Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.4m FM

Satsa pa svensk pampasbiff

opinion

Nr 4 oktober Sid Tema: Hållbart samhälle Det nya samhällsbyggnadsdepartementet tar nu krafttag för att bygga det gröna folkhemmet. Men det är en lång väg att gå från retorik till handling Myllrande ekokvarter i Malmö Näckrosor, solfångare och takgrönska.

Logga in på Dagens Nyheter

Möt Charlotte Brogren, som Satsa pa svensk pampasbiff på Sverige som forskningsnation även i framtiden Nya bränslen ger rost i värmeverken De nya biobränslena har lett till rostangrepp i landets kraftvärmeverk. Nu börjar forskarna hitta lösningar på problemen Tyskland köper svenska solceller Den svenska solcellsindustrin växer så det knakar.

Energivärlden kommer ut fem gånger per år. Du kan prenumerera utan kostnad. Den fråga som nu ställs är om det höga internationella oljepriset är något vi varaktigt kommer att få leva med? Vilka direkta och indirekta effekter har det i så fall på Sveriges energiförsörjning och ekonomi? Bakgrunden är att det internationella oljepriset sedan års bottennotering på 10 dollar per fat nu stigit till tidvis över 70 dollar. Oljepriset påverkar i sin tur också priset på övriga fossila bränslen och även priset på el.

Det är viktigt att understryka att prognoserna över oljeprisutvecklingen skiljer sig åt mellan olika bedömare. Det kan bero på vilken vikt som läggs vid förhållandet mellan tillgång och efterfrågan, världsekonomins utveckling, geopolitiska frågor och raffinaderisituationen. Normalt sett ligger det internationella energiorganet IEA: Noterbart är att internationella oljebolag nu gör investeringar som knappast betalar sig om fatpriset långsiktigt skulle understiga 30 dollar.

Svenskproducerade pampasbiffar och kraftiga premier...

Opec hävdar ett pris på 45 dollar per fat som långsiktigt rimligt. Satsa pa svensk pampasbiff bedömning är att det på kort sikt knappast finns faktorer som talar för ett kraftigt prisfall. Med nu kända fakta och med stor reservation för händelseutvecklingen torde priset fram till hamna mellan 30 och 65 dollar. Mer precisa bedömningar är mycket svåra att göra, liksom en rimlig bedömning för perioden fram till år Under har konsumentpriset på bensin stigit med 22 procent och priset på diesel med 30 procent.

Om den nivån blir varaktig kan det naturligtvis påverka köpkraften på andra områden. På plussidan finns att efterfrågan på alternativa bränslen kan öka. För industrin är ökande energikostnader ett hot. Men än värre vore om ett uthålligt högt oljepris kraftigt påverkade den internationella konjunkturen, vilket skulle drabba exportindustrin och därmed den ekonomiska tillväxten. Konsekvenserna av oljepriset och utvecklingen på energimarknaden är Satsa pa svensk pampasbiff mycket tydligt exempel på de komplexa sambanden på energiområdet och vikten av att stuprörstänkandet som ofta präglar den allmänna debatten på energiområdet ersätts med en helhetssyn och ett långsiktigt tänkande och agerande.

Regeringen är i huvudsak nöjd med elcertifikatsystemet, som trädde i kraft våren och som syftar till att stötta företag som Satsa pa svensk pampasbiff el från förnybara energikällor. Men systemet måste bli mer långsiktigt och effektivt, samtidigt som ambitionsnivån ska höjas. Det är bakgrunden till den utredning som Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet lämnade på remiss i somras.

I rapporten som i huvudsak grundar sig på utredningar från Energimyndigheten föreslås att elcertifikatsystemet förlängs till och att den förnybara elproduktionen ökar med 15 TWh till jämfört med års nivå. Regeringen vill även införa en gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad, som föreslås träda i kraft den 1 januari En utvidgning av systemet ska bidra till en bättre fungerande marknad med fler aktörer, högre likviditet och ökad omsättning, är tanken.

I utredningen föreslås även att kvotplikten flyttas från elanvändarna till elleverantörerna, utom i vissa undantagsfall.

Om elcertifikatsystemet förlängs bedömer regeringen att inget ytterligare stöd behövs för vindkraften. Utredningen Förslag till ett utvecklat elcertifikatsystem kan laddas hem på Hårdare krav på nätbolagen Högre ersättning till kunderna och hårdare krav på nätbolagen. Det är innebörden i ett nytt förslag som regeringen överlämnade till lagrådet i september. I efterföljden av stormen Gudrun i januari vill regeringen nu strama upp rutinerna vid elavbrott och sätta hårdare press på nätbolagen för att skapa en större driftssäkerhet i elnäten.

Lagstadgad ersättning efter 12 timmar. Ju längre avbrott, desto högre ersättning. Krav på trädsäkra regionnät gäller luftledningar med en spänning som överstiger 25 kilovolt. Oplanerade avbrott får inte överstiga 24 timmar. Bättre information till kunderna.

Skyldighet för Satsa pa svensk pampasbiff att ta fram ett bättre underlag för risk- och sårbarhetsanalyser. Lagrådsremissen är ett samarbete mellan regeringen, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari Läs mer på Konkurrensen på elmarknaden ses över Regeringen vill skärpa konkurrensen på elmarknaden och har därför under hösten tillsatt en utredning för att analysera prisbildningen. Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att genomföra utredningen, som ska redovisas senast den 1 Satsa pa svensk pampasbiff Energimyndigheten har fått i uppdrag att följa upp en rapport om finansiell elhandel som Finansinspektionen lämnat.

I dialog med Svenska Kraftnät övervägs också en skärpning av reglerna för den finansiella marknaden på den nordiska elbörsen Nord Pool. Nya föreskrifter för elmätning Alla elkunder i Sverige ska få månadsvis mätning av sin elanvändning och betala för vad de faktiskt förbrukar, föreslår Energimyndigheten i en rapport till regeringen.

I dag tar leverantörerna betalt efter en förväntad förbrukning och räknar efter periodens slut fram den faktiska förbrukningen. Energimyndigheten har tagit fram rapporten i samråd med Konsumentverket och elbranschen. Riksdagen har beslutat att införa månadsvis mätning för alla uttagspunkter som inte mäts per timme. Reformen träder i sin helhet i kraft den 1 julimen för att få en smidigare övergång för de uttagspunkter som löpande förses med månadsvis mätning planerar Energimyndigheten att ge ut de nya mätningsföreskrifterna med rapporterings- och avräkningsregler redan från och med Rutinerna kommer att dokumenteras i branschstandarden Svensk Elmarknadshandbok.

Spannmålseldning lyft för lantbrukare Lantbrukarna får allt sämre betalt för sina produkter. Men nu öppnar sig nya möjligheter: Forskare från JTI kartlägger nu intresset bland potentiella energiköpare och inventerar tänkbar utrustning.

Lantbrukare skulle kunna gå samman om en pannanläggning och sälja värme till exempelvis skolor, ålderdomshem och bostadsrättsföreningar. Förutom att ge en ekonomisk vinst ger spannmålseldningen miljöfördelar i form av lägre utsläpp Satsa pa svensk pampasbiff kortare transporter.

Tio procent av hushållens elanvändning kan bero på standby-funktionen. En pågående mätning i bostäder ska visa om den misstanken stämmer och hur vi använder el i våra hem. Energimyndigheten kartlägger elanvändningen i lägenheter och småhus på regeringskansliets Satsa pa svensk pampasbiff. Kartläggningen behövs för att få bättre statistik som underlag för bland annat effektiviseringsåtgärder.

Bakgrunden till projektet Elmätning i bostäder är att elanvändningen i hushållen ökat kraftigt de senaste 20 åren, trots effektivare apparater och lågenergilampor. En orsak är att vi använder fler apparater än Satsa pa svensk pampasbiff.

Det är utmärkt att forskare...

En del av dessa, datorer till exempel, får dessutom ofta stå på hela tiden. Dessutom tros standbyfunktionen i till exempel tv-apparater och stereoanläggningar vara en stor bov till den ökade elanvändningen. I en förstudie, som gjordes i december förra året, hade en villa standby-förluster på Satsa pa svensk pampasbiff 30 procent. Där var orsaken många datorer och annan elektronisk utrustning. I slutet av augusti i år började Energimyndigheten placera ut mätutrustning i småhus och lägenheter i flerfamiljshus.

Mätningarna sprids över en tvåårsperiod och i de flesta hushållen görs mätningen under en månad, men i 40 hushåll ska mätningen pågå under ett helt år. Totalt ska hushåll mätas.

De första resultaten presenteras i december i år och projektet avslutas Vi mäter den enskilda elförbrukningen på i stort sett alla apparater och lampor.

Göran Persson tog på sig...

På så sätt får vi veta apparaternas förbrukningsmönster och på vilket sätt de påverkar den totala elförbrukningen, säger Peter Bennich, som leder projektet Elmätning i bostäder. Vi har också bjudit in forskare att göra fördjupade beteendestudier, parallellt med vår undersökning. Elmätning i bostäder är en del av det större projektet Förbättrad energistatistik för bebyggelsen, för vilket Satsa pa svensk pampasbiff Persson är projektledare.

Under hösten ska ett annat delprojekt inventera hur driftelen används i kontorslokaler. Ytterligare delprojekt är att utveckla den webbaserade databasen enyckeln, som innehåller detaljerad statistik om energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. Samtliga delprojekt kommer att ge underlag och referensvärden till den kommande energideklareringen av byggnader. Då skulle priset på importerad etanol och svenskproducerad bli mer i jämvikt.

Uppemot 80 procent av den etanol som i dag används som drivmedel i svenska bilar importeras från Satsa pa svensk pampasbiff. Den är av bra kvalitet och är betydligt billigare än den etanol som produceras i Sverige.

För att skydda den svenska etanolproduktionen finns det tullavgifter på etanol som importeras från ett land utanför EU. Satsa pa svensk pampasbiff gäller dock bara när etanol klassas som jordbruksprodukt. Koldioxidneutrala drivmedel är befriade från energi- och koldioxidskatt fram till och med Dessa subventioner har lett till att bensinbolagen blandar upp till fem procent etanol i bensinen, så kallad låginblandning.

Dagens Nyheter

Det gäller nästan all oktanig bensin och ger bolagen stora vinster. Det har blivit vanligt att bensinbolag blandar ut etanolen med 20 procent bensin redan innan införseln i EU. Då klassas etanolen i stället som kemisk produkt och tullsatsen blir väsentligt lägre. Och Satsa pa svensk pampasbiff vinst större. En stor del av drivmedeletanolen importeras på så sätt med felaktig tullsats enligt Miljödepartementet. Regeringen väntas från nästa år kräva att etanolen ska importeras som just etanol för att skattebefrielsen ska gälla.

Därför har Energimyndigheten utvecklat sex så kallade utvecklingsplattformar. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att hitta en ny modell för att formulera och utveckla nya programsatsningar inom energiforskningen. Därför etablerar Energimyndigheten nu en så kallad utvecklingsplattform för varje prioriterat område. Utvecklingsplattformen ska skapa underlag för strategiska satsningar och vara ett forum för diskussion "Satsa pa svensk pampasbiff" uppföljning.

Etableringen av plattformarna är en långsiktig satsning som sträcker sig fram till och meddet vill säga över hela den innevarande programperioden för energiforskning. Energimyndigheten tar över provning och energimärkning av konsumentprodukter från Konsumentverkets laboratorium från och med Konsumentverkets Testlab genomför provning och märkning av konsumentprodukter, inte minst energikrävande utrustning. Testlab, som har ett tjugotal personer anställda, är inriktat på konsumentprodukter och testerna omfattar bland annat hanterbarhet, funktion, energiförbrukning, säkerhet och miljö.

Även olika slags utrustning för att värma upp bostäder, som pelletskaminer, isoleringsmaterial och varmvattenberedare, undersöks. Utvecklingsplattformarna bildas formellt i slutet av Detalj från svartlutsförgasningsfabriken "Satsa pa svensk pampasbiff" Piteå som utgör en viktig del av bränsleforskningen i Sverige.

Högre krav på energimärkning provningsinstitut. Från och med nästa år övertar Energimyndigheten den verksamhet som bedrivs vid Konsumentverket inom ramen för års energipolitiska program. Beslutet ska ses som en långsiktig lösning. Det kommande EU-direktivet om ekodesign på energiförbrukande produkter ställer exempelvis krav på bland annat energieffektivitet på i stort sett samtliga energikrävande produkter.

Det svenska samhället måste bli mer ekologiskt uthålligt, enligt en ny Han vill bl.a. se en storsatsning på ”pampasbiff” – svenska kor som går.

föreslår jag en storsatsning på en sådan kostnadseffektiv ranchdrift, kanske Med andra ord: Vi behöver en egen svensk "pampasbiff" - som. Göran Persson tog på sig ledartröjan, medan Stefan Edman blev Edman lanserade uttrycket "en svensk Pampasbiff":storsatsning på extensiv.

MORE: Utlanningar tankade svenska papper 3

MORE: Klart for svensk dansk liga

MORE: Han varvar allsvenskan med gig

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde