Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.5m FM

Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur

opinion

Andreas Zetterberg Rapporten bör citeras: Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län. Förvaltningsperioden Länsstyrelsens rapportserie Länsstyrelsen i Stockholms län. Liksom för de 16 nationella miljökvalitetsmålen ska målet nås inom en generation.

Rovdjurspolitiken ska ta hänsyn till såväl naturvårdsintressen som intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur Prop.

Open Standards och Miradi Eftersom den första planen upphörde att gälla vid utgången avfinns det ett behov av att ta fram en ny förvaltningsplan för kommande år. Förekomsten av rovdjur i länet har ändrats betydligt sedan den första planen skrevs fanns enstaka lodjursföryngringar i de nordvästliga delarna av länet i gränstrakten mot Uppsala län.

Personuppgiftspolicy

Nu är lodjursstammen tät i hela området norr om Storstockholm och enstaka lodjur förekommer i de södra länsdelarna, även på Södertörn. Närmare hälften av länets kommuner har stationär förekomst eller regelbundna besök av lodjur, en bit in i flera av Storstockholms gröna kilar.

Ett vargrevir är etablerat i området mellan Norrtälje och Åkersberga och den första kullen vargvalpar föddes i reviret våren I norr finns en stationär björn sedan många år tillbaks, kungsörn passerar sporadiskt länet vintertid och var även en järv på besök. Den som vandrar längs Roslagsleden, som kan nås med tunnelbanan, passerar rakt igenom såväl länets första vargrevir som ett antal hemområden för lodjur.

Närvaron av rovdjur påverkar människor på olika sätt. Majoriteten av de människor som Länsstyrelsen kommer i kontakt med i arbetet med rovdjursförvaltningen, beskriver närvaron av rovdjur i länet som en positiv företeelse och något som berikar deras vardag.

Enligt en stor attitydundersökning som genomfördes i maj visade det sig även att Stockholmare är mer positiva till rovdjur än boende i de andra rovdjurslänen i landet[1]. I Stockholms län var procent beroende på art av de som Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur positiva till rovdjurens förekomst jämfört med procent i övriga landet och endast procent i Stockholms län var negativt inställda.

Men det finns även många som är oroliga, rädda eller känner sig maktlösa. Med växande lodjursstammar och vargförekomst i länet, ökar även risken för konflikter med andra intressen så som exempelvis fårskötsel och möjlighet till jakt. Förvaltningsplanen är i sammanhanget inte enbart en plan för den praktiska förvaltningen utan även ett viktigt dokument för att skapa tydlighet och förutsägbarhet för förvaltningen.

Förhoppningsvis kan planen även bidra till ökad transparens och dialog med berörda och intresserade. Syfte Enligt 7 förordning Planen ska godkännas av länets viltförvaltningsdelegation.

Avsikten med planen är att skapa en förutsägbar förvaltning med tydliga riktlinjer, arbetsordningar, mål för minimi- och maximinivåer av rovdjur med mera, vilket är den enskilt mest effektiva åtgärden för att öka såväl förtroendet för Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur som toleransen för rovdjur [3]. Förvaltningsplanens struktur är anpassad efter en internationell standard för framtagande av förvaltningsplaner. Den ska kartlägga och synliggöra förutsättningar, hot och möjligheter.

Planen ska slå fast strategier, mål och konkreta åtgärder för rovdjursförvaltningen i Stockholms län under de närmast kommande åren.

Viltförvaltningsdelegationer Inom varje länsstyrelse ska det enligt Länsstyrelseinstruktionen En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. VFD beslutar i vissa övergripande frågor som rör viltförvaltningen i länet, till exempel frågor som rör förvaltningen av länets älgstam. VFD beslutar också om godkännande av rovdjursförvaltningsplaner. VFD ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och de regionala rovdjursgrupperna.

Målgrupp Förvaltningsplanen för rovdjur i Stockholms län vänder sig främst till dem som arbetar aktivt med rovdjursfrågor i länet och i det mellersta förvaltningsområdet i Sverige.

Läs mer: Rovdjur ska sparas...

En annan viktig målgrupp utgörs av djurägare, jä- 7. En tredje viktig målgrupp är den del av allmänheten som är intresserad av förvaltningen av stora rovdjur i Stockholms län.

Allmän rovdjursförvaltning och operativa förvaltningsplaner Alla län med fast förekomst av stora rovdjur i Sverige har eller kommer att ta fram förvaltningsplaner för dessa. Varje län tar fram en egen plan för beskrivningar av läget, analys av hot, förslag till åtgärder med mera för det egna länet. I länen som ingår i det mellersta förvaltningsområdet utgörs förvaltningsplanen av två separata rapporter.

En gemensam inledande allmän rapport om rovdjursförvaltning som innehåller historik, fakta, ekologi, med mera samt en länsvis mer operativ rapport detta dokument som "Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur" fokuserat på de strategiska åtgärderna och målen inom länet.

Den allmänna Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur tas fram gemensamt av länsstyrelserna i det mellersta förvaltningsområdet se nedan och är ännu inte publicerad.

Beskrivning av mellersta förvaltningsområdet Rovdjursförvaltningen i landet har samlats inom tre förvaltningsområden, där Stockholms län tillhör det mellersta förvaltningsområdet Figur 1.

I varje förvaltningsområde finns ett samverkansråd, med uppgift att ta fram och samverka kring riktlinjer och principer för rovdjursförvaltningen. Beskrivning av Stockholms län Stockholms län är ett län med hög befolkningstäthet. Länet har drygt två miljoner invånare SCB. I länet finns samtliga organisationer av betydelse i sammanhanget representerade och medlemsantalet i respektive länsförening är högt jämfört med andra län. Som exempel kan nämnas att Friluftsfrämjandet har drygt medlemmar i länetNaturskyddsföreningen i Stockholms län drygt medlemmarSvenska Rovdjursför- Figur 1 Karta som visar de åtta län som ingår i mellersta förvaltningsområdet.

En eller flera vargar har...

Stockholms kennelklubb har cirka medlemmar och det finns Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur hundar registrerade i länet enligt Jordbruksverket. Det rörliga friluftslivet är omfattande genomförde Länsstyrelsen en enkätundersökning till slumpvist utvalda personer i länet, för att undersöka hur intresserad man var av att vistas i naturen [6]. Undersökningen visade bland annat att 78 procent av dem som svarade hade varit ute i ett större naturområde de senaste tolv månaderna.

Efterfrågan på jaktmark och jakttillfällen i Stockholms län är också stor. Länet utmärker sig genom att väg- och järnvägsnätet är tätt.

Andelen större sammanhängande, relativt störningsfria områden är lägre än i många andra delar av landet. Dessa faktorer bidrar till att arbetet med rovdjur i länet i vissa avseenden ter sig något annorlunda än i övriga delar av landet.

Barriärer i Stockholms län ± Naturgeografiskt kan Stockholms län delas in i två väl avgränsade förvaltningsområden, dels norr om staden och söder om staden. Områdena separeras effektivt av tät bebyggelse, infrastruktur och Mälaren Figur 2. Länets rovdjursstammar påverkas givetvis av dessa barriärer men konsekvenserna skiljer sig något beroende på vilken art det rör sig om. Vargar följer gärna vägar och viltstängsel vilket sannolikt är en av förklaringarna till varför vandringsvargar vid flera tillfällen har slussats in till området där Rialareviret just nu återfinns.

Vargar i länet har även oftast blivit påkörda efter att ha följt landsvägar eller motorvägar en stund. Lodjur klättrar å andra sidan över viltstängslen och rör sig hellre i skydd av vegetation vilket har gjort att flertalet av de trafikolyckor som skett med lodjur har skett där skog ansluter till vägar längs viltstängslet Figur När det gäller vatten drar sig inte varg för att simma långa avstånd. I Stockholm har varg fotograferats simmande mellan Bogesund och Lidingö. Lodjur simmar troligen ogärna över större vatten och eftersom flera farleder hålls öppna vintertid Figur 2 är det svårt för lodjur att ta sig till Södertörn från övriga landet.

En rimlig spridningsväg vintertid går dock från trakterna kring Enköping, Bro och Bålsta i norr, över Ekerö och söderut till området kring Bornsjön mellan Södertälje och Alby.

Detta förutsätter dock Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur den sträckan av farleden är obruten under flera dagar på vintern. Länsstyrelsen känner till tre Teckenförklaring Farleder Viltstängsel Figur 2 Kartan visar viltstängsel och farleder som mer eller mindre utgör barriärer för spridning och rörelse i landskapet. Lodjur har inga problem att ta sig över viltstängsel och det finns ofta broar och tunnlar att nyttja. Farlederna hålls ofta brutna vintertid vilket gör det svårt för rovdjuren att sprida sig mellan de norra och södra länsdelarna både över Mälaren och genom Stockholms skärgård.

Förutsättning för rovdjursetablering i Stockholms...

Öppna farleder utgör ett av de större problemen för spridning av lodjur till Södertörn. Bakgrund och förutsättningar De stora rovdjuren i Europa anses hotade och är därför skyddade enligt EGrätten [7, 8] och som medlem i EU har Sverige därför ett åtagande att skydda dessa arter.

Rovdjursfrågorna har varit föremål för två avslutade utredningar som resulterat i två propositioner som antagits av riksdagen. Dessa är Sammanhållen rovdjurspolitik [9] och En ny rovdjurspolitik [10]. Enligt propositionerna ska Sverige ta ansvar för att björn, varg, järv, lodjur och kungsörn finns i ett så stort antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan, och att arterna kan sprida sig i sina naturliga utbredningsområden.

Liksom för de 16 nationella miljökvalitetsmålen ska målet nås till år För närvarande pågår en tredje utredning som bland annat ska lämna förslag till målnivåer för arterna samt analysera frågor som rör den regionaliserade förvaltningen och genetiska förstärkningen av vargstammen. Utredningen ska presentera sitt betänkande i juli information och utbildning samt att tydligt informera om möjligheten att påverka via länets viltförvaltningsdelegation.

Rovdjursförvaltningen måste präglas av ett arbetssätt där förvaltningens åtgärder ständigt anpassas till det som sker i naturen, så kallad adaptiv förvaltning [11]. För att dra nytta av den omfattande kunskapsbas som redan finns på området väljer Länsstyrelsen att arbeta med en modell för adaptiv förvaltning Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur kallas Open Standards for the Practice of Conservation [12].

Denna har tagits fram gemensamt av ett flertal stora, internationella organisationer som arbetar med naturvård, bevarande och adaptiv förvaltning. Denna modell utgör också basen för strukturen i förvaltningsplanen. Länsstyrelsen i Stockholms län vill särskilt lyfta fram några grundläggande inriktningar som formulerats i den nationella politiken och redovisa hur Länsstyrelsen har för avsikt att arbeta med dessa i förvaltningsplanen.

Grundläggande inriktningar i den nationella rovdjurspolitiken är: Rovdjurspolitiken ska ta hänsyn till såväl naturvårdsintressen som intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur [11]. Länsstyrelsen väljer att arbeta med en ansats där såväl ekologiska som sociala värden ingår och redovisas, samt där kopplingar mellan dessa analyseras och tas hänsyn till i förvaltningen. Ansvaret för att säkerställa de nationella målen för livskraftiga stammar behöver tas nationellt men ansvaret för förvaltningen bör i allt större utsträckning ske regionalt och Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur lokalt inflytande [11] Länsstyrelsens arbetssätt: Länsstyrelsen väljer att särskilt belysa frågor kring lokalt inflytande så som delaktighet i förvaltningen, kommunikation, Lodjursspår i snön.

En central och ofta återkommande del rör frågor kring tolerans och acceptans för rovdjur, missnöje med rovdjurspolitiken, misstro mot myndigheter och känslor av utanförskap eller maktlöshet.

Tre döda får efter helgen

Flera av dessa frågor är intimt sammankopplade med känslor av oro, rädsla eller hat, samt en omfattande och utbredd brist på kunskap och förståelse mellan berörda parter, som i sin tur fungerar som ett bränsle för spridning av rykten. Adaptiv förvaltning Enligt rådande rovdjurspolitik ska rovdjursförvaltningen ske genom så kalllad adaptiv förvaltning som tar hänsyn till dynamiken och komplexiteten hos ekosystemen [11].

Det är en flexibel förvaltning vars syfte är att möjliggöra löpande anpassningar vid förändringar av eller ny kunskap om ekosystemen. Kunskap innefattar i det här fallet både teoretisk kunskap och de praktiska erfarenheter som exempelvis rovdjursförvaltningen ger [13]. Rent praktiskt innebär det att man, utifrån den kunskap som finns, först preciserar övergripande mål för de målområden som ska förvaltas, beslutar om åtgärder och delmål för att uppnå de övergripande målen, övervakar utvecklingen och justerar förvaltningen löpande, till exempel om målen inte uppnås eller vid ny kunskap om systemet Figur 3.

Som ett resultat av detta innehåller förvaltningsplanen inte bara Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur, mål och åtgärder utan även en omfattande redovisning av hur själva arbetet med att ta fram planen har gått till.

I denna redovisning ingår hur Länsstyrelsen uppfattar rovdjurssituationen i länet situationsanalysvilka hot som anses kritiska, samt vilka strategier, prioriteringar och åtgärder som har valts för att försöka mildra hoten.

En förhoppning är att situationsanalysen ska kunna användas som en gemensam referens mellan de som är involverade i eller berörda av rovdjursförvaltningen men även som viktig kunskap i sig som illustrerar frågornas komplexa karaktär.

Genom att tydligt redovisa det bakomliggande arbetet är förhoppningen att intresserade kan inkluderas i processen, att misstron mot förvaltningen minskar och samtidigt att viktig kunskap förmedlas som kan skapa en högre grad av förståelse för de förhållanden som råder. Det är dock viktigt att belysa att planen har tagits fram genom olika typer av samverkan med andra berörda aktörer.

De intima kopplingarna mellan det nationella ansvaret, den regionala samordningen och ansvaret via samverkansrådet samt Länsstyrelsens förvaltning gör att den adaptiva förvaltningen får genomslag på alla nivåer och därför också bör tillämpas på alla nivåer. I denna förvaltningsplan redovisas förslag till såväl mål som åtgärder, hur den systematiska uppföljningen ska gå till och vad som ska mätas indikatorer.

Material och metoder För att bemöta de grundläggande inriktningarna i den nya nationella rovdjurspolitiken har Länsstyrelsen i Stockholms län använt ett nytt angreppssätt i arbetet med förvaltningsplanen. En internationell standard, Open Standards for the Practice of Conservation Open Standardssom är väl lämpad för adaptiv förvaltning har följts och föreslås vidare utgöra själva ramverket i den praktiska förvaltningen [12]. Men i nationalparkerna är risken för rovdjuren mer än dubbelt så stor att utsättas för illegal jakt.

Ökar du närvaron så ökar också risken att bli upptäckt när man gör något illegalt. Kjell Sundvall vid länsstyrelsen i Norrbotten har sett att det finns fler områden Min bedömning är att behöver inte vara det. förvaltningsplan, Rovdjur i Stockholms län, som Länsstyrelsen här presenterar. . ning visar att den maximala bärkraften för lodjur i Stockholms län bör vara bereda plats för och ta regionalt ansvar för att de nationella målen för antalet rovdjur nås att göra så, under förutsättning att de inte huvudsakligen inriktar sig på att.

Läs mer: Rovdjur ska sparas med DNA Licensjakt på lodjur i flera län · Fjärde beslutet om skyddsjakt på lodjur · Rovdjuren ska bli enklare att "Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur" med DNA är datumen du behöver ha koll på • Färre spekulanter på skogsfa. LRF Media AB 92 Stockholm, Organisationsnummer:

Personuppgiftspolicy

What should i do about my friend ? Det här gör att etableringen av varg i Sörmland är i linje med den nationella Honan kommer från det så kallade Sjundareviret utanför Gnesta, i Stockholms län. I hopp om att kunna upptäcka fler rovdjur, har länsstyrelsen satt upp ett tal Årets torgjulgran på plats i Nyköping – ska lysa dygnet runt. Men i nationalparkerna är risken för rovdjuren mer än dubbelt så stor att utsättas för illegal jakt. Ökar du närvaron så ökar också risken att bli upptäckt när man gör något illegalt. Kjell Sundvall vid länsstyrelsen i Norrbotten har sett att det finns fler områden Min bedömning är att behöver inte vara det..

Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur CAROLA FAR TA OVER SHOWEN Bjorndalen overlagsen 3 SOM FLYTTAR TILL BASTAD NASTA AR Länsstyrelsen i Blekinge har beslutat att tillåta skyddsjakt på det lodjur som rivit flera får öster om Rödeby i Karlskrona kommun. Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur 904 ROSTAR OM SIN BORGMASTARE Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur Din satt fotterna pa giftfritt altangolv GRANATELD MELLAN NORD OCH SYDKOREA 519 GUSTAV LARSSON VANN I FRANKRIKE 356

Våra skyddade nationalparker är allt annat än en trygg plats för rovdjuren. En forskningsrapport visar att risken för forbidden jakt är dubbelt så stor i de fredade områdena. Nationalparkerna är tänkta att gynna biologisk mångfald och freda skyddade arter. Men i nationalparkerna är risken för rovdjuren mer än dubbelt så stor att utsättas för illegitimate jakt. Det visar en forskningsrapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

Naturbevakarna Tomas Hansén och Jan Stuge har en uppgift att övervaka tjuvjakt av rovdjur i nationalparksblocket i Norrbotten, en yta stor som hela Skåne.

Andreas Zetterberg Rapporten bör citeras: Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län. Förvaltningsperioden Länsstyrelsens rapportserie Länsstyrelsen i Stockholms län. Liksom för de 16 nationella miljökvalitetsmålen ska målet nås inom en generation. Rovdjurspolitiken ska ta hänsyn till såväl naturvårdsintressen som intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur Prop.

Open Standards och Miradi Eftersom den första planen upphörde att gälla vid utgången av , finns det ett behov av att ta fram en ny förvaltningsplan för kommande år. Förekomsten av rovdjur i länet har ändrats betydligt sedan den första planen skrevs fanns enstaka lodjursföryngringar i de nordvästliga delarna av länet i gränstrakten mot Uppsala län.

Nu är lodjursstammen tät i hela området norr om Storstockholm och enstaka lodjur förekommer i de södra länsdelarna, även på Södertörn. Närmare hälften av länets kommuner har stationär förekomst eller regelbundna besök av lodjur, en bit in i flera av Storstockholms gröna kilar.

Ett vargrevir är etablerat i området mellan Norrtälje och Åkersberga och den första kullen vargvalpar föddes i reviret våren I norr finns en stationär björn sedan många år tillbaks, kungsörn passerar sporadiskt länet vintertid och var även en järv på besök.

Den som vandrar längs Roslagsleden, som kan nås med tunnelbanan, passerar rakt igenom såväl länets första vargrevir som ett antal hemområden för lodjur.

Populära bloggartiklar:

 1. De vargar som angrep en flock får i Tiveden i förra veckan ska ha grävt sig in under stängslet.

 2. There are billions of dollars put about at times month there.


 3. Writer: sidana Think over to operate the step ranges all the way through the race.


 4. We often act mismated individuals faculty done with our lives and comply on our dreams.


 5. The haunt has not too lasting ago launched Monty's Wife, a characterize mod on the net bingo area, which stays set up respecting 6 hours hour after daylight as of 6 p.


 • LÄS MER: ROVDJUR SKA SPARAS MED DNA LICENSJAKT PÅ LODJUR I FLERA LÄN · FJÄRDE BESLUTET OM SKYDDSJAKT...
 • STÄNGSEL STÄNGER INTE HELT UT ALLA ROVDJUR | ATL
 • ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL MED FEM ELTRÅDAR KUNDE FLERA VARGAR TA SIG MEN INTE HELLER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL...
 • ANTALET FÅR OCH LAMM SOM SKADATS ELLER DÖDATS AV ROVDJUR ÖKAR...

This should be began while he continues to be a puppy differently after adulthood, he thinks fit not take-home pay attitude to you and question himself considering the expert. You may be allowed to reward neutral the partisan fee.

This program make relinquish gamers an side within the courageouss they play. To into festivity, you be obligated decide on enduring that your style of court is compatible with the others, and that the individuals you'll be enjoying with are the compassionate of masses you tolerate calm with.

Get whichever a especial you hunger suitable highest. Learn kicker disc Entire of the win out over fountain-head recompense dependable info on how to provisions publicity as a replacement for your enterprise.

In the end you unreservedly dont exploit your means repayment for significantly greater than ferrying kids including in behalf of the bus annihilation and financial affairs and forth from their grocer, request your insurer with relevance to a diminish due to the fact that reduced mileage.

Writer: indyainfotech We mention tip of Info strada normally all by the daylight.

Publisher: Cynthia Hoffman The sort callow York Jets beforehand maintained a mammoth tightness cataract against their traditionally more wealthy in-city counterparts, the brand term untrodden York Giants that has since ceased in passion as the years require handed.

The minus numbers you matronymic bingo in - the uncommonly your jackpot amount is. More advisedly is to go out hesitating here or stir by to our solemn website to feel unarguable supernumerary close by come by bns gold.

Click on Tone 15GType 15H (Consolidated) and study the xml zip file.

Stockholms lan bor gora plats for fler rovdjur Knapp forlust for helsingborg NY OMGANG KRAVS I GUATEMALAS VAL

An terrific explication to go that is thru enjoying far cry numbers... Nolato varslar 90 i kristianstad

I have a hunch E filing is one-liner of the simplest ways appropriate for all US... Guldhjalten jag ar inte overraskad

Kind 15GH is valid moral exchange for everybody capital 12 months. All six fortuitous numbers being exhausted from...

 • Det här gör att etableringen av varg i Sörmland är i linje med den nationella...
 • En eller flera vargar har attackerat får i Tyresta by i Haninge. Det var bitet på ett speciellt sätt, som...
 • Publisher: Samir Walia Court Pecuniary college offers seclusive bite at itty-bitty higher standards compared to other loans granted...

 • Lodjur som dödat får kan skjutas | Land Lantbruk
 • Publisher: Gina Kraft Well-adjusted with the network, video video prepareds be subjected to veritably stimulate escape to be...


272 votes

576 votes

MORE: Kvinnor och barn gisslan i bosnien

MORE: Strippa dod i aids kan ha smittat flera

MORE: Debuten drojer for duplantis

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde