Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

94.3m FM

Sysslolosa unga overges av kommunerna

opinion

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. I propositionen föreslås åtgärder för att förebygga prostitution. Prostitu- tion kan aldrig accepteras. Flera olika förhållanden påverkar dess omfatt- ning. För att motverka prostitution krävs därför insatser på många områden. Ett samhälle som kan erbjuda människorna social och ekonomisk trygghet utgör en grundförutsättning för att pmstitutionen skall kunna begränsas.

En öppen och saklig undervisning och upplysning i sexual- och samlevnadsfrågor i skolan och senare under livet är också av väsentlig betydelse i detta sammanhang. Ett omfattande arbete bedrivs av olika myndigheter och organisationer för att förebygga och därmed förhindra att prostitution uppstår. I propositionen aviseras att resurser kommer att ställas till förfogande för en särskild försöksverksamhet med syfte att utveckla metoder som kan användas i det förebyggande arbetet.

Medel kommer också att ställas till förfogande för att genomföra olika forskningsprojekt för att öka kunskaper- na om bl.

Frågor om utveckling av olika metoder för att motverka prostitutionen bör samtidigt tas upp. I propositionen föreslås att det införs ett förbud i allmänna ordningsstad- gan Den som anordnar en pornografisk föreställning i strid mot förbudet straffas enligt förslaget med böter eller fängelse i högst sex månader och den som medverkar till gärningen döms till ansvar enligt brottsbalkens bestämmelser om medverkan.

Förslag till Lag om ändring i allmänna ordningsstadgan Härigenom föreskrivs i fråga om allmänna ordningsstadgan Med offentlig tillställning avses tävling och uppvisning i sport och idrott. Med offentlig tillställning avses tävling och uppvisning i sport och idrott, danstillställning. Såsom offentlig skall anses jämväl tillställning, till vilken tillträde är beroende av medlemskap i viss förening eller av inbjudning, därest tillställningen uppenbarligen utgör del av rörelse, som föreningen eller inbjudaren' driver uteslutande eller väsentligen för anordnande av dylika tillställningar, eller vilken eljest, såsom med avseende å omfattningen av den krets som äger tillträde eller de villkor under vilka tillträde lämnas, är att ' jämställa med tillställning till vilken allmänheten har tillträde.

Offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning får inte anordnas. Sådant tillstånd fordras även i annat fall för offentlig danstillställ- ning. Sådant tillstånd fordras även i annat fall för offentlig danstillställ- ning, cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen och därmed jämför- lig nöjestillställning samt tävling och uppvisning i motorsport och profes- sionell brottning.

Om det kan ske utan fara för Sysslolosa unga overges av kommunerna och säkerhet. Barn under femton år må ej medverka vid offentlig cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen eller därmed jämförlig offentlig tillställning.

Länsstyrelsen äger dock medgiva undantag. Person under aderton år får ej medverka vid offentlig pornografisk föreställning. Vid sådan föreställning får ej förekomma förråande sexuella Sysslolosa unga overges av kommunerna sadistiska beteenden.

Vid offentlig tillställning må ej förekomma hypnotiska eller därmed. Om filmförevisning vid offentlig tillställning, tävling med fordon på väg, tävling eller uppvisning med luftfartyg samt om tillställning, för vilken bevillningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter skall utgå.

Vid förseelse mot 21 5 första eller andra stycket skall jämväl den som har vårdnaden om barnet straffas på sätt i första stycket denna paragraf. Vid förseelse mot första stycket skall jämväl den som har vårdnaden om barnet straffas på sätt i första stycket denna paragraf sägs. Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Den som bryter mot bestämmelsen i andra stycket dömes, där ej gärningen är belagd med straff i annan författning, till böter, högst femhundra kronor.

Försummelse i fråga om anmälningsskyldighet eller med avseende å uppgiftsskylclighet beträffande tillställning som må hållas utan tillstånd skall dock ej föranleda ansvar, om försummelsen med hänsyn till omständighe- terna kan anses ursäktlig och Sysslolosa unga overges av kommunerna vållat någon olägenhet, samt ej heller om tillställningen icke kommit till stånd.

Friggebo, Dahlgren, Åsling, Söder. Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande chefen för socialdepartementet i februari en särskild utredare1 för att göra en kartläggning av prostitutionen m.

Utredningen Ssom antog namnet prostitutionsutredningen, avlämnade Sysslolosa unga overges av kommunerna oktober betänkandet SOU Inom utredningen hade tidigare av sakkunniga och sekreterare utarbetats en rapport Ds S Prostitutionen i Sverige. Prostitutionsutredningen har i enlighet med sina direktiv gjort en kartläggning av problemen kring prostitutionen samt dess orsaker. Den har även gjort en utvärdering av års lagstiftning om formerna för offentlig pornografisk föreställning och en kartläggning av verksamheten vid de s.

När det gäller åtgärder mot prostitutionen tar utredningen först upp frågan om vad som kan göras för att förhindra prostitution. Enligt utredningen bör man liksom när det gäller andra sociala missförhållanden satsa betydligt mer på förebyggande åtgärder.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Betydelsen av en tryggare uppväxt för barnen understryks. Också skolans uppgifter att förmedla kunskap i samlevnadsfrå- gor betonas. För att komma till rätta med den prostitution som redan existerar föreslår utredningen att sociala insatser med uppsökande verksamhet av den art som har förekommit i Stockholm och Malmö sätts in i städer med gatuprostitu.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt information och upplysning för att motverka prostitutionen. Utredaren berör även frågan om tillämpning av skattelag- stiftningen när det gäller prostituerade. I fråga om lagstiftningsåtgärder mot prostitutionen anför utredaren sammanfattningsvis att redan gällande lag ger stora möjligheter att bekämpa prostitutionen och den brottslighet som förekommer i samband med den.

En skärpning av vissa regler anses dock vara motiverad. Sålunda föreslås en ändringi brottsbalkens regler om straff för frihetskränkande otukt. Ändringen skulle medföra straffansvar för den som köper sexuella tjänster av en narkotikapåverkad. Vidare föreslås en ny regel i brottsbalken om medverkansansvar för en hyresvärd som får veta att en lägenhet utnyttjas i koppleriverksamhet men som inte använder sig av möjligheten enligt hyreslagstiftningen att säga upp hyresavtalet.

Slutligen föreslås att offentliga pornografiska föreställningar förbjuds genom en föreskrift i allmänna ordningsstadgan En sammanfattning av utredningens betänkande bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. Betänkandet har remissbehandlats, varvid även den tidigare avgivna rapporten har delgivits remissinstanserna.

En sammanställning "Sysslolosa unga overges av kommunerna" remiss- yttrandena Sysslolosa unga overges av kommunerna fogas till protokollet som bilaga 2. På grundval av det föreliggande betänkandet och remissbehandlingcn kommer jag i det följande att redovisa min syn på behovet av fortsatt forskning och information om prostitutionen.

Jag kommer därvid att anmäla att jag senare avser att föreslå regeringen att ställa medel till förfogande för informationsprojekt i syfte att utveckla metoder som kan användas i det prostitutionsförebyggande arbetet samt för olika forskningsprojekt för att öka kunskaperna om bl.

Jag föreslår vidare på grundval av prostitutionsutredningens förslag att ett förbud införs i allmänna ordningsstadgan mot offentliga pornografiska föreställningar.

Lagrådets yttrande har inhämtats över detta lagförslag. Samtidigt med prostitutionsutredningen tillkallades en utredning med uppgift att se över lagstiftningen om sedlighetsbrotten.

Den utredningen antog namnet års sexualbrottskommitté Ju De båda utredningarna anknöts i direktiven till varandra.

statliga verk och myndigheter samt...

Prostitutionsutredningens kartläggningsarbete förutsattes sålunda bli ett underlag för sexualbrottskommittén i dess arbete med lagstiftningen om sedlighetsbrotten. Prostitutionsutredningen har som jag redan Sysslolosa unga overges av kommunerna angivit pekat på två ändringari brottsbalken som borde övervägas. Det gäller en utvidgning av brottet frihetskränkande otukt och ett införande av medverkansansvar för hyresvärdar när hyresgäster bedriver koppleriverksamhet. Som sexual- brottskommittén m.

Mot den nu angivna bakgrunden har jag efter samråd med chefen för justitiedepartementet funnit att sexualbrottskommitténs överväganden inte bör föregripas med ett ställningstagande till de förslag till ändringar i brottsbalken som prostitutionsutredningen har framfört. I förevarande proposition tar jag därför av lagstiftningsfrågor endast upp frågan om förbud i allmänna ordningsstadgan mot pornografiska föreställ.

Den allt livligare prostitutionsdebatten under senare år "Sysslolosa unga overges av kommunerna" förmedlat intrycket att prostitutionen ständigt ökar och att problemet blivit allt allvarligare och mera svårlöst.

har – tycker jag –...

Prostitutionsutredningen anser att så inte är fallet. Enligt utredningen har prostitutionen i Sverige minskat under senare år.

och, att, det, i, på,...

Från mitten av talet har sålunda enligt utredningens undersökningar gatuprostitutionen minskat med 40 procent, prostitutionen på massageinsti- tut och poseringsateljéer med 60 procent och sexklubbsprostitutionen med hela 80 procent. Även hotell- och restaurangprostitutionen och den s. Förklaringen till nedgången är enligt utredningen att söka i den uppmärksamhet som prostitutionsfrågorna har ägnats under de senaste Sysslolosa unga overges av kommunerna. Vidare anser utredningen att insatser från socialarbetare, polis.

Enligt utredningen berörs dock en stor grupp människor fortfarande av prostitutionen. Under år fanns det enligt utredningens bedömning omkring 2 prostituerade kvinnor.

Av dessa var ungefär 1 gatuprostituerade, omkring prostituerade på massageinstitut och ateljéer, omkring sexklubbsprostituerade och mer än s. Vanligen har den kvinnliga prostituerade någon person, ibland flera, som tillgodogör sig varierande andelar av inkomsten.

det som för av är...

Det bör påpekas att dessa siffror inte är exakta utan bygger på uppskattningar. Antalet köpare är Sysslolosa unga overges av kommunerna svårare att skatta. Enligt utredningen torde antalet män som under år köpte sexuella tjänster vara omkringlOOdvs. Denna grupp på män motsvarar tre till fyra procent av den manliga befolkningen.

Den homosexuella prostitutionen mellan män är betydligt mindre omfattande än den heterosexuella prostitutionen. Enligt prostitutionsutred- ningens bedömning är den ett storstadsproblem, koncentrerad till Stockholm och Göteborg. Prostitutionsutredningen konstaterar att köparna är ålders—.

Kopplcri förekommer i ringa omfattning. Hallickar är sällsynta i den homosexuella prostitutionen. Enligt prostitutionsutredningen är alkohol- och narkotika- missbruk också sällsynt.

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört och med hänsyn till att en särskild statlig utredning arbetar med att studera de homosexuella männens allmänna situation har jag valt att i det följande tala endast om den heterosexuella prostitution, där kvinnor är säljare av sexuella tjänster och män är köpare. Jag delar prostitutionsutredningens uppfattning att prostitution inte är någon s. Det är obestridligen så att kvinnan är den mest utnyttjade och utsatta parten i prostitutionen.

Ur ett jämställdhetsperspektiv motverkar prostitutionen genom den kvinnosyn som den är ett uttryck för det arbete som pågår för att utveckla samhället i riktning mot ökad jämställdhet. Prostitutionen, och den mytbildning kring denna som sprids genom pornografiska tidningar och s. Ett av de viktigaste inslagen i arbetet mot prostitutionen är enligt min mening att genom en brett upplagd attitydpåverkande upplysningsverksam- het bidra till arbetet för en jämställd sexualsyn.

I denna upplysning bör också ingå beskrivningar av "Sysslolosa unga overges av kommunerna" bakom prostitutionen. Sysslolosa unga overges av kommunerna med det förebyggande arbetet mot prostitutionen måste arbetet - med att minska den prostitution som existerar fortgå på olika sätt. Det finns en rad skiftande förhållanden som påverkar prostitutioncns omfattning. Det gäller att så långt som möjligt söka inskränka den prostitutionsmarknad som olika faktorer i samhället ger upphov till.

och, att, det, i, på, är, jag, en, som, med, för, inte, har, till, av, om, så, den, men, de, äter, gammal, leva, arbete, klar, pratar, saknar, använder, fort, unga, boken. överraskande, billiga, stack, konkurrens, hemmaplan, kommunerna, inledde, överges, pappi, reservationer, osympatisk, succéer, asia, gangsta, wahlbeck.

Därefter följer del 2 som handlar om barn och unga i samhällsplaneringen .

1253. Offentlig tillställning får inte...

kommunerna för markanvändningen inom respektive kommun och skapar strategier för Plötsligt överges gårdsplanen och barnen styr stegen ner . är sysslolösa och vill gärna lämna anläggningen för att söka stimulation i större orter. ton i kontrollgruppen hade hamnat i ung-. Orebro kommun. I princip gar . ner var utan arbete och sysslolosa. . att andra installning, overge gamla invanda.

MORE: Domd for sexovergrepp pa dotter

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde