Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

126.4m FM

Beundrad av borg och svan

opinion

Det har en historia som går tillbaka till talet. Då låg på en udde i Sövdesjön, på den plats där Sövde kyrkogård nu ligger, borgen Sigostha som tillhörde ärkebiskoparna i Lund. Under senare delen av talet hette ärkebiskopen Absalon, vilken tillhörde den mäktiga Hvideätten och räknas som en av den danska medeltidens största gestalter.

Han var inte blott kyrkofurste utan även en framstående krigare. Det var han som besegrade venderna, ett slaviskt hednafolk, som från kustområdet i södra Östersjön under flera generationer härjat Danmark med sina plundringståg.

Absalon grundade Köpenhamn genom att anlägga en biskopsborg vid byn Havn på den holme där Beundrad av borg och svan nu ligger Beundrad av borg och svan, där sedan en köpstad växte upp, och han var den som i verkligheten styrde Danmark Han höll sig också med en egen historieskrivare genom sin klerk Saxo Grammaticus, vilken årtiondena runt skrev "Gesta danorum" Danernas bedrifter.

Det är den utförligaste berättelsen om dansk och skånsk medeltid, låt vara starkt färgad av författarens beundran för Absalon och andra medlemmar av Hvideätten. Saxo beskriver skåningarna med en viss respekt: Kung Valdemar I den store, som var Absalons fosterbror, satte Beundrad av borg och svan in medlemmar av Hvideätten på ekonomiskt och strategiskt viktiga platser inom det danska väldet.

Detta skedde också i det rika och enligt kungens mening alltför självständiga Skåne, när Absalon utsågs till ärkebiskop Eskils efterträdare. Absalon sökte på alla sätt stärka sin makt och bedrev ett hårt styre. Han införde biskopstionde och krävde att prästerna skulle leva i celibat. Skånska stormän och bönder ansåg att kungen och Absalon på detta sätt orättmätigt kringskar deras egen makt och ekonomiska intressen. Missnöjet medförde att man först vägrade betala biskopstionden till Absalon och övergick det i ett regelrätt bondeuppror, Nordens första kända folkresning.

Trädgårdarna gåfvo också anledning till...

Ärkebiskop Absalon tvingades fly från Sigostha till Själland och borgen plundrades och skövlades av bönderna. Sedan kung Valdemar satt in en här under Absalons ledning mot de upproriska, blev dessa besegrade i avgörande slag vid Dösjebrodär mer än 1. Absalon kunde därefter återvända till Sigostha. Han skall senare ha låtit uppföra en mur av tegelsten runt borgen.

Historien Beundrad av borg och svan att det på denna plats verkligen legat en gård med ett fast stenhus vid slutet av talet, men denna förstördes vid ett annat bondeuppror i början av talet. Det skall ha ägt rumdå ärkebiskop Isarnus var herre till gården.

Han hade kommit till Danmark som påvens sändebud för att förmå kung Erik Menved att försonas med den maktlystne ärkebiskopen Jens Grand, vilken brutalt fängslats av kungen men lyckats fly till sin borg Hammershus på Bornholm.

Isarnus fick sedan efterträda honom på ärkebiskopsstolen i Lund och blev en av de mest hänsynslösa bondeplågare som Skåne någonsin haft - och det vill inte säga så lite!

Vid upproret flydde han från borgen och lyckades undkomma de uppretade bönderna genom att med sin häst simma över sjön och sedan rida vidare till "Beundrad av borg och svan." Bönderna brände därefter Sigostha. Brunius fann i samband med restaureringsarbetena på Sövdeborg på talet rester av grundmurar efter ett stort hus, då han undersökte platsen vid kyrkan. De enda nu synliga resterna av den gamla borgen är ett par stora sandstensblock utanför Sövde prästgård. Borgen utgjorde centrum i en storgård, som vid reformationen indrogs till danska kronan liksom andra kyrkliga gods.

Han övergav medeltidsborgen och byggde Sövdeborgs slott ett "Beundrad av borg och svan" km längre österut vid en liten sjö och omgav det med vallgravar.

Hans slottsbygge liknade Vittskövle och han lät uppföra de södra och östra längorna samt det runda tornet i den nuvarande anläggningen. Tornet var ursprungligen försett med en hög renässansspira. Lange avled och godset såldes på talet av hans efterkommande till "skånske kungen", Tage Ottesen Thott till Näs och Ericsholm. Tage Thott Beundrad av borg och svan Danmarks rikaste man och satt som länsherre på flera av de stora städernas borgar och landets mest utsatta gränsfästen under de skånska krigen.

Sonen Otte Thott, som var länsherre på Bohus, nämns som ägare till Sövdeborg. Han lät bygga den norra längan. Han försåg också huvudbyggnaden med en praktfull inredning, av vilken de magnifika takdekorationerna i de två representativa salarna har bevarats.

Stensalens vita stucktak i 31 geometriskt begränsade fält med en mängd bilder ur den klassiska antikens historia och idévärld och Röda Salongens snidade och färgskimrande ekträtak i brunt, rött, grönt och guld är praktfulla och unika minnesmärken över Christian IV: Dessa arbeten har utförts ca och konstnärerna är okända. Under Otte Thotts tid uppfördes också nya ladugårdsbyggnader. Thott blev senare länsherre både på Tranekjaer, Sölvesborg och Malmöhus och slutligen riksråd Han dog året därpå vid endast 49 års ålder och efterträddes av sonen Holger Thott, som blev den siste av denna ätt på Sövdeborg.

När Skåne avträddes till Sverige svor Holger Thott och hans bröder den svenske kungen trohet. Under skånska kriget drogs Sövdeborg in till svenska kronan, sedan Holger Thott anklagats för stämplingar mot Sverige och flytt till Danmark.

Står utanför landslaget

Det gavs då till viceguvernören över Skåne Jöran Sperling. Thott återfick godset efter krigsslutet, men hyste misstro mot de svenska makthavarna och sålde egendomen till fältmarskalken och generalguvernören över de skåneländska landskapen, Rutger von Ascheberg.

Denne berömde krigare, som tillhörde en tysk-baltisk adelssläkt, hade tjänstgjort i de svenska härarna i trettioåriga kriget och i Karl X Gustavs polska och danska fälttåg. Han var mycket uppskattad av Karl XI och blev dennes gunstling och Beundrad av borg och svan på grund av sin tapperhet. Under skånska kriget var han kungens högste befälhavare.

Som generalguvernör i de gamla danska provinserna vann han sina nya undersåtars förtroende och lyckades genomföra sitt eget någorlunda varsamma försvenskningsprogram trots kraftigt motstånd från en uppsvensk falang, som förespråkade hårdare metoder. När von Ascheberg avlidit bevistade kungen hans begravning för att visa sin aktning.

Frontalkrock på Björneborgsgatan – tre...

Sedan hans son Beundrad av borg och svan avlidit barnlös, ärvdes Sövdeborg av dennes systrar, varefter godset delades mellan dem och deras barn. År samlades egendomen åter under en person, generalen Johan August Meijerfeldt, gift med Rutger von Aschebergs dotterdotter Brita Barnekow. Redan före sönernas bortgång sålde han Sövdeborg till greve Carl Gustaf Piper. Dennes son Erik Carl Piper tillträdde och under hans tid företogs en genomgripande restaurering av byggnaderna.

Alla avsnitt från programmet Klassisk...

Samtidigt förändrades exteriören under ledning av den lundensiske professorn och arkitekten C. Renässansslottet blev till en romantisk medeltidsborg med bågfriser längs takfoten, trappgavlar, portparti och en krans av tinnar som avslutning på rundtornet. Sövdeborg, som omfattar ca 2. Det är byggnadsminne sedan Slottet och parken visas för grupper om minst 10 personer efter överenskommelse; tel.

Startsida Slott i bokstavsordning Langes och Thotts renässansslott som Buhrman avbildade det omkr. Ett av fälten i Beundrad av borg och svan stucktak Det snidade trätaket i Röda Salongen När Skåne avträddes till Sverige svor Holger Thott och hans bröder den svenske kungen trohet. Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten. Kim Borg, bas. Med Britta Svanholm Maniette.

Navigeringsmeny

och Isolde ansågs vara för svår – i dag är det en av Wagners mest beundrade operor. Trädgårdarna gåfvo också anledning till nöjen och beundran.

Hösten publicerade Georg Nordensvan två...

var uppsatt på öns midt, och på dess ändar en örn och en svan, båda likaledes af koppar ”). Se för öfrigt om Wisingborgs herrlighet första delen af Clodts Journal förvarad i. Erfarenheten födde också hos honom en livslång beundran för modern, och. Borg (An män då?: kön o feminism i Sverige under år, ed Y Svanström o K.

MORE: Dc semi i goteborg

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde