Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

149.1m FM

Gor det till varje kommuns skyldighet

opinion

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.

Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Begreppet är synonymt med begreppet renhållningsföreskrifter. Juridiskt sett är det inte någon skillnad på vilket av dessa begrepp som används.

Med kommunalt avfallsansvar avses här den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 15 kap. För att kommunerna ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa.

I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Med fastighetsinnehavare avses i 15 kap. Läs mer om fastighetsinnehavarens skyldigheter. Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen.

Om kommunen inte kan hämta hushållsavfall från en fastighet, med hänvisning till arbetsmiljöproblem till exempel, får kommunen i första hand försöka komma överens med fastighetsägaren om att denne ska lämna hushållsavfallet på en annan plats. Går fastighetsägaren med på det kan kärlet stå på längre avstånd från en fastighet än vad som etablerats i praxis. Överenskommelsen gäller fastighetsägaren och Gor det till varje kommuns skyldighet fastigheten.

Ingångsnavigering

Ny fastighetsägare kan ha andra behov av hämtning och placeringen kanske inte längre är rimlig. Läs mer om anvisning av hätmningsplats. Vissa fastigheter kan komma att undantas från kommunens avfallshantering, exempelvis för att de är avsides belägna eller svåra att nå fram till. Kommunen är dock skyldig att, utöver vad som följer av avfallsföreskrifterna, Gor det till varje kommuns skyldighet bort hushållsavfall, om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren begär det och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.

Det ska också framgå vilka förutsättningar som gäller för att fastighetsägarna själva får ta hand om sitt avfall samt möjligheterna till individuella undantag. Förutsättningarna för undantag från huvudregeln om avfallshantering ska anges i kommunens avfallsföreskrifter. Utöver de undantag som är reglerade i avfallsföreskrifterna finns det också möjlighet för kommunen att tillåta fastighetsinnehavare att själva ta hand om sitt avfall.

Denna möjlighet följer av 15 kap. Det är den enskilde fastighetsinnehavaren som måste ansöka om dispens från avfallsföreskrifterna. Den enskilde måste dock styrka att denne uppfyller kriterierna. Rapport från - TYA Sophämtarnas arbetsmiljö — allas ansvar.

Det här gör kommunfullmäktige Varje...

Skip to main navigation Skip to main content. You are here Senast uppdaterad: Kommunen ansvarar för hushållsavfall Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret.

Anvisning av hämtningsplats Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen. Undantag Vissa fastigheter kan komma att undantas från kommunens Gor det till varje kommuns skyldighet, exempelvis för att de är avsides belägna eller svåra att nå fram till.

Externa länkar Avfallsförordningen  NFS Webbkurser för dig som vill veta mer Svensk avfallshantering Avfallskunskap för politiker ÅVC-körkortet. Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering Förebyggande Kommunalt avfallsansvar Renhållningsskyldigheten Ekonomi och styrmedel Offentlig upphandling Hushållsavfall definitionen Insamling Avfallsbehandling Avfallsfakta För allmänheten.

Varje kommun är ansvarig för...

Sven Lundgren Jurist Telefon: Jenny Westin Rådgivare för statistik och avfallstaxor Telefon: Vem gör vad och hur kan du ta kontakt med kommunens politiker och tjänstemän ? I Svenskt I övrigt beslutar varje kommun själv om vilka nämnder man vill offentlig handling och kommunen är skyldig att behandla frågan.

Hemkommunen kan organisera arbetet med sitt aktivitetsansvar som man finner lämpligt Tydlig ansvarsfördelning och rutiner för varje del i processen. Kommunens skyldighet att dokumentera gäller de insatser som kommunen gör för den.

Det här gör kommunfullmäktige Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska Gor det till varje kommuns skyldighet och.

MORE: Kanot sa funkar det

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde