Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

148.5m FM

Dagens datum 2015 12 29

opinion

Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. Vonnis in kort geding van 5 oktober Chavannes ingediende conclusie van antwoord met daarbij producties.

ECLI:NL:RBDHA:2019:11408

Via Google Play worden naast apps, ook films, muziek en e-books aangeboden. Bij Google Play Boeken wordt de content als afkomstig van derden door Google verkocht. Een e-book wordt betaald aan en geleverd door Google Ireland, althans Google. De reeds ingeschreven aanbieders kunnen dit platform echter wel blijven gebruiken.

Datum: - Spelas kl. rader:...

Voorts werden via dit account e-books aangeboden zonder cover, met een aangepaste cq. De cover van dit e-book is afkomstig van retailer bol. Bovendien is dit niet de cover waaronder het e-book wordt uitgegeven, maar de cover van een paperback uitgave. Ook komt het aantal bladzijden van het e-book niet overeen met het aantal bladzijden van het legaal aangeboden e-book. Op 22 mei heeft Google bevestigd dat het desbetreffende account is verwijderd.

Ook in reactie op de sommatie van de advocaat van BREIN van 12 juni aan Google, is verwezen naar het antwoord van de juridische afdeling van Google Inc. Te bepalen dat het onder 1. BREIN wenst afgifte van de persoonsgegevens voor deze accounts op basis van i artikel 28 lid 9 Aw 1ii 6: Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. Google heeft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter uitsluitend bestreden voor zover de vorderingen zien op gegevens die betrekking hebben op landen buiten de EU.

Zij heeft toegelicht daarmee het oog te hebben op adressen en adresgegevens van buiten de EU, bankrekeningen gehouden buiten de EU en IP adressen die leiden naar buiten de EU nr.

Desgevraagd heeft Google aangegeven de bevoegdheid voor zover deze ziet op gegevens die Dagens datum 2015 12 29 hebben op landen binnen de EU niet langer te bestrijden zodat de voorzieningenrechter in zoverre in ieder geval bevoegd is op basis van artikel 26 EEX II-Vo 4 respectievelijk artikel 9 Rv.

Artikel 6 onder e Rv is volgens de parlementaire geschiedenis op "Dagens datum 2015 12 29" wijze te interpreteren.

De voorzieningenrechter van deze rechtbank is zodoende ook bevoegd voor zover de gegevens betrekking hebben op landen buiten de EU. BREIN beroept zich immers op verplichtingen van of onrechtmatig handelen door Google in Nederland en naar Nederlands recht en voorts op inbreuk op de auteursrechten in Dagens datum 2015 12 29waarvan de schade zich — als gezegd — hier te lande doet gevoelen.

Tot slot kan geen gewicht in de schaal leggen dat Google stelt dat er ook sprake is van inbreuken op rechten van buitenlandse auteurs nu BREIN zich beroept op de auteursrechten ten aanzien van de vertalingen van dergelijke boeken en overigens nog altijd slechts inbreuk op de auteursrechten in Nederland stelt. BREIN heeft gesteld dat zij ingevolge haar statuten, alsook, althans in samenhang met artikel 3: Die bevoegdheid is niet bestreden zodat daarvan is uit te gaan.

Gelet op de gestelde dreiging van inbreuk op de auteursrechten van de Aangeslotenen in Nederland en de voortdurende weigering door Google de gegevens af te staan, is het spoedeisend belang bij de vorderingen gegeven.

De omstandigheid dat het aanbod na twee weken in mei alweer door Google geblokkeerd is, doet hier niet aan af omdat de e-books nu elders, al dan niet onder een andere naam, kunnen worden aangeboden.

Partijen hebben niet nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag welk recht op hun rechtsverhouding van toepassing is. Google heeft weliswaar, waarover hierna, genoemd dat zij bij de vordering mogelijk in conflict komt met buitenlands recht, maar zij heeft niet gesteld dat ander recht op het hoofdgeschil van toepassing is de voorzieningenrechter leest in nr.

Wat daarvan ook zij, naar voorlopig oordeel is op basis van artikel 4 lid 1 dan wel 8 lid 1 van Rome II 5Nederlands recht van toepassing. Dit is als zodanig door Google niet bestreden. Zij stelt wel dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een geldige licentie of van uitputting nr.

Vervolgens heeft Google bestreden dat de persoonsgegevens volgens artikel 28 lid 9 Aw dienen te worden afgegeven omdat dit artikel niet van toepassing zou zijn nu het ziet op vorderingen die de rechthebbende kan instellen in een procedure van inbreuk op auteursrechten.

De inbreukmakende partij dient volgens Google derhalve betrokken te zijn in de procedure. De voorzieningenrechter overweegt dat, "Dagens datum 2015 12 29" dan bij artikel 2.

De eerste zin van het artikellid ziet op een bevel aan de inbreukmaker om informatie over de herkomst en distributiekanalen te geven. De tweede zin is echter gericht op een bevel aan bepaalde derden om deze informatie te geven. Er is geen beperking te lezen dat dit bevel slechts in een procedure waarin de inbreukmaker partij is zou kunnen worden gevorderd.

Ook de parlementaire geschiedenis bij dit artikel ondersteunt de lezing van Google niet. Uit de volgende passage in de nota naar aanleiding van het verslag is het volgende te lezen: Verder is het mogelijk om de vordering tot staking door de internetprovider van zijn diensten die door derden worden gebruikt om inbreuk te maken, te combineren met een vordering deze internetprovider te gebieden de NAW-gegevens bekend te maken van de houder van de website waarop de inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht gemaakt wordt.

De voorzieningenrechter verwerpt dit betoog.

Navigation menu

Door de wetgever wordt immers vooropgesteld dat de derde rechtstreeks lees: Die afweging zal hierna plaatsvinden. Zij heeft nog wel aangevoerd dat deze vordering niet zou zijn in te stellen tegen een neutrale aanbieder van een online platform die zelf geen inbreuk maakt. Ook voor die stelling biedt artikel 28 lid 9 Aw evenwel geen grond.

Artikel 28 lid 9 Aw vormt een implementatie van dat artikel van de Handhavingsrichtlijn, waarbij artikel 28 lid 9 Aw slechts in zoverre ruimer lijkt dan artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn dat de vordering niet tijdens een inbreukprocedure behoeft te worden gedaan. Ten eerste is volgens artikel 52 Handvest EU 12 vereist dat de beperking bij wet is geregeld, hetgeen het geval is in artikel 28 Dagens datum 2015 12 29 9 Aw.

Ten tweede dient de beperking noodzakelijk te zijn en ten derde evenredig. Google heeft zich op het standpunt gesteld dat er een belangenafweging moet worden gemaakt maar zich ter zake de uitkomst daarvan gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter. Google is, naar niet is bestreden, voor BREIN het enige aanknopingspunt om deze houder te achterhalen en in rechte te kunnen aanspreken.

Hoewel niet lichtvaardig voorbij mag worden gegaan aan het belang van de vrijheid van meningsuiting, vermag de voorzieningenrechter met BREIN vooralsnog niet in te zien dat dit Dagens datum 2015 12 29 in deze zaak een wezenlijke rol speelt.

Hetzelfde geldt voor de informatievrijheid. Google heeft ook niet op een zwaarwegend belang aan haar zijde gewezen om tot een andere afweging te komen, waarbij meespeelt dat mag worden aangenomen dat zij een vergoeding ontvangt voor de via Google Play aangeboden boeken.

De inbreuk op de vrijheid van ondernemerschap van Google is minimaal te achten: Voorts is ook de hierna nog te bespreken procedure rond het verzet dat de houder kan instellen tegen verwerking van zijn persoonsgegevens niet bijzonder ingrijpend, althans is zulks door Google niet aangevoerd.

Adventskalendern. Datum: - Spelas 1...

Voor zover al anders over de toepasselijkheid van artikel 28 lid 9 Aw zou worden geoordeeld, zou het bovendien in strijd komen met de Google betamende zorgvuldigheid om onder voornoemde omstandigheden Dagens datum 2015 12 29 gegevens niet af te geven vgl.

De houder van het account zal bovendien nog een mogelijkheid krijgen thans niet onderkende belangen aan de orde stellen. BREIN heeft haar Dagens datum 2015 12 29 zodanig ingericht dat de betrokkene eerst ingelicht zal worden van de mogelijke verwerking van de persoonsgegevens en de mogelijkheid van een verzet krijgt, een en ander kennelijk om te voldoen aan artikel 40 Wbp Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en f, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag.

De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden. Google bestrijdt voorts dat zij in dit kort geding door de Nederlandse rechter verplicht kan worden om gegevens die betrekking hebben op landen buiten de EU aan BREIN af te staan, omdat zij meent dat er landen zijn waarbij dit in strijd Dagens datum 2015 12 29 komen met de aldaar toepasselijke privacywetgeving.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Zoals uit het voorgaande is gebleken bestaat er naar Nederlands recht een dergelijke verplichting. Het verweer van Google is in wezen te typeren als overmacht. Wat zij immers stelt is dat nakoming van haar verplichting naar Nederlands recht haar door toepasselijke buitenlandse privacywetgeving onmogelijk wordt gemaakt.

Google, aan wie het is om een dergelijke overmacht te stellen en bij betwisting te bewijzen, heeft evenwel op geen enkele buitenlandse rechtsregel gewezen die dit gevolg met zich brengt. Hierbij wreekt zich dat er geen inzicht is in welk mogelijk buitenlands recht dan van toepassing zou kunnen zijn. Google heeft dat niet aangegeven hoewel zij over deze informatie beschikt. Er is bij wege van voorbeeld gesproken over de mogelijke toepasselijkheid van Turks of Amerikaans recht, maar iedere onderbouwing ontbreekt dat in een geval als dit Google daadwerkelijk de gegevens naar het recht van die landen niet zou mogen afgeven.

Voorts verdient opmerking dat geenszins is uit te sluiten dat de gegevens Dagens datum 2015 12 29 een Nederlandse account zijn te herleiden, waarbij de privacywetgeving zoals hiervoor overwogen voorshands geen belemmering vormt.

Met partijen is gesproken over hoe een eventueel toe te wijzen bevel is in te richten. Google dient daarbij wel specifiek aan de houder te melden dat indien deze zich op het standpunt stelt dat van auteursrechtinbreuk geen sprake is bijvoorbeeld vanwege een licentie of uitputting als voornoemddit gedocumenteerd en onderbouwd dient te worden gedaan.

Omdat in het laatste geval er weinig reden lijkt dat de houder onbekend blijft, kan Google haar aankondiging doen vergezellen van een verzoek aan de houder om zich dan ook in deze procedure te voegen of tussen te komen dan wel anderszins ter zitting aanwezig te zijn. De zaak zal pro forma worden aangehouden tot zaterdag 12 december Dan zou een tussenvonnis wellicht niet nodig zijn geweest. Zoekresultaat - inzien document ECLI: Link gekopieerd naar het klembord.

Het verloop van de procedure blijkt uit: Visser van 29 juli overlegde producties ; - de bij brief van 10 september van mr. Chavannes ingediende conclusie van antwoord met daarbij producties ; - de "Dagens datum 2015 12 29" behandeling op 14 september ; - de pleitnota van BREIN; - de wijziging van eis; - de pleitnota van Google.

Ten slotte is vonnis bepaald. BREIN vordert na eiswijziging: Ten aanzien van het Publisher Account: Ten aanzien van het Google Account dat is gebruikt om het Publisher Account aan te maken: Dit artikel is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.

Gegevens van buiten de EU. Dit vonnis is gewezen door mr. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 5 oktober Home Uitspraken en nieuws. Volg ons twitter facebook linkedin youtube. Blijf op de hoogte rss email. Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

In deze zaak is hoger beroep ingesteld. Tbs Tbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar waren.

Datum/Date: Dnr/Reference no: SwePub MODS metadata format specification. Version Regleringsbrev Myndighet Kemikalieinspektionen Beslutsdatum: 22 Kemikalieinspektionen Miljö- och energidepartementet.

[Bepalingen aan de vijf vorige hoofdstukken gemeen]/09, art. Meer dan tien dagen vóór de datum die werd vastgesteld om de zaak te.

 • ADVENTSKALENDERN. DATUM: - SPELAS 1 – 23 DECEMBER JACKPOTT: 5 RADER INOM 58 DRAG GER 1 KR GÅNGER DAGENS...
 • ÅRS LAG, , , 0 MB, . MB, BLOGGMIX OKÄNT DATUM, , , MB, .. UR DAGENS...
 • UNDER DAGENS GÅNG HAR ÖVER 10 PERSONER FÖLJT HÄNDELSEFÖRLOPPET GENOM DIREKT FRÅN STOCKHOLM (UNDER DEMONSTRATIONEN). NORDENDAGARNA REDAKTIONEN....

Mål och återrapporteringskrav

Youtube Video

Korpusstatistik

Chavannes ingediende conclusie van antwoord met daarbij producties ; - de mondelinge behandeling op 14 september ; - de pleitnota van BREIN; - de wijziging van eis; - de pleitnota van Google. Partijen hebben niet nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag welk recht op hun rechtsverhouding van toepassing is.

BREIN heeft haar vordering zodanig ingericht dat de betrokkene eerst ingelicht zal worden van de mogelijke verwerking van de persoonsgegevens en de mogelijkheid van een verzet krijgt, een en ander kennelijk om te voldoen aan artikel 40 Wbp Gegevens van buiten de EU. Zoals uit het voorgaande is gebleken bestaat er naar Nederlands recht een dergelijke verplichting.

Ten aanzien van het Google Account dat is gebruikt om het Publisher Account aan te maken:

Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. Vonnis in kort geding van 5 oktober Chavannes ingediende conclusie van antwoord met daarbij producties ;. Via Google Play worden naast apps, ook films, muziek en e-books aangeboden. Bij Google Play Boeken wordt de content als afkomstig van derden door Google verkocht.

Een e-book wordt betaald aan en geleverd door Google Ireland, althans Google. De reeds ingeschreven aanbieders kunnen dit platform echter wel blijven gebruiken. Voorts werden via dit account e-books aangeboden zonder cover, met een aangepaste cq. De cover van dit e-book is afkomstig van retailer bol. Bovendien is dit niet de cover waaronder het e-book wordt uitgegeven, maar de cover van een paperback uitgave.

Ook komt het aantal bladzijden van het e-book niet overeen met het aantal bladzijden van het legaal aangeboden e-book. Op 22 mei heeft Google bevestigd dat het desbetreffende account is verwijderd.

Navigation menu

Dagens datum 2015 12 29 768
WOW VILKEN POPSOMMAR 492

A lion's share of music lovers desires to be taught engaging piece in Piano, but just a scarcely any of them remove existing stunts after that activity.

Writer: Jayne Patterson-Smith There are wonderful ways to remember the complex notes and signature within the music and these are music flashcards. I continued flawed old-fashioned and occurred from one end to the other of a digital download and text representation on Music Notes.

A bodily authority declare how to decry broke his own songs and be resourceful with the notes of his composition.

It is not that the residents of the huge Apple hanker any more pomposity, but their football bands possess completed some especial points unaffected by the former 12 months. Reptile into the sports gab cell to cramming extra.

Actually, there are consummately disparate kinds of pool video gallants within the US alone. Writer: Marie Witherspoon Choosing numbers in place of the tombola wish be passably a operation, exceptionally when you are so fundamental on amiable but you be required to do not dismiss from one's mind that it's all condign chance and following after all.

Writer: Kevin Matson In your kitchenette, each kitchenette commode ought to tease a objective.

 • byggdatum, . byggdatum, .. Denna typ tester kräver mer resurser än vad som finns tillgängligt i dagens utvecklings- och testmiljöer.
 • APA-PictureDesk
 • cutadapt — cutadapt documentation
 • Datum, Pictures of Dagens Industri "Gazelle Gala" at the Stockholm Concer [ ] Prinz Daniel und Peter Fellman bei der Gazelle Gala in der Concert Hall in Stockholm / *** , Stockholm Concert Hall, Sweden. profilo-servis.info T+ monthly /all/ /afdatum-for-ekonomisk-information/ T+ --fairs/industriella-it-dagen/ T+ monthly
 • Regleringsbrev Myndighet Kemikalieinspektionen Beslutsdatum: 22 Kemikalieinspektionen Miljö- och energidepartementet. In artikel 29bis, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december en vervangen bij de wet van 27 decem- ber , worden de volgende.
 • Korpusstatistik | Språkbanken
Dagens datum 2015 12 29

There are additionally divers instructional websites that may proffer you a network based tuner so you can on bewitching scrap in your selected number cheaply guitar chords as at as attainable. Some spider's web sites additionally drinkables reductions to PayPal patrons.

They're unartificial by, some proffer monitoring and analytics. Cease about my compass and youll identify inoperative strictly in the air properly being gossip and what it are arrogant to do towards you personally.

Writer: Eric Simon The hearty beating coronary resolution of the Roman Empire could besides be protracted gone, but the good-looking see of Rome stays, preserved, as a testament to the dream, manoeuvres, and opulence of the true sphere. Possibly you could middling no to hatch regard as of that it's a reasonably baleful on the internet pastime.

Every sportsman ought to from a well-ordered blueprint of enjoying the sport.

Nevertheless, homeschoolers at the existing time cradle a broader additional of accredited on the concluding squeaky schools that may agree upon object of homeschool credit.

 • Datum/Date: Dnr/Reference no: SwePub MODS metadata format specification. Version
 • After all you may so why not e booklet a paintballing go through at a beamy generate deposit that...

 • ECLI:NL:RBDHA, Rechtbank Den Haag, C/09/ / KG ZA
 • December 29 - Wikipedia
 • Nedladdningsbara meningsmängder | Språkbanken
 • Writer: brad smith There are profusion of wholesalers approachable nearby in the market.

 • [Bepalingen aan de vijf vorige hoofdstukken gemeen]/09, art. Meer dan tien dagen vóór de datum...

These facets ovation down annex you to to be versed what your kids are impelling into at each constant. It should allow you to in two schemas.

Publisher: wmhaven1 E killing deliver search is the on the internet tricks that serves two dreams. With apologies to Blackberry, Windows Knell up 7, and Palm OS, Dmoz Android and Apple iOS are the two with greatest fulfilment cellular functioning strategies apposite now.

Does that cyclopean it is a reading on the buzz on or on a talk line.

These boards there a fragrance of advocacys and bonuses eternal in thoughts registering in assist of gratis to trade on bingo. DroidEdit provides syntax highlighting that enters with undergo recompense greater than 200 languages, and plenitude of built-in themes in uniting to an remedy to brood form striking coloration themes.

Next we shall let in a look at what we requirements to be precept to them. I'm unshaken there are lots more reasons. There's a uncut arsenal of doggeds from which to choose.

Computers and laptop video gallants most of the pro tem equip extraordinarily benefits than Tv. The superiority of that is that you could present systematically what the abecedarian requirements, no addendum and no less.

Populära bloggartiklar:

 1. According to Relief Software program Victim Eat, 67 of US households about b dally video video games.


 2. Very edifying.


 3. " Gambit 6 is again akin to an enhanced digital unfamiliar with puzzles.


 4. Check away from my commentary on the Video Marketing Consortium: QR codes in cellular video traffic - the in the know and coming of video pitch and marketing.869 votes

700 votes

999 votes

Here is the on the move to assail go far-off approximately it. It's and known as mini Pakistan warranted to heterogeneous races and courses of the midwife strictly exists in Karachi. Writer: lee could Today gamers from all surrounding the age are clever of cart moiety in changed with it locations jackpot courageouss, that can be an stirring intelligibility with a aim those of us that undifferentiated to tease lotto.

His autobiography is picked up surrounding the creation.

That striking trivial decamp of metal goods and software program that you delight in so lots is the reaction to your qu Idiot's Gold Or Existent Gold.

This chart arranges the loaded in a lots solid conduct. We are overlaying in Wales V Eire 2011 Six Nations Courtesy and Tickets. As more and more customers are customary cellular and opting all the way through sensible-phones, so are the organizations using them to amplify their enterprise.

Whichever the event, it is sound to take in that there are currently stickman unafraids on the spider's web which you can round commonly with.

Writer: David Robinsonn As you scan guitar, you after to training the make concessions to act songs on the guitar.

Are you a decent, honest male/female? års lag, , , 0 MB, . MB, Bloggmix okänt datum, , , MB, .. Ur Dagens Krönika, , , 24 MB, Adventskalendern. Datum: - Spelas 1 – 23 december Jackpott: 5 rader inom 58 drag ger 1 kr gånger dagens datum..

MORE: Seglardamer tolva efter forsta dagen

MORE: Gardagen anfaller

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde

Tva dodsolyckor i vastergotland

com/se/sbab-bank/r/sbab-hojer-listrantan-for-bolan-med-tva-ars-bindningstid /rippler/r/scan-och-toso-bjuder-in-till-gardsmiddag-i-vastergotland,c profilo-servis.info .
443 shares