Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

103.3m FM

Sverige vill se samarbete om haven

opinion

Havet är en naturresurs. Det ger oss värdefulla tjänster som energi, livsmedel, råmaterial, rekreation och transportvägar. För att säkra dessa tjänster för framtiden behövs det en hållbar planering och förvaltning baserad på goda kunskaper om havet och dess ekosystem. Havsbottnen utgör en stor och viktig del av havets ekosystem. Den utgör livsmiljön för bottenlevande växter och djur och många djur som lever i den fria vattenmassan djur söker sin föda här.

Den fungerar även som sänka eller källa till de näringsämnen och miljögifter som vi släpper ut och som slutligen hamnar i havet. På så vis har havsbottnen en direkt påverkan på halterna av dessa Sverige vill se samarbete om haven i den marina miljön, det vill säga i vattenmassan och i växter och djur.

En framtid lever i harmoni...

Kunskap om havsbottens fysiska egenskaper är en viktig del i den fysiska planeringen av havet. Den avgör till stor del var marina Sverige vill se samarbete om haven, som till exempel vindkraftverk och ledningar, kan lokaliseras samt förutsättningarna för utvinning av råmaterial som sand och mineral. SGU undersöker och samlar kunskap om havsbottnen och dess uppbyggnad.

Kunskap om havsbottnens fysiska egenskaper, tillstånd, processer, innehåll av miljögifter och näringsämnen, och en förståelse för de faktorer som "Sverige vill se samarbete om haven" den, är en viktig del i arbetet med att kartlägga miljön och förutsättningarna för blå tillväxt i och kring Östersjön. Blå tillväxt är namnet på en långsiktig strategi, framtagen av EU-kommissionen, som ska stödja tillväxten i hela Europas havssektor. SGU deltar och är aktiv i internationella organisationer och samarbeten på det maringeologiska området.

Som en del av arbetet för en renare havsmiljö har SGU inventerat ett antal marina dumpningsplatser i Västra Götalands län. I samband med detta föreslår SGU också åtta alternativa dumpningsplatser. Det går oftast inte att direkt se och ta på havsbotten så dess undersökning och kartläggning har helt andra förutsättningar än den Sverige vill se samarbete om haven land och är beroende av avancerad teknik.

Med hjälp av våra specialutrustade fartyg Ocean Surveyor och Ugglan kartläggs havsbottnens geologi för att få en bild av berg och jord under havsytan. Vi tar också sedimentprover som visar spridningen av miljöfarliga ämnen.

SGU använder olika maringeologiska mätsystem, provtagare och laboratorieutrustning i sitt arbete med att kartlägga havsbottnen. Längs Skånes stränder är erosion ett problem på många håll och situationen kan antas bli värre med en stigande havsyta.

På HaVs hemsida, under Havsplanering, hittar ni Havsplaneringsportalen. Hos HaV finns också information om "Blå tillväxt". Start Samhällsplanering Hav och kust. Undersidor Planering och markanvändning Bergmaterial för byggande Hav och kust Stöd till havsplanering och förvaltning Miljöövervakning i utsjösediment Kontinentalsockellagen — tillstånd och tillsyn Förorenade sediment Anläggning till havs Maringeologiska förhållanden och biotoper Risker Naturvärden Förorenade områden Energi.

Hav och kust Havet är en naturresurs. SGU har till exempel information om: Internationellt samarbete SGU deltar och är aktiv i internationella organisationer och samarbeten på det maringeologiska området.

DEBATT. För ett år sedan...

Läs mer på sidan om Samarbeten Information för planering och förvaltning vid hav och kust Stöd till planering och förvaltning Datavärdskap sediment och miljöövervakning Kontinentalsockellagen - tillstånd och tillsyn Förorenade sediment Anläggning till havs. Kundtjänst Kontakta vår kundtjänst "Sverige vill se samarbete om haven" du har frågor eller vill göra beställningar. Mer på vår webbplats Ny rapport om dumpningsplatser i Västra Götaland Som en del av arbetet för en renare havsmiljö har SGU inventerat ett antal marina dumpningsplatser i Västra Götalands län.

Maringeologisk undersökning Det går oftast inte att direkt se och ta på havsbotten så dess undersökning och kartläggning har helt andra förutsättningar än den på land och är beroende av avancerad teknik. SGUs undersökningsfartyg Med hjälp av våra specialutrustade fartyg Ocean Surveyor och Ugglan kartläggs havsbottnens geologi för att få en bild av berg och jord under havsytan.

Utrustning för kartläggning av havsbottnen SGU använder olika maringeologiska mätsystem, provtagare och laboratorieutrustning i sitt arbete med att kartlägga havsbottnen.

Miljöövervakning i utsjösediment SGU utför den nationella miljöövervakningen i utsjösediment. Stranderosion längs Skånes kust Längs Skånes stränder är erosion ett problem på många håll och situationen kan antas bli värre med en stigande havsyta. Haven har en viktig roll när det gäller klimatet, och påverkas också Dagens nyheter "Sverige vill se samarbete om haven" (). Sverige vill se samarbete om haven

Information för planering och förvaltning...

Dagen till ära vill Marina Rådet fästa uppmärksamheten på hur nya initiativ och ett närmare samarbete kan effektivisera Sveriges bidrag till det. Om ingenting görs nu kommer det finnas mer plast än fisk i havet år Gör Håll Sverige Rents Quiz och se! Med quizet vill Concordia Maritime tillsammans med Håll Sverige Rent både upplysa och sprida kunskap kring den marina.

SGU undersöker

MORE: Doris wiklund hon samarbetade med de allra basta

Nyhetsflöde