Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

140.3m FM

Kraftiga jordskalv i burma

opinion

Search the history of over billion web pages on the Internet. Dpressklipp till kommande nummer mottages tacksamt fran lasekretsen till adress: Notera pa inbetahiingskortet att betahiingen avser prenumeration pa "Pressklipp".

Att det kiplingska tankespri- ket inte alltid kan tolkas orda- grant bevisades faktiskt av en aventyrslysten Stockholmstos for narmare 80 ir sedan. Den unga damen var kristnad till Hiima Helena Aurora, bar det vardagliga eftemamnet Nilsson och hade sitt foraldrahem i Vas- terhaninge. Bocker En dag i borjan av talet viUe mamsell Nilsson ha om- vaxling i tillvaron och reste dar- for till Berlin for att leva livet, offidellt for att studera tyskt musik- och teaterliv.

Dar traffa- de hon i nojesvirvlama sin stit- liga osterlandska prins - minis- tersonen Muhammed Asim Khan frin Kabul i Afghanistan - och Kraftiga jordskalv i burma upp over oronen for- alskad i honom. DEN afghanske ynglingen foil i sin tur pladask for den Ijushyll- ta svenskan, och snart nog fria- de han. Aktenskapet mellan ost och vast - mellan Asim Khan och Atirora Nilsson - ingicks den 5 augusti D4 kom - p4 jxalaftonen - niigot av ett dripslag.

Aven Aurora halsades val- kommen till den afghanska hu- vudstaden. Frin och med nu var det Asien, det karga bergs- landet "mitt i varlden" och ett nytt kulturmonster som gallde. Aurora misstrostade och ville hoppa av; hon hade van- trivts xinder storre delen av far- den, och med skrackblandad fdrtvivlan tyckte hon sig se hur Asim steg for steg blev alltmera oregerlig. Han drabbades av omotiverade vredesutbrott och pligades av svartsjukans mor- Kraftiga jordskalv i burma demoner.

Den 5 maj overskred Rora Asim Khan, alias Aurora Nilsson frin Vasterhaninge, gransen till Afghanistan i nar- heten av Dacca uppe i det vilda Khyberpasset pi drygt 1 meters hojd over havet. Det var formodUgen forsta gingen i historien en svensk fot trampade afghansk jord! Oken- raven och geologen Sven Hedin kom aldrig si lingt som Aurora gjorde och den vighalsige Paul Mohn - karriardiplomaten - nidde milet i Kabul forst pi Kraftiga jordskalv i burma I sitt nya hemland drabbades Aurora av en veritabel kultur- chock.

Efter tio minader i ofrihet bak- om hushillets murar och den Frin Vasterhaninge till Kabul. Aurora Nilsson reste till Berlin i borjan av 'taiet for att studera musik och tea- ter. Men en osterldndsk ministerscn ville annorlunda och dventyret tog nya vdndningar. Livet i Kabul blev pd intet sdtt ndgon dans pd rosorfor Aurora Nilsson.

Livet, utanfor hovet, var enkelt och maken en hustmpldgare. Nigot skilsmassodo- kument hade aldrig tidigare ex- isterat i de afghanska havder- na. Tidigt pi morgonen den 5 mars befann sig Aurora Nilsson "av svenskamas stam" an en ging vid den strategiska gransbommen uppe i Khyber- passet. Denna ging strilade hon av oforfalskad giadje; antli- gen var hon pi vag hem, fattig och utblottad men desto rikare pi erfarenheter. Fick de bida kontrahentema frin ost och vist nigonsin frid i sinnet och ro i sina ilia tilltygade sja- lar?

Muhammed Asim Khans ode blev grymt. Efter att ha mist sin lagvigda hustru forvandlades han till en skugga av sitt foma jag, och desperationen tilltog. I borjan av talet lierade han sig med politiska Kraftiga jordskalv i burma och gick under jorden. Upplosningen kom den 7 Sep- tember Iford morka gias- ogon och bevapnad med pistol stegade den protyske Asim Khan denna dag in pi den brit- tiska ambassaden i Kabul och mejade i rask foljd ner tre per- soner, som alia Ijot en ogon- blicklig dod.

Dar- efter var turen kom- men all Nadir Shah - den regerande kungen - som kall- blodigt draptes av en annan attentats- man. Asim Khan greps omedelbart efter sitt did och hangdes i gryningen sex dagar senare. Aurora Nilsson visade sig vara mera segiivad. Darefter gifte hon sig med milannastaren Karl Abra- hamsson frin Kraftiga jordskalv i burma, mera kind som "Kalle Aber", Sveri- ges framste ishockeyspelare pi talet.

Enligt obekraftade uppgifter friffades Kalle och Aurora pi en bordell i Istanbul av ana stallen, enligt andra kal- lor strilade de samman efter en hockeymatch i Prag. Efter manader innanfor hushallets vaggar hade hon fatt nog Redan gick Kalle Aber ur tiden, drabbad av hjartslag nere pi Centralen i Stockholm. Hon somnade in lugnt och stilla pi ett pensionarshem vid 78 irs il- der. Bland hennes ef- terlamnade tillhorig- heter fanns ingen- ting "Kraftiga jordskalv i burma" ens avlag- set piminde om hen- nes vistelse i Orienten en ging i tiden.

Inte ens den egna boken hade hon kvar. AND A urskiljer vt i den slutli- ga analysen, Aurora Nilssons visterlandska fotavtryck i den afghanska talshistorien, lit vara oavsiktliga och natt och jamnt synliga for blotta ogat.

Likval finns de dar! Aurora Nilsson; Flyk- ten frin harem, Om sitt olyckliga aktenskap och de provningar hon fick ut- std i Afghanistan berattade Au- rora sedermera i en bok som kom ut Bonniers forlag Den ut- ges nu i nytryck av Svenska Af- ghanistankommitten med ut- markt inledning av Anders Forsberg, som bland annat lyckats losa gStan "Kraftiga jordskalv i burma" bokens tillkomsthistoria i varje fall till halften: Kung Amanullahs reformer har hon daremot knappt lagt marke till.

Aurora Asim Khan Aurora Niisson: Tomas L6fstr6m Srf6rfattare och kulturjoumalist. I en kryptiskt formulerad bi- sats i sin bok "Resa til! Af- ghanistan" frinen klassiker i Afghanistanlittera- turen, namner diplomaten Paul Mohn en foga varldsberomd foregingare av svensk nationa- litet i detta fjarran land, en. Darmed sat- tes slutiig punkt fftr Amanul- lahs forsok att modemisera Af- ghanistan.

Det skulle drdja sextioir in- nan ett nytt forsok gjordes i och med den kommiihistiska stats- kuppen Som bekant miss- lydkades aven det, med rysk ockupation, inbordeskrig, 6de- laggelse och reaktionar back- lash som fdljd. Men vem var Aurora Nils- son?

Dar traffade hon den teknik- studerande Asim. I stallet for den palatstillvaro hon mS- handa forestallt sig Ikstes hon in i Asims "harem". Nar denne gick miste om utlovade rege- ringsbef attningar och pengar- ha borjade tryta avtog bans karlek till Aurora och bans vasterlandska polityr flagna- de.

Navigeringsmeny

Hans bitterhet tog sig bland annat uttryck i att han ' borjade misshandla sin hustru som till slut lyckades utverka Flyktingarbete i miknga 4r Nar Afghanistan, som lange varit stangt for utlandsk hjalp- verksamhet till en viss grad pi talet oppnades for bistinds- arbete, ville Ellen vara med har.

Forut hade hon lart sig Hindi och urdu, nu larde hon sig ocksi pashto. Ellen fick dk som uppgift att tillsammans med andra kunniga gora de nodvandiga undersokningama. Men pa grund av Sovjets invasion i slutet av blev det inget sjukhus- bygge av. MInga afghaner tvingades fly till Pakistan. Tillsammans med flyktingama foljde utland- ska bistindsarbetare for att hjalpa dem att komma tillratta med den svira situationen. Den har under de gangna tjugo aren haft hundra- tals frivilliga.

Finansi- ellt stod har kommit frin flera hjalporganisationer i Sverige. Sjukvard med allman kirurgi och ogonkiinik har etablerats. Alfabetisering Kraftiga jordskalv i burma skolor ger vuxna och bam en framtid. Kraftiga jordskalv i burma komstbringande arbete har minga fitt genom tiliverkning av solugnar och mattknytning. Undervisning i effektiv jord- bruk ger flyktingama hopp for framtiden i ett forvantat frin hemland. Ellens uppgift har bland annat varit att skriva larobdcker i hy- gien och haisovird.

For att un- dervisa om utlagda landminors bedragliga faror, skrev Ellen en speciell- larobok.

SYSSELSÄTTNING KRAFTIGA JOBBAT HANDLADE 68...

Den upp- marksammades av FN, som onskade att hon skulle bredda dess innehdll. Antalet bocker i sociala och medicinska frigor har med tiden blivit sjutton. Har har Erikshjal- pen och PMU varit "Kraftiga jordskalv i burma" bidragsgivare. Nu har hon som pensionar lamnat sival sitt arbete i flyk- tinghjalpen SERVE som larar- tjansten men hennes tanke och hjarta ar dock kvar i Asien.

Det Kraftiga jordskalv i burma ingen som horde ra- dioprogrammet undgi att for- sti. Under det decennium som f6ljde Sovjets invasion 1 flydde uppskatt- ningsvis tre miljoner afghaner till Pakistan, tvd nriiljoner till Iran och till andra.

Muslimer 99 procent varav cirka 80 procent sunni- och resterande shiamuslimer. Omkiing 30 sprik taias. Vait f jarde barn dor innan det fylltfem.

Har du s jilv besokt Afghanistan? Brunnama innebSr inte enbart liv till landsbygdens folk. Mellan 15 och 20 famil- jer kan dela pi en brunn. En liten afghansktflicka som Or glad.

Han bor i byn Dehmarda som har tiUgdng till vatten. Eva n jobbar of drtrutet och envist.

En jordbävning, även kallat jordskalv,...

Hon berattar att Kraftiga jordskalv i burma sOker kontakter i hela samhfillet. Inom politiken, kyrkan, vfilgttrenhet o s v. Jag har valt att arbeta med att samla in pengar till bninnar. Vattenprojektiet fir ett kvinnoprojekt, sfiger Eva n. Dar stod det "Kandahardam" pfi nio bokstiiver vilket blev"Afghanska". Nyligen f ick Karin Lindstrom besok f ran Afghanistan. Mehammed Zia kom och tackade for Karins gava och berattade om hur brunnarna blir till. Karin Lindstrom bor i en ombo- nad lagenhet pa Ornaset i Lulea.

Hon fyllde Kraftiga jordskalv i burma ar den 1 april. Jag hade hort talas om projekt Norr- brunn sa jag berattade for min familj och slakt om detta. Norrbrunn ar ett projekt i Norrbotten. Eva OUen dri- ver projektet som har som mal att samla in pengar till brunnar i Afghanistan.

katastrofer – orkaner och cykloner men inte jordskalv och vulkanutbrott – så var ju fler desto bättre. Svårigheterna inleddes med oväntat kraftiga protester från skolungdomar. Allra mest korrupta länder är Haiti och Burma (Myanmar).

ten beaktas av att submarina...

belgiska burma beslutar ambitioner termer . strukturfonder romano omröstningarna kränker kraftiga jordskalv 8 jordbävningsoffren 8 jordbävningskatastrofen 8 jordbruksstruktur. En jordbävning, även kallat jordskalv, innebär att marken skakar och rör sig på fall förekomma enorma efterskalv som är nästan lika kraftiga som huvudskalvet.

Nargis var en mycket kraftig tropisk cyklon som 2 maj drog in över Burma.

MORE: Oversvamningar i sodra spanien efter kraftiga regn

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde