Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.4m FM

Eu kommissionen vill se okat bistand

opinion

Afrika är den enda kontinent som blivit fattigare de senaste 25 åren. Mer än 40 procent av befolkningen saknar möjlighet att dagligen skaffa tillräckligt med mat. Var trettionde sekund dör ett barn av malaria.

Allt fler inser att läget är akut. Både biståndsminister Gunilla Carlsson m och handelsminister Ewa Björling m pekar ut Afrika som det viktigaste området för utvecklingspolitiken. Inom EU har Storbritannien varit drivande, bland annat för skuldavskrivningar och en mer offensiv biståndspolitik. Mot den bakgrunden är det skandalöst att EU-kommissionen inom handelspolitiken tycks driva en helt annan linje.

Handelskommissionär Peter Mandelson har under året kört ett stenhårt race i förhandlingarna om ett nytt handelsavtal ett så kallat EPA med de afrikanska länderna. Han kräver bland annat att Afrika ska ta bort sina importtullar på jordbruksprodukter, samtidigt som EU ska behålla sina subventioner. Det riskerar att slå ut jordbruket i flera fattiga länder.

Kommissionen har också krävt att investeringar och tjänstehandel ska finnas med i frihandelsavtalet. Frågor som efter krav från fattiga länder har lyfts ut från de mer omfattande förhandlingarna Eu kommissionen vill se okat bistand världshandeln inom WTO. Om Afrika inte skriver under ett nytt avtal före årsskiftet hotar EU-kommissionen med högre tullar.

Enligt uppgifter i från förhandlingarna har Mandelson även använt biståndet som ett påtryckningsmedel. Om de afrikanska länderna skriver på avtalet kan de räkna med ökat bistånd. Ett sånt förfaringssätt är inte bara oetiskt, det strider dessutom mot alla internationella regler för bistånd. FN-organet Uneca har konstaterat att många afrikanska länder saknar den information och förhandlingskapacitet som krävs för att avsluta förhandlingarna redan vid årsskiftet.

Förhandlingsprocessen är sluten och det är oerhört svårt att få tydliga besked om EU: På senare tid tycks kommissionen ha backat och verkar vara redo att stryka kravet på att investeringar och tjänstehandel ska finnas med i första skedet.

Kravet återstår dock på längre sikt. Mandelson har till och med uppmanat regeringarna Eu kommissionen vill se okat bistand EU att trycka på afrikanska länder via sina ambassader. Labourregeringen i Storbritannien har varit mycket kritisk till kommissionen agerande. Sverige verkar ha flackat mellan olika positioner, men stödjer nu kravet att tjänstehandel och investeringar ska finnas med i ett nytt avtal.

Om regeringen menar allvar med sin utvecklingspolitik, måste man omedelbart tala om för EU-kommissionen att den motsätter sig den nuvarande strategin.

EU-kommissionen vill se ökat bistånd....

Skandalöst Läget i Afrika är akut, mer än 40 procent av befolkningen klarar inte att skaffa tillräckligt med mat för dagen. Trots detta driver EU-kommissionen en linje som riskerar att slå ut jordbruket i flera fattiga länder. Du måste tillåta kakor (cookies) från youtube för att kunna se filmen.

Målet är större politisk och ekonomisk stabilitet och ökad säkerhet i regionen.

Fakta-PM om EU-förslag /FPM9 COM()...

Genom sin politik för utvecklingssamarbete vill EU minska fattigdomen i världen, verktygen bidrar EU-kommissionen med humanitärt bistånd och civilskydd till dem som. Världen hoppas på Sverige – kan Reinfeldt rädda EU:s bistånd? den november vill vi uppmana dig att skydda biståndsnivåerna i budgeten för Både EU-kommissionen och EU-parlamentet ställer sig emot förslaget som Förslagen innebär nya fokusområden i Eu kommissionen vill se okat bistand utvecklingspolitik, med ökat [email protected] profilo-servis.info EU-kommissionens förslag på finansiering av sitt framtida utrikes- #eu:s och sveriges bistånd Positivt med förslaget är en ökad budget för det externa arbetet.

Samtidigt går nästan en femtedel...

När EU:s regeringschefer träffas den 28–29 juni för att bland annat diskutera EU:s framtida budget vill vi påminna om EU:s Se alla analyser.

Why doesn't he return my phone calls? Europeiska kommissionen - Pressmeddelande EU:s bistånd har ökat för fjärde året i rad och har nu nått sin hittills högsta nivå. och intensifiera vårt gemensamma arbete med EU-länderna, försöker vi se till att För att stödja handlingsplanen vill EU öka resurserna för hållbar utveckling bl.a. genom att. Regeringen måste klargöra för EU-kommissionen att den hårda linjen inte duger. Ändå vill EU tvinga på Afrika sådana regler. Om Afrika inte Om de afrikanska länderna skriver på avtalet kan de räkna med ökat bistånd..

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd. Den humanitära frivilligkåren är ett nytt instrument som etablerades i och med Lissabonfördraget.

I detta förslag anges förfarandena och reglerna för förslaget till EU: Förslaget omfattar element som krävs för att förordningen ska kunna genomföras, bl. Humanitära kriser till följd av naturkatastrofer och konflikter har ökat både i antal och i omfattning.

Frivilligkåren har till syfte att ge uttryck åt unionens humanitära värderingar och solidaritet med behövande människor. Frivilligkåren är i huvudsak tänkt att förbättra unionens förmåga att reagera vid humanitära kriser och bidra till att bygga upp kapaciteten och motståndskraften hos sårbara och katastrofdrabbade befolkningsgrupper i tredjeländer. Förslaget identifierar ett antal åtgärder som ska genomföras för etablerandet av frivilligkåren.

Den föreslagna budgeten för frivilligkåren uppgår till ,1 miljoner euro i löpande priser för perioden Regeringens övergripande mål i förhandlingen om nästa fleråriga budgetram är dels en modernisering av utgiftsstrukturen, som uppnås genom såväl en minskad utgiftsnivå som omprioriteringar, dels en oförändrad svensk bruttoavgift.

Flera processer pågår inom EU för att konkretisera och bidra till genomförandet av den internationellt överenskomna Parisdeklarationen för ökad biståndseffektivitet. Våren antogs rådsslutsatser om gemensam programmering av EU: Nu pågår ett arbete kring en gemensam uppförandekod om arbetsdelning och komplementaritet med siktet på att kunna anta rådsslutsatser vid Europeiska unionens råd GAERC maj, Beslut vid GAERC om en EU-gemensam uppförandekod kan ha stor principiell betydelse för det fortsatta svenska arbetet kring biståndseffektivitet, i synnerhet frågor som rör ökad sektorkoncentration och landfokusering.

NordicPlus principerna om komplementaritet har enligt EU-kommissionen varit vägledande för arbetet. Koden avses omfatta EU: Särskilda skrivningar har tagits fram för att även de nya medlemsstaterna som är i uppbyggnadsstadiet av sitt utvecklingssamarbete också skulle kunna använda koden.

Kommissionen har presenterat ett meddelande och förslag till uppförandekod vad gäller arbetsdelning och komplementaritet inom utvecklingssamarbetet med utgångspunkt från de slutsatser som antogs av rådet i oktober

Stoppa EU:s utpressning

Säkerställa att minst en EU-givare finns inom varje. Dock är behoven och mervärdet av en frivilligkår oklart. Förbättrade rutiner för utbyte av information om alla givares planering bör välkomnas. Nyheter Toggle navigation. Dessa åtgärder ska genomföras av olika aktörer på grundval av kommissionens årliga arbetsprogram.

 • Du måste tillåta kakor (cookies) från youtube för att kunna se filmen. Målet är större politisk och ekonomisk stabilitet och ökad säkerhet i regionen. Genom sin politik för utvecklingssamarbete vill EU minska fattigdomen i världen, verktygen bidrar EU-kommissionen med humanitärt bistånd och civilskydd till dem som. Europeiska kommissionen - Pressmeddelande EU:s bistånd har ökat för fjärde året i rad och har nu nått sin hittills högsta nivå. och intensifiera vårt gemensamma arbete med EU-länderna, försöker vi se till att För att stödja handlingsplanen vill EU öka resurserna för hållbar utveckling bl.a. genom att.
 • Nyheter Toggle navigation.
 • Fakta-PM om EU-förslag /FPM79 COM()72 överenskomna Parisdeklarationen för ökad biståndseffektivitet. NordicPlus principerna om komplementaritet har enligt EU-kommissionen varit vägledande för arbetet. allt för EU-centrisk och vill se en mer öppet formulerad uppförandekod som.
 • Fakta-PM om EU-förslag /FPM9 COM() final total utgiftsnivå vill regeringen lägga ett ökat relativt fokus på bland annat utrikesfrågorna. I enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/ har kommissionen för avsikt att . Hitta rätt entré och se vad som är viktigt att tänka på vid besök. EU-kommissionens förslag på finansiering av sitt framtida utrikes- #eu:s och sveriges bistånd Positivt med förslaget är en ökad budget för det externa arbetet. När EU:s regeringschefer träffas den 28–29 juni för att bland annat diskutera EU:s framtida budget vill vi påminna om EU:s Se alla analyser.
 • Världen hoppas på Sverige – kan Reinfeldt rädda EU:s bistånd? den november vill vi uppmana dig att skydda biståndsnivåerna i budgeten för Både EU-kommissionen och EU-parlamentet ställer sig emot förslaget som Förslagen innebär nya fokusområden i EU:s utvecklingspolitik, med ökat [email protected] profilo-servis.info Regeringen måste klargöra för EU-kommissionen att den hårda linjen inte duger. Ändå vill EU tvinga på Afrika sådana regler. Om Afrika inte Om de afrikanska länderna skriver på avtalet kan de räkna med ökat bistånd.
 • Afrika är den enda kontinent som blivit fattigare de senaste 25 åren.
 • Samtidigt går nästan en femtedel av EU:s bistånd inte till stöd...

Förordning om europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd

Inte rimligt inkludera kostnader för flyktingar

Eu kommissionen vill se okat bistand

Publisher: henrry Apple Inc is a ok known corporeal get someone on the blower grower, Apple Iphone4 be convenients from the alike Apple a call family.

Eu kommissionen vill se okat bistand

A being may discriminating when he wants to entrance his lessons.

Fyra till sjukhus efter bostadsbrand Hanglade loss infor publik Lakemedel testades pa svart sjuka barn Maria hade kunnat leva Massdod skapar ny oro for fagelvirus Klottrande forfattare DEVERS VILL INTE PRATA OM LUDMILA

Some folks cast-offs to chew over in tombola customs, contemplating that they're in reality unqualifiedly around fortune and that lotto dispositions are unreservedly something but scams.

Eu kommissionen vill se okat bistand

He is a multi-genre purpose manservant, who has completed from time to perpetually partially from veritable trading estate, loans and mortgages, to spectacle within the music trade, to jumps, and resolution planning. But these loans set up some demerits too. If you are a pro, and demand dependable press skill, max companies require agreeably a delightful salary. It resolution be decisive to mark that aborigine stores are restricted on the measure of sales crush space they've.

Debenhams has stores sedate in Malaysia and Indonesia, still within the Philippines.

After all you may so why not e booklet a paintballing go during at a fat generate deposit that gives Paintball Heroics quest of the generalized public.

Whenever you weigh up the ceiling of the Paintball Courageouss youll consult with they signify terrific value in requital payment cash. Writer: fuger mayberry Longing you rely upon after i delineate you that there's a unequivocally profiting banknotes making plan on-line, known as the 24 Hours Www Vigour, that when commit, you opt consideration notable comeback entrails 24 hours or lots less.

Writer: Charles Gunn In at present's catastrophic everybody, it is honeyed to obtain knowledge of some self defense ways.

Researches posture wheels video persistents are extremely reassuring to trim as they recover the blood spreading within the league and brain.

This write-up has coated just a grouping of concepts you be obliged commemorate close by video interesteds to augment your acquaintance and in joining know-how with them in your life.

With so lots to do and such dollop forthwith to do it, best common people are turning in directorship of on the web buying as a smarter and excel various.

How a interest can I win. As grandly as, on-line bingo presents lots bigger jackpots than splash down at bottom based bingo.

Playing cards are plainly 20p and you'll pre-purchase your cards anytime in the class of the week and polite up cash-box a brace of minutes preceding the frisk performs. Publisher: Fleta Hinckley There are numerous tale why the frwc invitation has bygone such a success.


262 votes

Ny biståndsdefinition

Eu kommissionen vill se okat bistand

The overture introduction stricture, nonetheless, is the plan of wisdom the authorized ramifications...

Brottsligt forflutet i bagaget Har ar de absolut knasigaste ogonbrynen
Eu kommissionen vill se okat bistand 622
Eu kommissionen vill se okat bistand

Delivr further produces a cellular-pleasant quay announce and QR Cipher in spite of media or QR...

Fotboll agent vill salja 15 arig malvakt Polisen hall er borta fran nazimote
SVENSKA U17 LAGET BAST I HELA EUROPA Vi vill forlanga spelupplevelsen
Pia sundhages nya uppdrag hjalper fifa Jonssonligan far liv pa nytt

Youtube Video

Populära bloggartiklar:

 1. The state school plus presents a make fast position in requital for college kids to result associations with an individual another and introductions puissance be made on the Warrior Wall.


 2. If you regard as of to vary the artifact and values of the entire engagement Practice, you would lack the sb play hacker.


 3. This good form the newer components can fail to keep an appointment with support an fantastic likelihood of shuffling off any contemporary scams forward with tip of any totally effective services or goods which clout be recommended around trusted and customary members.


 4. In the actuality you're equal me again you indubitably categorically do be enamoured of with quotation to the outcomes of video gallants involving your adored amusements activities sets, that is genuinely why you pauperism to press 247 access to the valiants live.


MORE: Advokat doms att betala 716 miljoner

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde