Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.9m FM

Stor brist pa forskolor

opinion

Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn.

Prova Plus!

Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och Stor brist pa forskolor fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket. Därför är det viktigt att göra yrket ännu mera attraktivt och ge förskollärare bättre förutsättningar. Här har arbetsgivarna i kommuner och fristående förskolor ett stort ansvar, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Om man jämför kommunala och fristående förskolor är skillnaderna stora. I kommunala förskolor saknar 22 procent av personalen utbildning för arbete med barn.

I fristående förskolor är den Stor brist pa forskolor nästan dubbelt så hög, 37 procent. Detta är en minskning med en procent jämfört med förra året.

Tre procent har lärar- eller fritidspedagogexamen. Ytterligare tio procent har viss pedagogisk utbildning, till exempel högskoleutbildning utan examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg.

Stor brist på förskollärare På...

Sedan har den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn. I genomsnitt går det 5,2 barn per personal vilket är en marginell minskning jämfört med året innan. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För Stor brist pa forskolor mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Riktmärkena togs fram av Skolverket i februari Riktmärkena är tänkta att användas tillsammans med ett nytt stödmaterial riktat till förskolans huvudmän och förskolechefer.

Materialet ger kunskap om vad som påverkar kvaliteten och ger stöd för att bedöma kvaliteten på förskolan.

Det innehåller också verktyg för att göra en barnkonsekvensanalys, som gör det möjligt att bedöma vilka konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet eller barngruppen. Utifrån resultatet kan man därefter avgöra vad som blir bäst för barnet eller barnen. För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Peter Lindkvist 39 eller undervisningsråd Pär Millstam   Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever. Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Abonnera på våra pressmeddelanden. Den nya läroplanen för fritidshemmen infördes för drygt två år sedan.

Bland annat tydliggjordes fritidshemmets undervisningsuppdrag. Skolverket har nu utvärderat hur kommuner och fristående skolor har implementerat läroplanen. Utvärderingen visar att det finns stora utmaningar och att fritidshemmen idag har bristande förutsättningar för att förverkliga innehållet i läroplanen. I tidigare pressmeddelande saknades Södermanlands ett län i bifogad excel-fil. Stor brist pa forskolor

Det blir allt svårare för...

Det är nu korrigerat. För femte året i rad ökar andelen elever som får gymnasieexamen Stor brist pa forskolor tre år på nationella program. Störst är ökningen på de högskoleförberedande programmen. Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan finns även på läns- kommun- och skolnivå. Totalt får 47 organisationer del av bidraget på 20 miljoner kronor som ska användas till kompetenshöjande insatser inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbete mot sexuella trakasserier i skolan.

Skolverket har nu granskat ansökningarna och beslutat hur mycket pengar respektive organisation får.

Löneläget mest läst 2019

Listan över alla beviljade bidrag bifogas. Drygt hälften anser också att Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar påverkar. Det visar Skolverkets utvärdering av statsbidraget. Granskningen inleds efter uppgifter som framkommit i media och information från Skolinspektionen som visar att revisorerna har haft allvarliga anmärkningar. I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation. Fler saknar utbildning på fristående förskolor 24,8 procent av personalen i landets förskolor saknar helt utbildning för arbete med barn.

Utbildningsnivån sjunker något Stor brist pa forskolor procent av personalen har förskollärarexamen. Marginell minskning av barngruppens storlek Sedan har den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn. Nya riktmärken ska bidra till mindre barngrupper För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn.

Kontaktinformation För Stor brist pa forskolor om statistiken kontakta undervisningsråd Peter Lindkvist 39 eller undervisningsråd Pär Millstam   21 För frågor om förskola kontakta undervisningsråd Magdalena Karlsson Skolverket Fleminggatan 14 20 Stockholm 00 http: Följ Skolverket Abonnera på våra pressmeddelanden. Fritidshemmen saknar förutsättningar att förverkliga läroplanen Fortsatt trend — fler elever tar gymnasieexamen Stort intresse för bidrag mot sexuella trakasserier Bidrag och riktmärken har påverkat barngruppernas storlek 3.

Skolverket granskar hur tre skolhuvudmän använt statsbidrag Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala.

Fler saknar utbildning på fristående...

Förskoleyrken är bland de vanligaste i Sverige men förskolorna lider stor brist på utbildad personal. Förra året stängdes till och med några förskolor, på grund av brist på barn.

Amanda Agestav beklagar dagens situation men hoppas att.

MORE: Jag skulle ha stor chans mot tyson

MORE: Svenska storagare kopplar skandiagrepp

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde