Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

148.7m FM

Blair andrar om i regeringen

opinion

Anthony Charles Lynton "Tony" Blairfödd 6 maj i EdinburghSkottlandär en brittisk politiker Labour som var Storbritanniens premiärminister — Blair blev ledare för det brittiska Labourpartiet i juli efter företrädaren, John Smithsplötsliga bortgång. Under Blairs ledning vann partiet en jordskredsseger i parlamentsvalet i Storbritannienoch gjorde därmed slut på arton år av konservativt styre.

Blair är den premiärminister från Labour som har suttit längst, den ende person som har lett partiet till tre på varandra följande valsegrar och den ende Labourpolitiker som har suttit flera hela perioder i rad som premiärminister. Tillsammans med Blair andrar om i regeringen Brown och Peter Mandelson har Blair både ärats och kritiserats för att ha förflyttat Labourpartiet till den politiska mitten i brittisk politik. Han har använt termen "Nya Labour" "New Labour" för att urskilja sin marknadsvänliga politik från den mer kollektivistiska politik som partiet hade företrätt tidigare.

I sina offentliga uttalanden har Blair försökt känneteckna sin politiska filosofi som "modern socialdemokrati " och "den tredje vägen". Inom inrikespolitiken har Blair ökat de offentliga utgifterna för vård och utbildning kraftigt, och genomfört kontroversiella strukturreformer på dessa områden.

Under Blairs tid vid makten har också minimilön införts, samt konstitutionella reformer såsom självstyre för Skottland och Walesoch framsteg har skett i fredsprocessen i Nordirland. Efter attentaten den 11 september dominerades Blairs politiska agenda av utrikespolitik. Blair stödde starkt ett antal delar av USA: Han mötte kraftig kritik för detta. De faktauppgifter om Iraks eventuella innehav av massförstörelsevapen som han åberopade och som senare visade sig falska fick många att uppfatta honom som oärlig.

Kritiken uppstod även för hans inblandning i bombningar av Jugoslavien då han stödde den Kosovoalbanska UCK-gerillan. Den 10 maj tillkännagav han i sin valkrets Sedgefield att han skulle avgå som partiledare, och att hans sista dag som premiärminister skulle bli 27 juni Blair tillbringade de första 19 månaderna av sitt liv i familjens hem i Paisley Terrace i Willowbrae -området i Edinburgh. Under denna period arbetade hans far som biträdande skatteinspektör medan han också läste till en juristexamen vid University of Edinburgh.

Familjen återvände till Storbritannien i slutet av talet, och levde en tid med Hazel Blairs föräldrar i deras hem i Steppsnära Glasgow. Blair tillbringade resten av sin barndom i Durham i England. Hans far var då lektor vid Durham University. Efter att ha gått i skolan Chorister School i Durham läste Blair vid internatskolan Fettes Collegeen känd friskola i Edinburgh, där han mötte Charlie Falconersom han senare utnämnde till lordkansler.

Efter att han gått på Fettes tillbringade Blair ett år i London, där han försökte bli rockmusikpromoterinnan han började studera juridik vid St John's College på Oxford University.

När han var student spelade han gitarr och sjöng i ett rockband som hette Ugly Rumours. Efter att han tagit examen vid Blair andrar om i regeringen blev Blair andrar om i regeringen medlem av Lincoln's Inntog plats som advokatlärling och mötte sin blivande fru, Cherie Booth dotter till skådespelaren Tony Booth vid det advokatkontor Blair andrar om i regeringen grundats av Derry Irvine som skulle bli Blairs förste lordkansler.

Hans biograf Rentoul Blair andrar om i regeringen att enligt Blairs vänner bland advokaterna brydde han sig mindre om vilket parti han tillhörde än sin målsättning att bli premiärminister.

Blair gifte sig med Booth, en utövande katolik och blivande Queen's Counsel 29 mars De har fyra barn, Euan, Nicky, Kathryn och Leo. Fastän makarna Blair har sagt att de önskar skydda sina barn från medierna, har Euans och Blair andrar om i regeringen skolgång blivit en politiskt kontroversiell fråga. Båda gick i den katolska London Oratory Schoolsom hade blivit kritiserad av vänsterinriktade personer för vad som uppfattades som elitism i dess urvalsprocedurer. Makarna Blair valde denna skola hellre än en katolsk skola i det labourstyrda Islingtondär de bodde då.

Tony Blair påpekade dock att han var den förste premiärministern under efterkrigstiden som hade skickat sina barn till statligt finansierade skolor, istället för oberoende skolor. Det väckte ytterligare kritik från vänster när det avslöjades att Euan mottog privatundervisning från de anställda på den avgiftsbelagda skolan Westminster School.

Blair andrar om i regeringen bodde på Richmond Avenue i Islington under åren före tillträdet som premiärminister. Blair gick med i Labourpartiet kort efter att han tog examen i Oxford Under början av talet var han involverad i Labourpolitik i Hackney South and Shoreditchdär han lierade sig med den "mjuka vänstern" "soft left" i partiet.

Han försökte utan framgång bli nominerad som kandidat till Hackney Borough Council. Genom sin svärfar, skådespelaren Tony Boothkontaktade han parlamentsledamoten för Labour Tom Pendry för att be om hjälp med en parlamentskarriär. Pendry visade honom runt i underhuset och gav honom rådet att ställa upp för nominering till kandidat i det kommande fyllnadsvalet i den säkra konservativa valkretsen Beaconsfielddär Pendry kände en ledande medlem av partiets lokalavdelning.

Blair utsågs till kandidat. Blair beskrev sig själv som socialist under denna period. Ett brev som hans skrev till Foot i julioch som kom att publiceras i juniger en indikation om hans politiska åsikter vid denna tid.

Logga in på Dagens Nyheter

Flera "Blair andrar om i regeringen" parlamentsledamöter som blivit utträngda av ändringar i valkretsindelningen var intresserade av att bli nominerade för att kandidera i valkretsen. Blair fann en lokalavdelning som inte hade gjort någon nominering och ordnade ett besök hos dem. Med avgörande stöd från John Burton fick han deras stöd och blev inskriven på nomineringslistan i sista stund och vann nomineringen på bekostnad av den sittande parlamentsledamoten Les Huckfield.

Burton blev senare Blairs agent och en av hans mest betrodda och långvariga allierade. Blairs vallitteratur i valet ställde sig bakom den tydligt vänsterinriktade politik som Labourpartiet förespråkade i början av talet.

Han förespråkade att Storbritannien skulle lämna EGtrots att han tidigare sagt till sin partiavdelning att han personligen var för fortsatt medlemskap.

Han stödde också, mer entusiastiskt, ensidig kärnvapennedrustningoch var vid den tiden medlem av Campaign for Nuclear Disarmament. Sedgefield var en säker valkrets för Labour och Blair valdes trots att valet i landet som helhet var en stor tillbakagång för Blair andrar om i regeringen. Blair sade i sitt jungfrutal i underhuset 6 juli Den står för samarbete, inte konfrontation, för gemenskap, inte fruktan. Den står för jämlikhet. När han väl blivit vald steg Blair hastigt uppåt, och fick sin första utnämning till skuggregeringen som assisterande finanstalesman.

Han begärde en undersökning av Bank of Englands beslut att rädda den kollapsade Johnson Matthey Bank i oktoberoch generade regeringen genom att hitta en rapport från EG som var kritisk mot Storbritanniens ekonomiska politik och som hade undertecknats av en medlem av den konservativa regeringen.

Vid denna tid hade Blair Blair andrar om i regeringen sig till de reformvänliga delarna av partiet, under ledning av partiledaren Neil Kinnockoch befordrades efter valet till gruppen för handels- och industrifrågor i skuggregeringen som talesman i frågor om City of London. Efter börskraschen i oktober höjde Blair sin profil ytterligare när han kritiserade traders som "inkompetenta" och "moraliskt tvivelaktiga". Han protesterade också mot den undermåliga servicen för småinvesterare på Londonbörsen.

På denna post insåg han att Labourpartiets stöd för den framväxande europeiska "sociala stadgan" i fråga om arbetsrätt innebar att partiet skulle överge sitt traditionella stöd för arbetsplatser där arbetsgivare krävde att alla anställda skulle vara fackanslutna. Han tillkännagav denna ändring i decembertill vänsterflygelns ilska.

Som ung och tv-mässig medlem av skuggkabinettet gavs Blair en framträdande roll av partiets Director of CommunicationsPeter Mandelson. Hans första större tal, vid partikongressenblev dock generande, då han talade för fort och tappade bort sig i sina anteckningar.

Den brittiske premiärministern Tony Blair...

Under perioden före valet arbetade Blair på att modernisera Labours image. Han hade ansvaret för att utveckla det kontroversiella förslaget om minimilön. När Neil Kinnock avgick som partiledare efter Labours fjärde valförlust i rad blev Blair skugginrikesminister under den nye partiledaren John Smith.

Labourpartiet ansågs vid denna tid allmänt som svaga i kriminalpolitiken och Blair arbetade för att förändra detta: Å andra sidan talade Blair andrar om i regeringen för att sänka minimiåldern för homosexuella samlag till 16 år, som för heterosexuella samlag, och motsatte sig dödsstraff.

Han definierade sin politik, med ett uttryck som formulerats av Gordon Brownsom "Tough on crime, tough on the causes of crime".

Flera kända ansikten

John Smith dog plötsligt av en hjärtattack. Blair besegrade John Prescott och Margaret Beckett i det följande partiledarvalet. Efter partiledaren John Smiths död sågs både Blair och Gordon Brown som möjliga kandidater till partiledarposten.

De hade kommit överens om att inte kandidera mot varandra, och Brown hade tidigare ansetts som överordnade av de två. Brown uppfattade detta som att Blair borde lämna plats åt honom, men det visade sig snart att Blair hade starkare stöd bland folket. Han förstod det som att Blair gick med på att i gengäld avgå som partiledare efter en Blair andrar om i regeringen tid, men Blair har alltid förnekat att han gjorde någon sådan överenskommelse.

Det har också hävdats att Blair, medan han var premiärminister, gav fler indikationer och till och med löften till Brown om att avgå till förmån för Brown vid specificerade tidpunkter. Oavsett om dessa uppgifter är riktiga har Blairs vägran att avgå gjort förhållandet mellan honom och Brown ohjälpligt förbittrat. Tidvis uppges vice premiärminister Blair andrar om i regeringen Prescott ha agerat som deras "äktenskapsrådgivare". Blair tillkännagav vid slutet av sitt tal vid partikongressen att han ämnade ersätta partiprogrammets fjärde paragraf med ett nytt uttalande om partiets mål och värderingar.

Fjärde paragrafen innehöll partiets uttalade uppslutning bakom "gemensamt ägande av produktionsmedlen " [ 10 ]vilket allmänt tolkades som att syfta på fullskalig nationalisering. Paragrafen ersattes med ett uttalande om att partiet företräder demokratisk socialism.

En specialkongress antog denna symboliskt viktiga ändring i april Blair reviderade också partiets politik på ett sätt som stärkte bilden av Labour som kompetent och modernt; "Blair andrar om i regeringen" använde termen "Nya Labour" "New Labour" för att skilja Blair andrar om i regeringen från dess förflutna.

Fastän omdaningen väckte mycket kritik kunde den ändå framgångsrikt förändra bilden av partiet bland allmänheten. Vid partikongressen sade Blair att hans tre högsta prioriteringar när han kommit till makten var "utbildning, utbildning och utbildning".

Hjälpta av John Majors konservativa regerings impopularitet bland annat på grund av den djupa splittringen inom partiet i EU -fråganvann "Nya Labour" en jordskredsseger i valet och Tony Blair blev den yngste personen på premiärministerposten sedan lord Liverpool Blair blev premiärminister första gången den 2 maj Han har både ärats och kritiserats för att ha förflyttat Labourpartiet till den politiska mitten i brittisk politik.

En av de första kriser Blair fick hantera, i augustivar Prinsessan Dianas död. Då kungahuset vägrade hålla en statsbegravning trots att folket ville det fick Blair drottningen Elizabeth II att förstå vikten av detta Blair andrar om i regeringen att hennes ovilja gjorde kungahuset impopulärt. Den kaotiska veckan mellan Dianas död och hennes begravning har blivit föremål för spelfilm The Queen.

Blair blev framförallt populär i samband Dianas död i och med uttalandet om att Diana var folkets prinsessa. Blair återvaldes ochi sig en bedrift eftersom ingen annan socialdemokratisk premiärminister tidigare lyckats med det i Storbritannien.

Sedan kriget mot terrorn inleddes kom en betydande del av Blairs politiska agenda Blair andrar om i regeringen domineras av utrikespolitik.

Blair har givit starkt stöd till ett antal delar av USA: Han har mött kraftig kritik som en följd av detta, och särskilt de omständigheter under vilka han förde Storbritannien i krig i Irak har fått många motståndare mot kriget att uppfatta honom som oärlig.

Orsaken till kriget mot Irak var Saddam Husseins påstådda innehav av massförstörelsevapen. Kriget minskade Blairs popularitet bland det brittiska folket, och gav honom det mindre smickrande epitetet Tony BLiar några massförstörelsevapen hittades nämligen aldrig. Den sjuåriga utredningen av invastionen gjord av JohnChilcot slog fast att Blairs argumentation för en invasion av Irak var baserad på känsloargument och inte de fakta som Storbritanniens underrättelsetjänster försåg honom med och därmed överdrev Blair farligheten hos Saddam Husseins regim.

Utredningen konstaterade också att invasionen inte var den "sista utväg" som Blair presenterade den som, utan att handlingsalternativ fanns. Efter parlamentsvalet i maj kunde Tony Blair, inte minst tack vare den brittiska ekonomins styrka behålla den politiska makten, om än med en kraftigt beskuren parlamentarisk majoritet, och ombildade därefter regeringen. Blair förändrade parlamentets arbetssätt mycket. Andra reformer som har genomförts är bland. Kellyutredningens utslag i onsdags innebar en seger för Tony Blair Den andra undersökningen visar att Blair och regeringen skadats lika.

Koppling till andra nationella målsättningar och strategier. 13. 8 Blair M, Stewart-Brown S, Hjern A och Bremberg S (reds) () Barnhälsovetenskap, Lund.

MORE: Analys de nya striderna rubbar inte blair

MORE: Fortroendet for regeringen sjunker

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde