Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.2m FM

Poliser anmaler polisen

opinion

Om du skadar dig i arbetet eller blir sjuk på grund av Poliser anmaler polisen ska du anmäla det till till Försäkringskassan tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombudet.

Du kan också ha rätt till annan ersättning. Arbetsskador är olyckor som plötsligt och oförutsett händer i arbetet och sjukdomar som man fått av till exempel tungt arbete, stress och hög arbetsbelastning.

Om du blir smittad genom att hantera eller ta hand om smittbärande människor, djur eller material kan det räknas som arbetsskada. Även skador man får på Poliser anmaler polisen till eller från arbetet räknas som arbetsskada, så kallade färdolycksfall. Tillbud är händelser som skulle ha kunnat leda till olyckor. Det kan till exempel vara om du riskerar att skadas under ett arbetspass på grund av resursbrist.

Att göra en anmälan om tillbud är att ta ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö. Du hjälper också arbetsgivaren att ta sitt arbetsmiljöansvar. Du kan kontakta ditt lokala skyddsombud för råd och stöd. Ett tillbud kan också lämnas in anonymt. Arbetsskador eller tillbud ska alltid anmälas. Tänk på att också anmäla skador som du i stunden inte upplever vara besvärande. Symptom och besvär från skadan kan komma senare. Se till att få dina arbetsskador dokumenterade av läkare i nära anslutning till händelsen.

Din anmälan ska utförligt beskriva hur skadan uppkom och din egen uppfattning om orsaken till skadan. Arbetsgivaren ska ange vad man tänker göra för att förhindra att andra inte råkar ut för samma typ av skada. Alla arbetsskador registreras och arkiveras av Försäkringskassan. Informationen används sedan för att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetslivet.

Din chef är skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan. Om du är student ska du meddela skolan att du har skadat dig. Skolan anmäler sedan skadan till Försäkringskassan. Du upprättar en arbetsskadeanmälan tillsammans med din chef eller arbetsledare eller skolan samt med ditt lokala skyddsombud.

Arbetsskadan ska anmälas i Polisens arbetsskadesystem Lisa. Tänk på att komplettera ansökan med medicinsk dokumentation om det finns, det kan hjälpa dig att få skadan godkänd som arbetsskada.

Prata om vilka försäkringar som kan vara aktuella i ditt fall och vad du ska göra när du har fått besked från Försäkringskassan och eventuella andra försäkringar.

Det är din chef som sedan påbörjar en utredning av händelsen tillsammans med dig och skyddsombudet. När du har fått brev från Försäkringskassan och Poliser anmaler polisen tid efter det att skadan inträffade Poliser anmaler polisen det bra med ett uppföljande möte med din chef eller arbetsledare eller skolan och skyddsombudet.

Är du Poliser anmaler polisen i en rehabiliteringsprocess är detta en del i rehabiliteringsplanen. Om du får avslag har du i normalfallet två månader på dig att överklaga beslutet. Kontakta ditt lokala skyddsombud om du vill ha hjälp med att ompröva eller överklaga ditt ärende. Försäkringskassan kan ge dig sjukpenning, ersättning för tandvård, särskilda hjälpmedel som kan behövas efter skadan samt ersättning för sjukvård utanför Sverige.

Du kan också få ersättning för inkomstförlust som uppstått till följd av en arbetsskada. Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan som antas bestå under minst ett år kan du också ha rätt till livränta och särskild arbetsskadersättning.

Du ansöker själv om ersättning hos Försäkringskassan. Den dag som din ansökan kom in till Försäkringskassan räknas som din ansökningsdag. Om du har skadat dig i arbetet Försäkringskassans webbplats. Kammarkollegiet har hand om statliga myndigheters försäkringar. De  försäkrar bland annat studenter och anställda på myndigheter.

Du är försäkrad genom statens tjänstereseförsäkring från det att din tjänsteresa börjar till att den slutar. Försäkringen är mer att betrakta som en reseförsäkring och inte ett som komplett personskadeskydd. Det är alltid en arbetsskada om du skadas i polisens fordon i tjänsten.

Poliser anmaler polisen trafikförsäkring ersätter personskador på förare och passagerare i polisens fordon samt skador på personer som körs på av fordonet. Du kan få ersättning för sveda och värk under läkningen samt för ärr och bestående besvär. Personer som inte är anställda vid Polismyndigheten kan ges ett personskadeskydd som motsvarar det som gäller för anställda.

Polisens telefonnummer. Ring 14 om...

Du kan ha egna olycksfall- och sjukförsäkringar som kan ge dig rätt till ersättning. Om du är medlem i Polisförbundet ingår det en olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring som gäller dygnet runt.

PSA Polis är ett särskilt avtal som har tecknats för polispersonal. Avtalet gäller i första hand skador som inträffat mellan och oktober Du kan få ersättning för sådana skador som är en direkt följd av de förhöjda risker som följer av polisarbetet och av polismannens särskilda tjänsteplikt. Du kan ha rätt till ersättning för inkomstförlust och för skada i samband med vissa fysiska övningar eller aktiva åtgärder vid viss inre tjänst, till exempel vid avvisitering.

Beslut om ersättning fattas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen Poliser anmaler polisen den myndighet som beordrade uppdraget. PSA Polis täcker enbart inkomstförlust. Statligt Poliser anmaler polisen har genom kollektivavtal också möjlighet till ersättning vid personskada PSA. PSA ersätter i första hand skador uppkomna genom olycksfall och färdolycksfall.

Ersättningen är även ett komplement till Försäkringskassan vid arbetssjukdomar då Försäkringskassan beviljat dig arbetsskadelivränta. Du ansöker om ersättning hos AFA Försäkring som gör en försäkringsjuridisk bedömning. Blanketten ska vara undertecknad av dig som skadats, arbetsgivaren och skyddsombudet. Du kan också få bidrag från Poliskadestiftelsen om du har skadats i tjänsten.

Brödsmulenavigering Start Råd och stöd Arbetsmiljö Så anmäler du arbetsskada eller tillbud. Arbetsskada  Poliser anmaler polisen är olyckor som plötsligt och oförutsett händer i arbetet och sjukdomar som man fått av "Poliser anmaler polisen" exempel tungt arbete, stress och hög arbetsbelastning.

Tillbud Tillbud är händelser som skulle ha kunnat leda till olyckor. Anmäl en arbetsskada Arbetsskador eller tillbud ska alltid anmälas. Så anmäler du en arbetsskada Informera din närmaste chef eller skola.

Anmäl skadan gemensamt Du upprättar en arbetsskadeanmälan tillsammans med din chef eller arbetsledare eller skolan samt med ditt lokala skyddsombud. Uppföljning och återkoppling När du har fått brev från Försäkringskassan och en tid efter det att skadan inträffade är det bra med ett uppföljande möte med din chef eller arbetsledare eller skolan och skyddsombudet.

Ersättning vid personskada Försäkringskassan Försäkringskassan kan ge dig sjukpenning, ersättning för tandvård, särskilda hjälpmedel som kan behövas efter skadan samt ersättning för sjukvård utanför Sverige. Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan som antas bestå under minst ett år kan du också ha rätt till livränta och särskild arbetsskadersättning  Du ansöker själv om ersättning hos Försäkringskassan. Om du har skadat dig i arbetet Försäkringskassans webbplats Kammarkollegiets försäkringar Kammarkollegiet har hand om statliga myndigheters försäkringar.

Tjänsteresa Du är försäkrad genom statens tjänstereseförsäkring från det att din tjänsteresa börjar till att den slutar.

Anmäl till polisen genom att...

Fordonsskador Det är alltid en arbetsskada om du skadas i polisens fordon i tjänsten. Särskilt personskadeskydd Personer som inte är anställda vid Polismyndigheten kan ges ett personskadeskydd som motsvarar det som gäller för anställda. Elever vid myndigheternas skolor och utbildningar som inte omfattas av den generella studentförsäkringen för de statliga högskolorna.

Försökspersoner eller andra personer som deltar i myndighetens verksamhet. Kammarkollegiets Poliser anmaler polisen Ditt eget försäkringsbolag och medlemsförsäkringen Du kan ha egna olycksfall- och sjukförsäkringar som kan ge dig rätt till ersättning.

Genom PSA kan du bland annat få ersättning för: Kopior av läkarintyg, kvitton på kostnader och kopia av arbetsskadeanmälan ska bifogas.

Ring 14 eller besök en...

Polisskadestiftelsen Du kan också få bidrag från Poliskadestiftelsen om du har skadats i tjänsten. Det är bra att anmäla så fort som möjligt efter ett brott. Men du kan anmäla ett brott, även om det har gått lång tid. Poliser anmaler polisen får du veta hur du kan göra en.

Om du skadar dig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska du anmäla det till till Försäkringskassan tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombudet. Ring 14 eller besök en polisstation.

Berätta att du vill anmäla en polis så får du prata med en person Poliser anmaler polisen är behörig att ta.

MORE: Transpolitiker anmaler tidning

MORE: Chefer anmalde inte sexovergrepp

MORE: Pakord av polis och ambulans

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde