckta sidan. Med skydd avses en skyddsanordning som med hjälp av en stång, ett galler eller liknande anordning åstadkommer det nödvändiga säkerhetsavstånd som förhindrar kontakt med den farliga delen. Med farlig del avses varje punkt som till följd av utförandet eller konstruktionen av den fasta eller rörliga delen på en traktor utgör en skaderisk.

De farliga delarna är särskilt klämmande, klippande, skärande, stickande, inträngande och fasthakande punkter, samt ingångs- och angreppspunkter. Med klämmande punkt avses varje farlig punkt där Eu s utvidgning baddat for harda bud rör sig i förhållande till varandra eller till fasta delar på ett sådant sätt att personer eller kroppsdelar kan klämmas. Med klippande punkt avses varje farlig punkt där delar rör sig längs med varandra eller längs med andra delar på ett sådant sätt att personer eller kroppsdelar kan klämmas eller klippas.

Med skärande, stickande eller inträngande punkt avses varje farlig punkt där delar, antingen rörliga eller fasta, med vassa kanter, spetsiga eller trubbiga, kan skada personer Eu s utvidgning baddat for harda bud kroppsdelar. Med fasthakande punkt avses varje farlig punkt där utskjutande delar med vassa kanter, tänder, pinnar, skruvar och bultar, smörjnipplar, axlar, axeländar och andra delar rör sig på ett sådant sätt att personer, kroppsdelar eller kläder kan haka fast och dras med.

Med ingångs- eller angreppspunkt avses varje farlig punkt där delarna genom rörelse minskar en öppning där personer, kroppsdelar eller kläder kan fastna. Med räckvidd avses det största avstånd som kan nås av personer eller kroppsdelar uppåt, nedåt, inåt, ovanför, runt eller igenom utan hjälp av något föremål figur 1.

Med säkerhetsavstånd avses det avstånd som motsvarar räckvidden eller kroppslängden och en säkerhetsmarginal figur 1. Med manöverorgan avses varje anordning vars direkta manövrering medför att tillståndet eller funktionen hos traktorn eller någon utrustning som är kopplad till denna kan ändras. Med normal användning avses användning av traktorn för det ändamål som tillverkaren avsett och av en operatör som är förtrogen med traktorns egenskaper och som iakttar informationen om användning, underhåll och säker hantering så som den specificeras av tillverkaren i instruktionsboken och genom märkningar på traktorn.

Med oavsiktlig kontakt avses oplanerad kontakt mellan en person och något farligt ställe till följd av personens handlande vid normal användning och normalt underhåll av traktorn. Säkerhetsavståndet mäts från de punkter som kan nås för att manövrera, betjäna och kontrollera traktorn, samt från marknivån. Med betjäna och kontrollera traktorn avses enbart arbete som normalt utförs av föraren själv enligt användaranvisningarna. För att bestämma säkerhetsavstånden är grundprincipen att traktorn befinner sig i det skick för vilket den har konstruerats och att inga hjälpmedel har använts för att nå den farliga delen.

Säkerhetsavstånd anges i punkterna 2. Inom vissa särskilda områden eller för vissa särskilda delar erhålls en lämplig säkerhetsnivå om traktorn uppfyller kraven som anges i punkterna 2. Vid räckvidd både nedåt och över ska säkerhetsavstånden som anges i tabell 1 uppfyllas. Avstånd från marken till farlig punkt. Säkerhetsmarginalen som anges i tabell 2 nedan ska minst uppfyllas för att den avsedda kroppsdelen inte ska nå en farlig punkt. Vid tillämpning av säkerhetsmarginalen förutsätts att den avsedda kroppsdelen trycks stadigt mot skyddsanordningens kant.

Säkerhetsmarginalerna anses inte vara uppfyllda förrän det är visat att kroppsdelen absolut inte kan röra sig ytterligare eller nå längre mot den farliga delen. Om inträngning är möjlig i eller igenom öppningar och fram till farliga delar ska de minsta säkerhetsavstånd som anges i tabellerna 3 och 4 uppfyllas.

Delar som rör sig i förhållande till varandra eller rörliga delar intill fasta delar betraktas inte som riskfaktorer om de befinner sig högst 8 mm från varandra.

En klämmande punkt anses inte vara farlig för den angivna kroppsdelen om säkerhetsavstånden inte är mindre än de som anges i tabell 5, och om det säkerställs att intilliggande, bredare kroppsdelar inte kan föras in. Mellanrummet mellan två pedaler och de hål genom vilka manöverorganen löper anses inte vara klämmande eller klippande punkter.

Bakom ett plan genom symmetriplanet för lyftstängernas vridpunkter i ett trepunkts kopplingssystem ska finnas en minsta säkerhetsmarginal på 25 mm mellan de rörliga delarna för varje punkt eller för lyftanordningens slaglängd - men inte för de yttersta övre och nedre lägena 0,1 ntillsammans med ett avstånd på 25 mm eller en minsta vinkel på 30° för de klippande delar som orsakar en vinkeländring se figur 3.

-sveriges-riksdag-har-spelat-ut-sin-roll-efter-eu-s-amsterdamfordrag/ 10 .. -sjobefal-kan-tjana-pa-att-stanna-iland-beslut-i-skatteutskottet-baddar-for- en/...

När de nedre länkarmarna påverkas direkt av lyftanordningen bestäms referensplanet av ett vertikalt symmetritvärplan i förhållande till dessa armar. Om det i fråga om en trepunktskoppling används kopplingsanordningar som inte kräver närvaro av en operatör mellan traktorn och det burna redskapet till exempel Eu s utvidgning baddat for harda bud fråga om en snabbkoppling gäller inte bestämmelserna i punkt 2. Instruktionsboken bör innehålla särskilda upplysningar om de farliga punkterna framför planet som definieras i första meningen i punkt 2.

Vid varje punkt på lyftanordningens slaglängd n - men inte för de yttersta övre och nedre räckvidderna 0,1  n - ska finnas en minsta säkerhetsmarginal på 25 mm mellan de rörliga delarna, tillsammans med en minsta vinkel på 30° eller en säkerhetsmarginal på 25 mm i fråga om vinkeländringen som orsakas av delarna som skär varandra. Om det för nedre länkarmarna på en trepunktskoppling används kopplingsanordningar till exempel en snabbkoppling som inte kräver närvaro av en person mellan traktorn och det redskap som ansluts under tillkopplingen gäller inte kraven i 2.

När föraren sitter på sin plats ska alla klämmande och klippande punkter vara utom räckhåll för händer och fötter. -sveriges-riksdag-har-spelat-ut-sin-roll-efter-eu-s-amsterdamfordrag/ 10 .

-sjobefal-kan-tjana-pa-att-stanna-iland-beslut-i-skatteutskottet-baddar-for- en/ profilo-servis.info . -forlagsjatte-intresserad-av-svd-nagot-konkret-bud-foreligger-dock-inte-enligt/. Paul Budsko Nelly Fågelbärj May Flodin Anne-Marie Hornborg- EU:s kemikaliedirektiv och med att rulla den hårda segelduken .

och slutligen fortsatt utvidgning. hade landskapet badat i ljus, ända sedan. Storage | Studio Schalling.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde