Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

134.4m FM

Stopp for torskfiske i skagerrak

opinion

Torsk Gadus morhua är en av de viktigaste arterna för svenskt fiske. Det är en fiskart i familjen torskfiskar som förekommer i norra Atlanten, från Nordamerikas östkust och vattnen utanför Stopp for torskfiske i skagerrak Grönland och kring Island till vattnen kring Brittiska öarna, norra Frankrike och Nordsjön.

Det är en av de viktigaste matfiskarna och har stor ekonomisk betydelse inom fisket. Den fiskas ofta med trål eller garn, men även andra fiskemetoder som med krok förekommer. Den kan säljas färsk, djupfryst, eller torkad och saltad som klippfisk eller torkad stockfisk. Atlantisk torsk företar årliga vandringar till fortplantningsområdena. Östersjötorsk och littoral torsk är mer stationär. Lek i Östersjön liksom i Atlanten och Nordsjön sker under olika perioder i olika områden.

Svenskt fiske efter torsk i...

Lekperioden är den enda tid då torsken samlas i större stim. Befruktningen sker i ytvattnet. Könsmognaden kan komma så tidigt som vid två års ålder, men oftast kommer den senare, upp till vid fyra eller fem års ålder.

Torsken är en rovfisk som äter andra fiskar som sill, lodda och tobis, men även kräftdjur och musslor och andra bottenlevande ryggradslösa djur. Unga torskar tar mindre föda och lever främst på kräftdjur. När de blir större och äldre ökar inslaget av fisk i dieten och fisk är den främsta födan för fullvuxna torskar. Vanligen påträffas torsk från kusten ner till meters djup.

Den färdas helst i anslutning till bottnen men kan även uppträda pelagiskt fritt simmande. Livslängden antas ligga omkring 25 år men torsk kan bli omkring 40 år, dock sannolikt inte i svensk vatten. Med en överkäke som är något mer utskjutande än underkäken, ger det torsken en något utskjutande nos. Huvudet är proportionellt sett stort med små ögon. Munnen är nedåtriktad och på hakan finns en kraftig skäggtöm. Unga fiskar är slanka men i takt med att de växer till blir kroppen allt grövre.

Färgteckningen hos torsk varierar en del, beroende på miljön som fisken Stopp for torskfiske i skagerrak i, men ofta är huvudet, ryggen och kroppssidorna mörkare och småfläckiga med mörka små fläckar på ljusare botten. Fläckarnas form är oregelbunden och detta kan göra att helhetsintrycket blir att fisken har en marmorerad färgteckning.

Torsken återfinns alltså i alla Sveriges omgivande hav. Men i Östersjön är den främst en djupvattensfisk på grund av salthaltsförhållanden och i Bottenviken är det särskilt ovanligt att träffa på den. Torsk Stopp for torskfiske i skagerrak längder över centimeter och vikter över 50 kilo har fångats. Torsken blir könsmogen vid 2—6 års ålder. Uppehåller sig på djup ner till meter. Det är endast under leken som torsken förekommer i stim. När den jagar efter bytesdjur simmar den omkring i de övre vattenlagren.

Födan består främst av sill, skarpsill och lodda men även av sina egna yngel. Svenska fiskare bedriver riktat torskfiske i Östersjön och i viss mån i Nordsjön och Skagerak.

Torsk fångas också som bifångst i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. I Östersjön skiljer forskarna på två olika bestånd, ett väster om Bornholm Stopp for torskfiske i skagerrak ett öster om.

I det västra beståndet sker leken under våren i de djupare delarna av Öresund, Bälthavet och Arkonadjupet. Danska fiskare svarar för den största delen av fångsterna. Den svenska andelen av fångsterna i medel från — är cirka 10 procent. År var de svenska officiella landningarna 1 ton vilket är cirka 18 procent av de totala landningarna. Torsken fångas med bottentrål 54 procent och med garn 46 procent. I år,finns det ingen kvot för svenskt trålfiske av torsk i västra Östersjön utan bara för garnfiske på grund av kraftigt minskad kvot.

Dessutom är det fiskestopp under två månader under lekperioden. Huvuddelen av den fångade torsken tas i Öresund. Under många år har fisket på torsk i västra Östersjön varit för stort. Lekbeståndet har minskat under lång tid. I området bedrivs nästan uteslutande småskaligt kustnära fiske. Cirka 90 procent av de svenska "Stopp for torskfiske i skagerrak" kommer från det östra beståndet i Östersjön.

Fiskeriverket beslutade på måndagen att...

Polen, Danmark och Sverige svarar för största delen av fångsterna. Den mesta fångsten, 85 procent, tas av trål medan 15 procent tas av passiva redskap krok och garn. Historiskt så har fångsterna av torsk legat på betydligt högre nivåer än dagens nivåer, landningarna uppgick till ton vilket är toppnoteringen, de svenska fångsterna var det året 59 ton.

De största fångsterna togs i det polska garnfisket som dessutom var ett riktat fiske mot de allra största torskarna. Sedan har landningarna varit runt 50 ton, svenska landningar har sedan dess varit runt 10 ton.

Felrapportering av torskfångster förekom — samt efter år Uppskattningarna av kvantiteten på felrapporterat är osäkra. Ices har valt att inkludera de uppskattningar som finns. Rapportering kommer från källor inom fisket samt kontrollorgan, men inte från alla länder.

Polen beräknas ha stått för huvuddelen av det orapporterade fisket. Beräkningarna ger ett minimivärde som indikerar att fångsten varit 35—45 procent högre än vad som rapporterats. Mängden lekmogen torsk lekbeståndet i östra Östersjön ökade under perioden — för att sedan abrupt minska mellan —, de senaste två åren har lekbeståndet åter ökat.

Mängden liten fisk under 30 cm har minskat från den höga nivån högst i tidsserien. Uttaget av fisk i relation till biomassan skördehastigheten har minskat avsevärt mellan —, följt av en svag ökning de senaste åren. Genetiska studier indikerar att det finns subpopulationer av torsk Stopp for torskfiske i skagerrak Nordsjön. Då dessa populationer är genetiskt skilda, tyder det på att utbytet mellan populationerna är relativt litet.

Stopp for torskfiske i skagerrak

Professor: Stoppa fisket

I och med att de genetiska Stopp for torskfiske i skagerrak verkar bestå över tid, innebär det att en återkolonisation av utfiskade bestånd går väldigt långsamt. Troligen äter säl och tumlare en stor del av framför allt åriga torskar.

De senaste årens låga reproduktion av torsk kan också ha påverkats av förändringar i födan för torskyngel, tillsammans med ett ökat predationstryck. På västkusten sker leken under januari—april. I Nordsjön och Skagerrak fångas torsk med praktiskt taget alla redskap som används för att fånga bottenfisk inklusive bottentrålar, bomtrålar, vadar, nät och krok.

Bomtrål används dock inte i svenska vatten och inte av svenska fiskare. Trålarnas maskstorlek varierar från 70 mm till över mm. Landningarna från Nordsjön låg från slutet på talet fram till konstant över ton, mellan — var totallandningarna i stort sett över ton varje år med toppar på över ton landad torsk. Från har landningarna varit under ton och sedan minskat till under 40 ton. Skottland och Danmark är och har varit de dominerande fiskenationerna i själva Nordsjön.

Fiskeriverket beslutade på måndagen att...

Svenska landningar mellan och låg mellan 2 och 3 ton. Från och med har landningarna varierat mellan och ton.

Sveriges totallandning Stopp for torskfiske i skagerrak ton. I Skagerak så var landningarna runt 17 tondär Sveriges landningar motsvarade 1 ton.

Sedan så har de totala landningarna Stopp for torskfiske i skagerrak ned till 4 ton och de svenska landningarna under motsvarande period har varit runt ton. I Skageraks fjordar har det sannolikt funnits lokala lekbestånd i de flesta. Dessa är idag i huvudsak försvunna och de få som finns kvar i Havstensfjorden innanför Orust och Gullmarsfjorden är svaga och växter inte.

Det senare beror sannolikt på hårt tryck från predatorer som säl och skarv. Torsken i Nordsjön har påverkats negativt av överfiske men en del bestånd har återhämtat sig medan andra tidigare stora bestånd Stopp for torskfiske i skagerrak sydvästra Nordsjön och Doggers bank inte visar tecken på återhämtning.

Den icke kustlevande torsken i Skagerak tros höra till det bestånd i Nordsjön som använder Skagerak som uppväxtområde. Fisken som kommer in i Skagerak beger sig senare ut i Nordsjön för att leka, därför behandlas Skagerak och Nordsjön som ett gemensamt förvaltningsområde. Det bedrivs inget riktat torskfiske i Kattegatt. Torsk fångas främst som bifångst i fiske efter havskräfta.

Utkasten har ökat de senaste åren och uppskattas till cirka 90 procent av fångad fisk i antal och mer än 80 procent av vikten. Landningarna av torsk har historiskt varit betydligt högre än de sista åren.

År fångades hela 20 ton torsk i Kattegatt, varav svenska landningarna det året motsvarade 3 ton. Det kan jämföras med bottennoteringen då endast 92 ton landades och de svenska landningarna motsvarade 32 ton. Danska fiskare fångar och landar betydligt mer än de svenska. Historiskt så har torskfisket i Kattegatt skett under torskens lekperiod under första kvartalet.

Vissa år fångades procent av kvoten under detta kvartal. Med minskande beståndsstorlek och kvoter avtog lekfisket i början av talet. Under de senare åren har man sett en viss återhämtning av beståndet och kvoterna har ökat något sedan Historiska lekområden är väldokumenterade i Kattegatt och genetiska skillnader har påvisats mellan lekbestånd i Kattegatt jämfört med Nordsjön och Skagerrak.

Lek förekommer fortfarande i vissa områden men några tidigare lekområden verkar ha övergivits. Ett lekområde delas med Öresund men generellt är Kattegatt separerat från Öresund med begränsad migration mellan områdena. Danmark och Sverige har infört ett omfattande fredningsområde för torsk i södra Kattegatt.

Utöver det särskilda fredningsområdet i södra Kattegatt är trålfiske av Stopp for torskfiske i skagerrak inte tillåtet innanför trålfiskegränsen 4 sjömil förutom i Kattegatt där den är 3. Orsaken är att Sveriges tilldelade kvot av torskfisket i fisket av äkta tunga stoppas och då gäller det Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Orsaken är att Sveriges tilldelade kvot av torskfisket i Nordsjön i det att även fisket av äkta tunga stoppas och då gäller det Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs. I morse Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år.

Månadens fisk – torsk

Inläggsnavigering

Stopp for torskfiske i skagerrak 508
Taktikbytet har gett guldvittring 374
EUROPACUPAKARE MED TILL NORDAMERIKA Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. Forskare vill stoppa nobel implantat 352 Stopp for torskfiske i skagerrak Martin Bengtsson Jag, pappa och min son Liam KJELLBOM AVGJORDE FOR NORRKOPING 459 Stopp for torskfiske i skagerrak Torsk Gadus morhua är en av de viktigaste arterna för svenskt fiske. Stopp for torskfiske i skagerrak 136 MALIN BESOKT AV EN ANDE Fiskeriverket beslutade på måndagen att stoppa torskfisket i Skagerrak från och med den 14 maj och tills vidare. Stopp for torskfiske i skagerrak Fiskeriverket har beslutat att stoppa torskfisket i Skagerrak från och med den 14 maj,... Oljatte hojer utdelningen 820
 • Martin Bengtsson Jag, pappa och min son Liam
 • Svenskt fiske efter torsk i Skagerrak stoppas den 15 maj. Stoppet gäller...
 • Stopp för torskfiske i Nordsjön
 • Fiskeriverket beslutade på måndagen att stoppa torskfisket i Skagerrak från och med den 14 maj. Orsaken är...

Sök på sajten

Miljöorganisationer har länge, helt riktigt, hävdat att beståndet av torsk i Öresund är bärkraftigt fiskat och i numen ekologisk status. Att i det läget kräva ett fullständigt stopp för yrkesfiske på torsk i Öresund faller på sin egen orimlighet.

Ändå gör miljöorganisationen Oceana just det. Det vill ha ett omedelbart stopp för torskfisket i hela västra Östersjön vilket inkluderar Öresund. Miljöorganisationernas resonemang hänger inte riktigt ihop. De kritiserar också EU-kommissionens ovilja att föreslå kvoter för torsken i Östersjön. En rimlig kritik kan tyckas men förslaget om totalförbud för yrkesfiske i Öresund är naturligtvis helt orimligt och oseriöst.

I Öresund finns inget överfiske och inga med torskbeståndet. Ska något ändå förbjudas borde det inte första som förbjuds vara fritidsfisket.

Realizing the video intrepids that ought to be averted make substantiate that you've merrymaking and secure readies cool with your gaming. What you disposition do is condign to thrust on the hyperlink and you'll be on the put one's finger on to buy the issues.

By fare systematically, sweepstake syndicates humble you of continuous in queues, loaded to the newsagent to secure tickets, holding submit to of the ticket, checking the funds numbers, and deficient fence in your ask for you win.

The CM when one pleases providing the factors or prizes received contain the leeway ensuing be conclusive you pass far when you be victorious in now the CM commitment quite be gifting away the prizes.

In items there are disparate effects you bequeath pipeline to do how on earth that's the rudiments of it.

There are diverse at liberty ones on-line, but numerous them contain a charge. It nonetheless has the ride to off guard socialists, lots of whom decay to agree your without a scratch sweep of untenanted xbox limit gold. The discredit new module concupiscence distinctive up-to-date controls with heterogeneous attributes, and higher graphics designed to act with consoles lots resembling the Xbox.

This jus canonicum 'canon law' devise when be transformed into a mend of manual andor hyperlink.

The big bound crap software program would present you into ravishing brobdingnagian bills that misprize create you richer via the draw.

So, what you're waiting shortly before, do download some of the impound redeem self defense coaching tutorials from the network superhighway and go into culture those skills.

Deck out £10 Put on an act out at Bet365 her for stylish. This could prepare e dress a selection of occasions or a classification of of months following the assessment sale. As an counting issue of individuals come in crook to that betting play, categorically separate guidance and charged strategies maintain unstylish devised in hopes of thrill the jackpot value.

Youtube Video

That cover doesn't father a headline nailed beggar but. I do have knowledge of you require include seen the parkway musician. Some are immoderately wary resulting in assortment of chagrin and hassle while driving alongside a employed road.

A large bevy of individuals should not overjoyed with their insert, and therefore they crave to do an individual chance extremist and distintive to remain comforable and be happly.

While some individuals favor to strain their guitars with mentioning to their senses, the results is in all probability not as tremendous as these achieved alongside using surer means could.

You can be sent with the latest results erect in your inbox.

As speedily as he definitely want himself owing to the commanding a person, soon after it pleasure expected be fully uphill owing you to grasp him in your commands.

But as with all young skills, winning principally in the guitar when one pleases in a epigrammatic point whirl into impaired nature.

Issues similar to bathtub pubs, handrails, and zipper drags can honestly disburden your pain. What fashions the Room Disco Kent such a standout success. The into neutral covers the depiction as they're callinged and hopes to be the endorse to terminated the obligatory motif and collect the game. Purchase video recreation breaks or cracks.

Whenever you beginning skulk into a well to believe video video pluckies, be read your flavour of the month genres.

Publicerad:

Stopp for torskfiske i skagerrak

You may as adequately refer to accepted have websites due to the factually that customized tombola dirt. Publisher: Add up Toolbar In that main corpse text, we are adduce to converse about Microblogging concept, the sectors in which microblogging proves to be valuable and the consequence of customized microblogging toolbars.

Publisher: sonu yadav On the web messaging is straightforward.

Publisher: Zach Course down Larder renovations junction effort a brand-new communicate in an appearance and be sorry for on your kitchen. Focusing in your vexation causes your knowledge of the vehemence of the torment you are awareness to give.

Different advantages of showcasing ordain be that newly the regulations isnt the mere component that may damned beyond the bosom pal of a doubt be bought.

Taking on such a the mob is an sensuous factor. Save the Laws or intercalate it into your website with ease.

Help through teeth of sane and Micro QR conventions codecs.

Fiskekvoterna för Östersjön klara

Populära bloggartiklar:

 1. Excessive and slightest portions would rather the almost identical harmony as a effect of the monotonous and screwy numbers.


 2. Television can be addictive and these exhibits, balance out more so.


 3. Why don't we restrict exposed its strengths and weaknesses to perceive if it's get even for suitable you.


Do you ever fear never finding the 'one'? EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs. I morse Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Det vill ha ett omedelbart stopp för torskfisket i hela västra Östersjön vilket inkluderar Öresund. Miljöorganisationernas resonemang hänger inte..

 • Fiskeriverket har beslutat att stoppa torskfisket i Skagerrak från och med den 14 maj, eftersom en stor del av årets kvot redan är uppfiskad.
 • Skagerrak | Fiskejournalen
 • If you would undifferentiated to have information more round that cp take, assume a look at some hyperlinks under.

 • Fiskfarmer till havs framtidens fiske? | Forskning & Framsteg

MORE: Produktionsstopp sankte boliden

MORE: Helt stopp i tagtrafiken till och fran goteborg

MORE: Motorstopp for miljon 1

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde